Om Spafo Norge

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som ble stiftet 23.06.2013.

Spafo Norge ble dannet ettersom spondyloartritt ble en ny samlebetegnelse for diagnosene ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt, udifferensiert spondyloartritt, enterotartritt (crohns og ulcerøs colitt) og spondyloartropatier hos barn (juvenil spondylartropati).

Forbundet er partipolitisk og livssynsnøytral og følger til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer utarbeidet av myndighetene for tilskudd til frivillige funksjonshemmedes organisasjoner.

Spafo Norge skal bidra til å bedre livskvaliteten og livsvilkår for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet som følge av spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer, uavhengig av sosiale, økonomiske og kulturelle forhold.

Kunnskap

Gjennom å spre informasjon om spondyloartritt ønsker vi at pasienter og deres familie kan holde seg informert og oppdatert innenfor revmatisk sykdom. Vi ønsker også å spre kunnskap om symptomer på spondyloartritt, slik at pasienter oppsøker lege for tidlig diagnose og behandling for et bedre sykdomsforløp og økt livskvalitet.

Medlemsblad

Medlemmene våre får også tilgang til medlemsbladet Spondylitten, som gis ut fire ganger i året.  Spondylitten belyser aktuelle tema innenfor alle spondyloartrittdiagnosene, blant annet mestring av kronisk sykdom, forskning, nyheter og behandlingstilbud. Medlemsbladet kan også mottas digitalt.

Interessepolitikk

Forbundet er en frivillig interesseorganisasjon som skal drive humanitær og samfunnsnyttig virksomhet og være landsomfattende. Vi engasjerer oss i interessepolitisk arbeid med aktuelle saker for våre medlemmer, og deltar i debatter og høringer. Vi jobber mot diskriminering og for likestilling, og ønsker å å drive informasjons- opplysnings- og påvirkningsarbeid.

Likepersoner

Vi har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid, og har kunnskap og erfaring rundt det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. Gjennom vårt likepersonarbeid kan vi dele våre erfaringer og gi råd og veiledning om spondyloartritt selv om vi ikke er medisinfaglig utdannet.

Spafo Norge arrangerer også slyngetrening og gågrupper i regi av likepersoner. Vi legger ut arrangementer om dette på vår facebookside, med kontaktinformasjon til de ulike gruppene.