Rettigheter i arbeidslivet under pandemien

Mange opplever sykemeldinger og permitteringer disse dagene. Det er innført særregler under denne pandemien som kan være greit å vite om for deg som er helt eller delvis i arbeid.

En av de største midlertidige endringene i regelverket når det gjelder sykepenger er at arbeidsgiverperioden reduseres betraktelig. Arbeidsgivers ansvar for å betale deg penger mens du er syk under denne ekstraordinære situasjonen er redusert fra 16 til tre dager. Etter det tar NAV over sykepengeutbetalingen.

Enklere for legen å sykmelde via telefon

Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse, og er en høyaktuell metode i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. NAVs rundskriv til §8-7 om sykmelding per telefon er nå oppdatert.

Helseministeren har også oppfordret alle leger å få i gang ordning med videokonsultasjoner så raskt som mulig.

Mann får ut en liten mynt fra en gul sparegris
Permitterte får full lønn i 20 dager og slipper reduksjon i inntekt i perioden. Foto: Gradts/Dreamstime.com

Permittering og særregler

Sykemeldte kan også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykemeldt. Når du er friskmeldt vil du da vanligvis enten få:

 • lønn fra arbeidsgiver, om friskmeldingen kommer i varslingsperioden (14 dager).
 • lønn fra arbeidsgiver, om friskmeldingen er i arbeidsgiverperioden.
 • lønn fra staten (med maks grunnlag 6 G), om friskmeldingsperioden kommer fra dag 17, etter arbeidsgiverperioden.
 • dagpenger, om friskmeldingen kommer etter de ovennevnte tre tilfeller.

Under Covid-10-pandemien gjelder det særregler for permitteringer. Partiene på Stortinget er enige om at permitterte nå skal få full lønn i 20 dager. Dette innebærer:

 • To dager full lønn fra arbeidsgiveren.
 • 18 dager full lønn fra NAV (starten av dagpengeperioden).
 •  Ordinære dagpengevilkår etter 20 dager

Dette trer i kraft umiddelbart, men vi må naturlig nok vente på at NAV får på plass en teknisk løsning før utbetalinger kan skje Etter de 20 dagene med ordinær lønn under permittering, sikres permitterte en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G (ca. 300 000 kroner) og den ordinære satsen på 62,5 prosent av grunnlaget videre opp til 6G (ca. 600 000 kroner).

Rød NAV-logo
Sosialstønad uten behovsprøving og færre aktivitetskrav er noen av kriseløsningene som gjelder midlertidig. Foto: Jan Solheim /Scandinavian Stockphoto

Dropper aktivitetskrav

Arbeids- og sosialdepartementet har lempet på reglene for en del stønader. Det gjelder blant annet sykemelding for sykepenger og ulike aktivitetskrav for å få arbeidsavklaringspenger.

Etaten gjør også en del andre ting for å blant annet avlaste helsevesenet og for å få ut stønader fra NAV, som for søknader om en del ytelser som krever legeerklæring for å bli behandlet. Nå kan NAV fatte kortvarige vedtak som gjør at folk får pengene sine, og så kan de gå gjennom kravene på et senere tidspunkt. Sjekk med din saksbehandler om hvilke aktivitetskrav som skal opprettholdes i din situasjon.

Sosialstønad uten behovsprøving

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser også at regjeringen går inn for en ordning som sikrer at frilansere og selvstendige næringsdrivende kan få akutt sosialhjelp uten vanlig behovsprøving, slik som dagens regelverk forutsetter. Det skal være tilstrekkelig for frilansere og selvstendige næringsdrivende å ta kontakt med NAV om økonomisk bistand. Bakgrunnen er at av det per i dag ikke foreligger økonomiske ytelser til frilansere og selvstendige næringsdrivende i den første kritiske fasen – det som gjelder arbeidsgiverperioden.

– Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres, står det i dokumentet som ble signert av finansminister Jan Tore Sanner 17.3.20.

Sosiale tjenester som normalt omfattes av loven er opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad. Om den varslede «akuttpakken» vil omfatte alle disse områdene, eller kun økonomisk stønad, er foreløpig usikkert.

Omsorgspenger

Det er også lagt opp til at foreldre kan søke om omsorgspenger, som man vanligvis får når man er hjemme med sykt barn, nå som barnehager eller skole er stengt. Foreldre som er hjemme med barn innenfor omsorgspengeregelverket får nå doblet perioden med omsorgspenger. Den blir nå på 20 dager totalt per forelder.

Selvstendig næringsdrivende vil også få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Dekning av inntektsbortfall

De som jobber i egne foretak er nå ekstra utsatt for økonomiske tap. Partiene på Stortinget har derfor blitt enige om et tiltaket overfor selvstendig næringsdrivende som har blitt rammet av Covid-19-situasjonen i Norge. Alle ordningene er av midlertidig karakter, og eventuelle utbetalinger skjer når NAV har fått teknisk løsning på plass.

