Rehabilitering for spondylitter med tilleggslidelser

Kari Gamlem er nå på Diakonhjemmet Sykehus på avdelingen Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering. (NBRR). Der er hun for ti dagers kartlegging og fullroser opplegget.

NBRR består av et spesialisert tverrfaglig team med høy kompetanse innen revmatologi og rehabilitering. Hovedmålgruppen er pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom med et komplekst sykdomsbilde og/eller sammensatte problemstillinger.

Rehabilitering innebærer å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag. Hva det innebærer for den enkelte vil variere, men det er pasientens egne behov og mål som gir oppholdet retning.

LES OGSÅ: Rehabilitering i Norge ga god effekt

Forsidepike

Forside Spondylitten 3-17 med smilende dame i masse vann som spruter

Kari har psoriasisartritt og en del tilleggslidelser, som gjør at hun benytter elektrisk rullestol, men kan gå litt. Hun bor på Sunnmøre, og siden hun er på oslobesøk dro Spondylitten innom med litt blader og informasjonshefter. Hun ønsket å bruke dem til å informere andre pasienter om spondyloartritter og det arbeidet Spafo Norge gjør for å spre kunnskap om diagnosene.

Kari var veldig spent på å se siste nummer av Spondylitten, der hun pryder forsiden i forbindelse med en tur til Tenerife tidligere i år. Dit dro hun for å teste kombinasjonen ferie og rehabilitering.

Det er 13 år siden Kari sist opplevde sydenvarmen. For henne var det både en utfordring og en drøm. Utfordringen med å fly med elektrisk rullestol for første gang klarte hun med glans. Drømmen som «Syden» ble virkelighet! På den spanske ferieøya kruset hun rundt i rullestolen, fartet hit og dit og sugde inn alle inntrykkene.

To ulike opphold

Men først og fremst er det kartleggingen på Diakonhjemmet sykehus som har fokus. NBRR tilbyr to hovedtyper opphold:

 • Innledende rehabilitering på ti dager
 • Tre ukers rehabiliteringsopphold.

Det er visse henvisningskriterier for å få plass ved NBRR. Se egen faktaboks om disse.

I tidagersoppholdet får man en grundig tverrfaglig kartlegging. Pasientens utfordringer og rehabiliteringsbehov avklares og innledende tiltak iverksettes, forklarer sykehuset på sin nettside.

Innledende rehabilitering avklarer om rehabilitering på dette nivået er nødvendig og hensiktsmessig på det aktuelle tidspunktet. I den fasen får man også tydeliggjort hva som bør være fokus i en eventuell påfølgende rehabilitering. Dersom det konkluderes med at pasienten skal tilbake til NBRR for et rehabiliteringsopphold, avtales tidspunktet for dette ved utreise.

LES OGSÅ: Rehabilitering på egenhånd i utlandet

Tre ukers opphold

I rehabiliteringsoppholdet på tre uker har et tverrfaglig team tett samarbeid, og pasienten inngår som medlem i teamet. En individuell skreddersydd rehabiliteringsplan, med tydelige mål og tiltak, er utgangspunktet for pasientens rehabilitering.

Fysioterapeut som blar i papirer og pasient som følger interessert med
Oppholdet på NBRR tilpasses den enkeltes behov. I tett samarbeid med pasienten bidrar det tverrfaglige teamet til å skreddersy en rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak. Illustrasjonsfoto arkiv: Trine Dahl-Johansen

Første dag har pasienten innkomstsamtale med lege og psykolog eller sykepleier. I løpet av de tre-fire første dagene har alle faggruppene gjennomført sine kartleggingssamtaler. Hensikten er å gjøre en grundig faglig vurdering, og samtidig bli kjent med pasientenes egen forståelse av sine utfordringer, ønsker og ressurser.

Etter den faglige kartleggingen møtes pasienten og det tverrfaglige teamet for å komme frem til en individuell rehabiliteringsplan med konkrete mål og tiltak, og tydelig ansvarsfordeling. Rehabiliteringsplanen evalueres jevnlig sammen med pasienten, i individuelle samtaler med primærsykepleier, eller i møter sammen med deler av teamet.

Pårørende kan delta på møter med enkelte faggrupper, eller hele teamet, når dette er hensiktsmessig og ønskelig fra pasientenes side.

Tverrfaglig epikrise

Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som beskriver mål, vurderinger og gjennomførte tiltak under oppholdet. I samråd med pasienten, sendes epikrisen til henvisende revmatolog og andre aktuelle fagpersoner som inngår i videreføringen av pasientens rehabiliteringsprosess.

Der hvor det er hensiktsmessig, kan det i etterkant av et rehabiliteringsopphold avtales et oppfølgingsopphold. Formålet vil være å styrke en positiv utvikling og forebygge tilbakefall, og for å sikre videreføring av nødvendige tiltak på kommunalt og regionalt nivå.

Klikk her for å lese mer om arbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus

Tekst: Anne-Margrethe Nyhus og Trine Dahl-Johansen

BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE OG FAST LESER AV MEDLEMSBLADET  SPONDYLITTEN

HENVISNING TIL NBRR

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) har tilbud til pasienter over 18 år med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer. Det er også for de som har stabil sykdom, men har sammensatte problemstillinger. Dette kan være store livsfaseutfordringer, psykososiale utfordringer, angst, depressive plager, smertemestring og medikamentavhengighet. Det kan også være utfordringen med å leve med kronisk sykdom i kombinasjon med jobb/utdanning/familie/sosialt nettverk.

Søknaden skal komme fra revmatologen som er ansvarlig for pasientens behandling på hjemsted. Søknaden bør utarbeides i samarbeid med pasienten og belyse:

 • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
 • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud på lokalt og regionalt nivå som er vurdert og/eller prøvd tidligere
 • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for høyspesialisert rehabilitering, med et bredt sammensatt tverrfaglig team.

For pasienter som primært har behov for fysisk opptrening eller hjelp fra en faggruppe, finnes andre mer egnede tilbud lokalt og regionalt.

HENVISNINGSKRITERIER

Alle fem kriteriene skal være oppfylt for å kunne få plass:

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra seks faggrupper
 5. Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst tre av punktene under):
 • Smerter og/eller utmattelse
 • Overforbruk av analgetika (smertestillende)
 • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
 • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
 • Komorbid somatisk sykdom (Tilleggslidelser)
 • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid)
 • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

Kanskje du også liker disse: