Du kan kreve å få utsatt ferien om du er syk

Har du ikke brukt opp alle feriedagene dine, har ferieloven bestemmelser om overføring av ferie til året etter. Ferien skal som hovedregel avvikles hvert år, den kan ikke «gjøres om» til penger istedenfor. Er du syk når ferien skal avvikles, kan du kreve å få den utsatt.

Avvikling av ferie reguleres av ferieloven. Den skal verne om arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger i løpet av året. Et av temaene Visma Software sin RegelPod tar opp handler om overføring av ubrukt ferie og reglene rundt feriepenger. Monica Bremtun-Olaussen, Sven Ivar Lønneid og Ivar Grøndahl fra Vismas juridiske avdeling utdyper emnet i et intervju med Spondylitten.

De forteller at det er mulig å avtale flytting av noen feriedager til neste år, men ferieloven setter et «tak» på maks to uker man kan gjøre dette med.

– Resten av ferien skal etter ferieloven avvikles inneværende år. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at alle arbeidstakere gjennomfører lovpålagt ferie, sier Sven Ivar.

Antallet feriedager

Ferieloven stadfester at man som arbeidstaker i Norge har rett til fire uker og én dag ferie. Det utgjør 25 virkedager med fri hvert år. I tillegg kommer det som ofte omtales som senioruka, for de som fyller 60 år i løpet av ferieåret. De har rett på en uke til med fri. Alt dette regnes som den lovpålagte ferien.

Mange har imidlertid flere feriedager, såkalte avtalefestede feriedager. Til sammen utgjør dette vanligvis fem uker totalt, om man ikke har rett på senioruka. Det er imidlertid litt forskjell på hvordan lovfestet ferie og avtalefestet ferie skal avvikles, og hvordan ubrukte feriedager kan overføres.

LES OGSÅ: Dette skjer når du blir sykemeldt

Når kan man ta ferie?

Arbeidstaker kan kreve at avviklingen av tre uker av den lovpålagte ferien skal gjøres sammenhengende innenfor det som kalles hovedferieperioden. Den går fra 1. juni til 30. september hvert år. Du som arbeidstaker kan komme med ønsker om når ferien skal avvikles, men det er arbeidsgiver som bestemmer når disse ukene med ferie skal gjennomføres innenfor hovedferieperioden. I ferieloven §7 nr. 1 står det:

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni-30. september.

Mens ferieloven §6 nr. 1 slår fast:

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av § 7 til 9.

LES OGSÅ: Nye beregningsregler for sykepenger kan slå uheldig ut

Telefon med øretelefoner og kaffekopp
I podkasten RegelPod fra Visma kan du lære om reglene for ferie, feriepenger og rettigheter ved sykdom. Foto: Juja Han/ Unsplash

Du bestemmer over senioruka

– Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av den lovpålagte ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidsgiver skal ha minst to ukers varsel om dette. Ekstraferien kan tas samlet, eller med en eller flere dager om gangen, forklarer Ivar.

– Når det gjelder de avtalefestede feriedagene må man se på hva som står i avtalen og hva som er eventuell praksis i virksomheten angående avvikling. Om det ikke står noe nevnt i selve avtalen, og man ikke har noe tidligere praksis, vil utgangspunktet være at arbeidsgiver styrer når de avtalebestemte feriedagene skal avvikles. De fleste legger jo til rette, slik at de kan tas ut når arbeidstaker har ønske eller behov for fri, men man kan ikke kreve å få velge dette selv, legger Sven Ivar til.

– Har man krav på ferie/flytte ubrukt ferie over til neste år om man har vært permittert i store deler av året?

– Det er ingen særskilt regel i ferieloven som omhandler permittering og ferie. Dette innebærer at det er de ordinære reglene om avvikling og overføring av feriedager skal følges i disse situasjonene, forklarer han.

Erstatningsregel for tapt ferie

Overføring av to uker med lovpålagt ferie til året etter må gjøres etter skriftlig avtale med arbeidsgiver. Hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver kan ensidig beslutte dette.

– Dersom du kommer til slutten av året, og du ikke har avviklet noe av den lovfestede ferien, er det altså mulig å overføre inntil to uker. Gjenstår flere feriedager vil disse også bli overført til neste år, men her har arbeidsgiver da brutt ferieloven. Lovfestet ferie kan som hovedregel ikke slettes eller utbetales som lønn, men skal overføres til neste år, presiserer Ivar.

Det finnes imidlertid unntak, blant annet for arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger.

I tillegg finnes det en erstatningsregel i slike tilfeller. Ferielovens §7 nr. 3 innebærer at man da kan kreve erstatning etter reglene i §14:

Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning. Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap. Ansvaret kan lempes dersom det på grunn av skadens omfang, eller andre omstendigheter, er rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv.

– Så langt vi kjenner til har det ikke vært noen sak i det norske rettssystemet som omhandler erstatning med bakgrunn i at man ikke har fått avviklet ferie ennå. Det krever jo blant annet at man saksøker egen arbeidsgiver, legger Sven Ivar til.

Sykdom kan utsette ferien til neste år

En arbeidstaker kan kreve at feriedager utsettes innenfor samme år, dersom sykdom eller foreldrepermisjon gjør at det ikke er hensiktsmessig å avvikle den.

– Om man er 100 prosent arbeidsufør, og har legeerklæring på dette, kan man si til arbeidsgiver at man ikke vil ha ferie nå. Da flyttes feriedagene til senere samme år. Det er greit å være oppmerksom på at arbeidsgiver da vil kunne bestemme tidspunktet for når den utsatte ferien skal avvikles innenfor ferieåret, forklarer han.

– Innebærer arbeidsuførheten at man ikke får avviklet ferie innenfor ferieåret, vil de lovpålagte feriedagene bli overført i sin helhet. Ferien må overføres, det er ikke mulig å få utbetalt lønn/feriepenger istedenfor å avvikle den, sier Monica.

LES OGSÅ: Du beholder sykepengene om du mister jobben

Ferie når man mister jobben

I disse koronatider har mange blitt permittert for kortere eller lengre tid. Noen har også mistet jobben på grunn av virkningene pandemien har hatt for arbeidsgiver.

– Hva betyr disse situasjonene for ferie og feriedager framover? Om man ikke får avviklet all ferien sin fordi arbeidsforholdet opphører, skal man ha feriedagene utbetalt i penger når man slutter?

– Ved oppsigelse av et arbeidsforhold skiller ferieloven på om arbeidsforholdet sies opp av arbeidsgiver eller den ansatte selv. Er det arbeidsgiver som går til oppsigelse, og oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder, kan ikke arbeidsgiver legge ferie i tiden hvor oppsigelsesfristen løper, med mindre den ansatte samtykker. I enkelte tilfeller vil ferien være fastlagt på det tidspunkt arbeidstaker blir sagt opp. Faller den fastsatte ferien sammen med oppsigelsestiden, kan arbeidstaker motsette seg å avvikle ferien, så lenge oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder, forklarer de.

Det kan også være greit å merke seg at Høyesterett har fastslått at arbeidstakere med mindre enn tre måneders oppsigelsestid har krav på «sammenhengende» oppsigelsestid til utløp av en kalendermåned. Konsekvensen av ferieavvikling i tiden etter arbeidsgivers oppsigelse blir da at oppsigelsesfristen først begynner å løpe etter at ferien var avviklet, men arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale en annen løsning.

Lege hender ved datamaskin og stetoskop
Om du er 100 prosent arbeidsufør når du skulle hatt ferie kan du kreve at den utsettes. Da må du ha erklæring fra legen på dette. Foto: Andreypopov/Dreamstime.com

Ferie når du sier opp selv

Dersom arbeidstaker selv sier opp sin stilling, er ferielovens utgangspunkt at arbeidsgiver kan legge ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstakers oppsigelse har med andre ord ingen innvirkning på ferieavviklingen, og ferie og oppsigelsestid kan løpe parallelt.

– Arbeidstaker kan kun kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden, eller innenfor ferieåret. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september, forklarer Monica.

Feriepenger ved oppsigelse

– Skal man ha utbetalt feriepengene som er opptjent det året man slutter, eller skal man ha dem utbetalt året etterpå?

– Ferielovens §11 nr. 3 stadfester at alle opptjente feriepenger skal utbetales siste lønningsdag når man avslutter et arbeidsforhold. Hvis man for eksempel slutter i juni 2020, og har opptjent feriepenger for hele 2019, skal disse utbetales uten forskuddstrekk (skatt) på siste lønnskjøring fra bedriften. Den ansatte skal også ha utbetalt feriepenger for de månedene vedkommende har opptjent i 2020, men da er arbeidsgiver som hovedregel pliktig til å gjøre forskuddstrekk, sier Sven Ivar.

Han legger til at det også her finnes unntak. Du kan avtale skriftlig med arbeidsgiver å vente med utbetaling av feriepenger du har opptjent inneværende år til året etter.

– Da skal arbeidsgiver ikke gjøre forskuddstrekk, men du må betale skatt av det likevel når inntekten rapporteres inn på Skattemeldingen for det året, forklarer han.

Dette kan være nyttig å vite om for de som er delvis uføretrygdet, og som ikke ønsker å gå over inntektsgrensen som NAV har satt i sitt vedtak. På den måten får man fordelt feriepengene over to år. Er du usikker på hva som er best å gjøre i din situasjon, bør du ta kontakt med NAV og Skatteetaten for å avklare hva som er mest hensiktsmessig å gjøre.

Feriepenger skal også overføres

Dersom du ikke avvikler hele den lovpålagte ferien din i ferieåret, og overfører inntil to uker til året etter, skal også tilsvarende del av feriepengene overføres og utbetales i sammenheng med avvikling av ferien neste år. De fleste månedslønnede arbeidstakere får imidlertid utbetalt alle feriepengene i juni. Den måneden gjør derfor arbeidsgiver lønnstrekk for hele ferien. Dersom du gjennomfører ferien senere på året, eller året etter, vil du da få utbetalt lønnen som ble trukket i juni.

– Den skal utbetales når du avvikler de overførte feriedagene. Det er lønnen som ble trukket året før som i utgangspunktet skal utbetales, ikke lønnen inneværende år, som kanskje har økt på grunn av lønnsforhøyelse, forklarer Monica.

LES OGSÅ: Du kan bli oppsagt mens du er syk

Må spare med timelønn

For ansatte med timelønn har mange virksomheter en annen praksis ved utbetaling av feriepenger. Nå i 2020 vil en som jobber på timelønn gjerne få utbetalt både lønn for timene de har jobbet i juni, pluss feriepenger opptjent for 2019. Når ferien avvikles fysisk senere i 2020 vil den timelønnede ansatte ikke få utbetalt lønn, og må leve på de feriepenger man har fått utbetalt tidligere.

– Den ansatte er dermed uten lønn i ferien, uansett om den avvikles inneværende år, eller overføres til året etter. Man må derfor sørge for å sette av feriepengene som ble utbetalt i ferieåret, slik at man ikke er helt uten inntekt, råder Sven Ivar.

Han legger til at denne praksisen i utgangspunktet ikke er i henhold til ferieloven, og ikke noe de anbefaler arbeidsgivere å gjøre.

Feriepenger av trygdeytelser

Du får ikke feriepenger av pensjon og uføretrygd. Det er heller ikke feriepenger fra det du har mottatt i arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Dersom du har mottatt sykepenger får du feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengesatsen er 10,2 prosent. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret er satsen 12,5 prosent.

– Hvordan løses det om du har opptjent ferie fra året før, men er sykemeldt og mottar sykepenger fra NAV når feriepengene utbetales i juni? Skal man da ha utbetalt feriepenger fra arbeidsgiver?

– Her bør arbeidsgiver som hovedregel ikke utbetale feriepenger i juni, men vente til den ansatte er tilbake på arbeid og rent faktisk avvikler ferie. Dersom den ansatte selv ønsker å avvikle ferie i perioder hvor man er sykmeldt, må vedkommende informere NAV. Da stoppes sykepengene i feriedagene og arbeidsgiver utbetaler feriepenger.

Utbetales i mai

Den alminnelige feriepengeprosenten for trygdeytelser er 10,2 prosent av det du tjente i opptjeningsåret. Samlet kan du motta feriepenger for inntil 12 uker for utbetalte opplæringspenger og pleiepenger. For svangerskapspenger blir det utbetalt feriepenger for inntil 64 dager av stønadsperioden. Når det gjelder foreldrepenger til arbeidstakere får man feriepenger for inntil 12 uker, utbetalt med full sats, eller for inntil 15 uker med 80 prosent.

Ferielovens §11 nr. 8 stadfester at feriepenger fra trygdeytelser utbetales i annen halvdel av mai året etter du har opptjent dem. Dette er også beskrevet i folketrygdloven § 22-10 femte ledd:

Feriepenger av ytelser etter kapitlene 8, 9 og 14 utbetales i andre halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret. Dersom pensjonisten eller stønadsmottakeren er bosatt i utlandet, kan ytelsen utbetales i andre terminer enn det som følger av denne paragrafen.

Visma sin RegelPod kan du lytte til gratis via deres egen Soundcloud-kanal. Den kan høres både på nettsiden deres visma.no/podcast/regelpod/ og i Soundcloud-appen.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 2-20. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: