Lange ventetider og få revmatologer

I 2012 var det akutt mangel på 30 revmatologer i Norge. Tolv nye stillinger har blitt opprettet, men ventetidene på revmatologisk utredning ved enkelte sykehus er kraftig forverret.

Høsten 2012 skrev Bekhterever’n at Norsk revmatologisk forening mente man minst måtte ha 30 nye revmatologstillinger for åkunne gi revmatikere tidligere diagnose og behandling.

En undersøkelse som Bekhterev Norge gjennomførte på nettet samme vår, viste at kvinner venter i snitt elleve år fra symptomer til de får en bekhterevdiagnose. For menn er ventetiden i snitt seks år.

LES OGSÅ: Crohn-prinsessen ingen kan målbinde

Resolusjonen

På hjemmesiden om frittsykehusvalg hos Helsenorge.no var ventetiden opptil 72 uker i 2012 fra fastlegen henviser en pasient for å komme til revmatologisk utredning i spesialisthelsetjenesten på sykehusene.

I løpet av Bekhterevs landskonferanse i 2013 ble det laget en resolusjon, for å gi økt fokus på dette området.

– I følge revmatolog Erik Rødevand får nå flere diagnosen spondylartritt, et forstadie til bekhterev. Denne diagnosen vil utløse flere nye pasienter. Tilbudet til disse er medisin på blå resept, men ikke ikke-medikamentell behandling, som fysioterapi og behandlingsreiser. For å fange opp og ta hånd om alle nydiagnostiserte, har Norge behov for minimum mellom 30 og 77 nye revmatologer, sto det blant annet i resolusjonen.

få revamatologer og lange ventetider bilde 2
Det er opprettet tolv nye overlegestillinger ved sykehusene de to siste årene. Foto: Ribah2012/Dreamstime.com

LES OGSÅ: Bekhterev – ikke bare vondt i ryggen!

Lengre ventetider

I begynnelsen av oktober 2014 har ikke ventetiden blitt noe bedre. I gjennomsnitt er det 39 ukers ventetid på de 24 revmatologiske avdelingene, men noen av sykehusene har ekstremt lange ventetider. Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest, Alta spesialistpoliklinikk, opererer med 118 ukers ventetid for revmatologisk utredning. Under samme sykehus finner vi imidlertid Karasjok spesialistlegesenter, hvor ventetiden bare er 15 uker.

Vestre Viken HF, Drammen sykehus, har 103 ukers ventetid, mens seks andre sykehusavdelinger opererer med ett år eller mer for å komme til revmatolog.

På Martina Hansens hospital i Bærum utenfor Oslo er det kun 16 ukers ventetid og kortest ventetid finner vi på Revmatismesykehuset på Lillehammer, med bare 12 uker.

 Les mer om Spondyliatritt HER! 

Nye politiske krav

Erik Rødevand er styremedlem i foreningen for revmatologene og i fagbladet deres, Norsk Rheumabulletin, har han i 2014 oppsummert hvordan situasjonen er nå.

– I dag står vi også overfor nye politiske krav, som kortere ventetid for nyhenviste pasienter og overholdelse av frister for pasienter under oppfølginger. I tillegg er det en rask befolkningsvekst i sentrale deler av landet. Dette er krefter som påvirker behovet for revmatologiske helsetjenester og revmatologer, skriver han.

Beskjeden vekst

Han forteller at det er opprettet tolv nye overlegestillinger ved sykehusene, mens antall LIS-legestillinger er noe redusert. Tilførselen ved hver enkelt avdeling er beskjeden, fra en til maksimum fire stillinger. Ved avdelingene med størst økning, forklares noe av økningen med omgjøring av LIS-stillinger til overlegestillinger. En del av økningen i overlegestillinger har derfor gått på bekostning av LIS-stillinger Der det er tilført stillinger, er antallet revmatologer pr. innbygger også noe bedret. Det er altså skjedd en liten reell bedring og ikke bare en justering på grunn av befolkningsøkning.

Vil du bli fast leser av Spondylitten? Meld deg inn her for bare 200 kroner i året! 

Hvor er endringene?

Stillingsøkingen har i hovedsak skjedd ved avdelinger i Helse-Vest – i Haugesund og Haukeland, Helse Midt-Norge – i Ålesund, St. Olavs hospital og i Levanger, men også i Helse- Sørøst – ved avdelingen i Drammen og ved Betanien Hospital.

I Stor-Oslo området er det imidlertid en reell forverring, for der er det ingen nye stillinger og stor befolkningsvekst. Rødevand mener det er bekymringsfullt.

Privatpraktiserende

Han skriver at det er dokumentert at noen ulikheter og skjevheter er rettet opp, men ved avdelinger som Martina Hansens hospital og Diakonhjemmets sykehus er det ingen endringer. I disse sykehusenes nedslagsfelt er det noen praktiserende spesialister, men disse er ikke tatt med i beregningen og det ville heller ikke endret den dokumenterte mangelen på revmatologer i disse sykehusenes opptaksområder.

Det er ukjent om det har skjedd en tilvekst av praktiserende revmatologer siden 2011. De fleste praktiserende revmatologer er lokalisert i byer – i hovedstadsområdet, Kristiansand og Bergen, mens i region Midt- og Nord-Norge er det ingen praktiserende revmatologer.

Nye behandlingsprinsipper

Det har skjedd en svært positiv utvikling innen revmatologien de siste årene. Tidligere kunne man bli liggende på sykehus i månedsvis, nå benyttes i hovedsak poliklinisk behandling og oppfølging med innføring av nye behandlingsprinsipper. Men endringer av behandlingen og arbeidsmåter medfører behov for flere revmatologer.

Det er viktig med tidlig behandling og diagnose for å forebygge at varig skade oppstår. Dette for å opprettholde bevegelighet og unngå redusert livskvalitet, samt for å kunne fortsatt delta i arbeids- og samfunnsliv. Riktig behandling vil også føre til at man unngår lange sykemeldingsperioder, som kan ende med uførhet og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester i kommunen.

LES OGSÅ: Ta med deg de biologiske medisinene til utlandet