Har Livsstyrketrening noen effekt?

Studier viser at deltagere i Livsstyrketrening fikk signifikant reduksjon i emosjonelt stress og tretthet (fatigue). De opplevde også økt tro på egne evner til å mestre smerter og andre symptomer etter kurset, og effekten vedvarte ett år etterpå.

Livsstyrketrening er navnet på et helsepedagogisk kurstilbud som ble utarbeidet og evaluert av lege Liv Haugli og sykepleier og pedagog Eldri Steen i et felles doktorgradsprosjekt i 2001. Mange som har langvarige helseplager, som smerter i kroppen, stress, indre uro, tristhet og kanskje søvnplager etc, erfarer at selvbildet også blir dårligere og de kjenner seg ofte mer sårbare. I tillegg til disse plagene sliter mange også med tanker knyttet til hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner og naboer – tenker om at de er syke.

– Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske. Måten jeg lever mitt liv i hverdagen med daglige utfordringer og valg, det livet jeg har levd på godt og vondt, bærer jeg med meg. Alt dette til sammen setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager, står det på nettsiden til Livsstyrketrening.no.

LES OM HEIDI HEIGRES ERFARING MED LIVSSTYRKETRENING HER

Henger sammen

Kroppens tale er tydelig, men overdøves ofte av stemmer som sier at vi må, bør og skal. Kroppen må derfor rope stadig høyere for at vi skal lytte. For mange gir det seg utslag i smerter, uro eller nedstemthet. Plagene kan bli langvarige, og noen ganger er plagene mange og sammensatte. Vi kan imidlertid lære oss å lytte til kroppens signaler og ta dem på alvor før plagene setter seg fast. I livsstyrketrening arbeider man derfor ut fra forståelsen om at tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen. Man ser på kroppslige helseplager som noe som kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

– Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til, eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler. Kurset handler blant annet om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, står det på nettsiden.

LES OGSÅ: Fatigue blir bedre når du anstrenger deg

Forskning

Når det gjelder effekten av kurs i Livsstyrketrening finnes det noen studier på området.

Et doktorgradsarbeid fra Heidi A. Zangi fra 2012 tok for seg slike gruppebaserte kurs for mennesker med inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Hun ønsket å evaluere effekten på emosjonelt stress, mestring og sykdomsrelaterte symptomer, og ville beskrive deltakernes egne erfaringer med kurset.

Kvinne som sitter med hansiktet i hendene
Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Illustrasjonsfoto: Kat Jayne/Pexels.com

Effekten ble evaluert i to studier: En pre-post-teststudie med ett års oppfølging, og en randomisert kontrollert studie, der deltakerne ble sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk en CD med øvelser til individuelt bruk. Deltakernes erfaringer ble utforsket gjennom ti kvalitative fokusgruppeintervjuer.

Effekten ble opprettholdt

Hun fant at deltakerne viste signifikant reduksjon i emosjonelt stress og tretthet (fatigue), samt økt tro på egne evner til å mestre smerter og andre symptomer etter kurset, sammenlignet med kontrollgruppen.

– Effekten var opprettholdt for emosjonelt stress, og økt for tretthet og mestringstro, ett år etter kurset. Deltakerne beskrev at kurset hadde bidratt til større grad av akseptasjon av seg selv som både frisk og syk, økt bevissthet om egne følelser, og økt oppmerksomhet på egne behov. Gjenkjennelse og fellesskap med andre som var i samme situasjon hadde vært viktig for utbyttet, står det i oppsummeringsnotatet av studien.

Zangi mener derfor at kurs i Livsstyrketrening kan være et viktig supplement til den øvrige behandlingen for personer med inflammatoriske revmatiske sykdommer. I konklusjonen skriver hun også at kurset kan anbefales spesielt for personer som opplever livet med sykdommen som belastende, og har høy grad av utmattelse (fatigue).

LES OGSÅ: Du kan mestre sykdom ved å trene mentale muskler

Endringsprosesser

Resultatene til Zangi bekrefter funnene som Liv Haugli og Eldri Steen fant i forbindelse med sin doktorgradsavhandling elleve år tidligere.

Dataene deres ble samlet inn gjennom individuelle intervjuer med elleve brukere, som hadde deltatt på et tolv timers kurs i Livsstyrketrening mens de var på et ordinært rehabiliteringsopphold på fire uker.

Resultatene viste at kurset var bevisstgjørende og satte i gang endringsprosesser på områder som gjelder arbeid, hverdagsliv og egen helse. Spesielt framhevet deltakerne betydningen av å jobbe med energibalansen når ikke kreftene strekker til på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse.

Deltakerne opplevde gruppa som et viktig fellesskap, ved at de ikke sto alene med problemene. De kunne lytte og lære av hverandre, opplevde støtte og fikk positive tilbakemeldinger fra andre i samme situasjon. Dette ble rapportert uavhengig av diagnose. Samtlige deltakere la vekt på betydningen av å fokusere på fysiske og psykiske aspekter ved rehabiliteringsoppholdet.

– Det ansees som viktige funn i studien at kurs i Livsstyrketrening har hatt en overføringsverdi og effekt også etter rehabiliteringsoppholdet, skriver grunnleggerne i sin oppsummering.

– For å oppfylle målet om mer helhetlig rehabiliteringstilbud, synes det nødvendig også å ha fokus på tiltak hvor brukerne kan få mulighet til å bevisstgjøre seg selv i forhold til egen livssituasjon og fokusere på egne ressurser og muligheter, til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse. Studien viser at et gruppebasert kommunikasjons- og veiledningstilbud som kurs i Livsstyrketrening representerer, i stor grad vil kunne ivareta brukernes behov på dette området, skriver de.

LES MER OM MESTRING OG LIVET MED KRONISK SYKDOM HER

Økt bevissthet

Kurset gir muligheter til å øke bevisstheten på vaner og mønstre i hverdagen og se sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Deltakelse på kurset gjennomfører egenarbeid mellom samlingene. Det består av å lytte til ulike oppmerksomhetsøvelser på CD og å trene på å overføre eventuelle oppdagelser fra kurset til egen hverdag. På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Hver samling har et hovedtema som for eksempel:

 • Hvis kroppen kunne snakke…
 • Hvem er jeg? Selvoppfatning/selvbilde i forhold til ressurser og muligheter
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg? Om å sette grenser
 • «Sterke» og «svake» sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Sorg
 • Skam
 • Ressurser, muligheter og valg

Det finnes kvalifiserte lærere i livsstyrketrening på en rekke sykehusavdelinger innenfor revmatologi.

Blant lærerne finner man for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og vernepleiere, som har tatt videreutdanning innen dette. Flere steder i landet arrangeres det også kurs utenom sykehusene, som i Sør-Rogaland, Østfold og Vest-Agder.

For mer informasjon kan du besøke nettsiden Livsstyrketrening.no.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – KUN 200 KRONER FOR ET HELT ÅR!