Fra og med 17. dag etter inntektsbortfall

 • Selvstendig næringsdrivende (og frilansere) får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter.
 • Begrensning oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden), det vil si rundt 600 000 kroner.
 • Dette vil i praksis si at tiltaket tilsvarer reglene for sykepenger til selvstendig næringsdrivende. Ordningen trer i kraft umiddelbart.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med Covid-19 sikres en inntekt på nivå med lærlinglønn.

Sykepenger fra dag 3

Partiene er også enige om at selvstendig næringsdrivende (og frilansere), som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien, midlertidig skal få sykepenger fra dag 3 med samme dekningsgrad som etter dagens ordinære regler. For selvstendig næringsdrivende vil dette innebære 80 prosent dekning fra dag 3, i stedet for 80 prosent fra dag 17.

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden har vanligvis ikke rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Først fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden.

Mann sitter ved PC og er bekymret
Det er igangsatt økonomisk krisehjelp til de som er selvstendig næringsdrivende og frilansere. Foto: Monkeybusinessimages/Dreamstime.com

Krisepakke for bedrifter

Det er også innført flere tiltak for å redusere den økonomiske byrden framover for de som driver bedrifter.

 • Den laveste momssatsen endres fra 12 til 8 prosent. Dette gjelder blant annet overnatting og persontransport. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020, og får altså tilbakevirkende kraft.
 • Frist for innbetaling av moms utsettes. Eventuell skyldig merverdiavgift skal ordinært betales inn 15. april (for mva-pliktige med tomånedersterminer). Denne fristen utsettes.
 • Selvstendig næringsdrivende får utsatt betaling av første termin forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai. Tiltaket er for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende.
 • Tiltaket gjør også at du som er selvstendig næringsdrivende kan få nedjustert forskuddsskatten din allerede fra første termin. Dette vil være aktuelt hvis du mister inntekten din nå.

Oppsigelse

Du er vernet av arbeidsmiljøloven §15-8 fra oppsigelse på grunn av sykdom de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, men du er ikke vernet fra oppsigelse på grunn av nedbemanning. Dette til tross for at det å ha redusert arbeidsevne er et sosialt hensyn som arbeidsgiver skal vektlegge ved nedbemanningsprosesser, fordi det som regel vil være vanskeligere å finne nytt arbeid.

Generelt har du fortsatt rett på sykepenger om du er sykemeldt og mister jobben. Da skal du ikke søke deg over på dagpenger, men fortsette sykemeldingen så lenge du er arbeidsufør og sykepengeperioden på tolv måneder ikke er brukt opp.

Lønnsgaranti ved konkurs

Dersom arbeidsgiver går konkurs kan du etter lønnsgarantiloven få dekket tapt arbeidsvederlag med opptil 2x grunnbeløpet. Det omfatter forfalt lønn eller annet vederlag som for eksempel overtid, tillegg, provisjon, forfalt pensjon og eventuelle renter. Grunnbeløpet frem til 1. mai 2020 er på 99 858 kroner. Du kan i en slik situasjon få dekket opptil 199 716 kroner av lønnstapet ditt av Staten, når arbeidsgiver ikke har utbetalt rettmessig arbeidsvederlag/lønn.

LO-advokatene skriver på sine nettsider at garantien i utgangspunktet gjelder krav som har prioritet etter dekningsloven kapittel 9, men du er garantert å få dekket lønn inntil maksbeløp for de siste tolv månedene før fristdagen. Fristdagen er dagen da konkursbegjæringen kom inn til tingretten – når denne fører til konkursåpning.

Lønnsgarantien vil videre kunne dekke krav på lønn frem til én måned etter konkursåpning, og feriepenger for samme år eller året før fristdagen. Det betyr at arbeidstakere med oppsigelsestid på lengre enn en måned ikke får dekket sitt lønnstap for hele oppsigelsestiden.

Dersom arbeidsgiver går konkurs i 2020 (fristdag i 2020), vil du kunne ha krav på feriepenger opptjent i 2019 og 2020.

Lønnsgarantien gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift, men det er særregler for de som er arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer. Du kan lese mer om lønnsgarantiordningen på nettsiden til NAV og hos LO-advokatene.

Kvinnlig sjef peker på døren og viser en kvinne med eske med saker veien ut
Du er ikke vernet fra oppsigelse på grunn av nedbemanning. Foto: Morganka/Dreamstime.com

Offentlige tilskudd på kulturområdet

Har du måttet avlyse kulturarrangementer og kulturprosjekter som følge av pandemien? Kulturdepartementet melder at de ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt, selv om arrangementene må avlyses.

I tillegg har Fritt Ord økt sine bevilgningsrammer med 40 millioner kroner ekstra til prosjekter, nå som viruspandemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

De håper det vil hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter, i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på.

Søknader kan for eksempel dreie seg om digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner etc. Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Alle midlertidige endringer og krisepakker kan du lese mer om på nettsidene til Stortinget.

Kanskje du også liker disse: