Du beholder sykepengene om du mister jobben

Dersom du er sykemeldt når du mister jobben skal du ikke over på dagpenger, men har rett til å beholde sykepengene og ha full inntekt det første året.

Du er vernet av arbeidsmiljøloven § 15-8 fra oppsigelse på grunn av sykdom de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Likevel kan det være andre årsaker til at man blir sagt opp. Man er for eksempel ikke vernet fra oppsigelse på grunn av nedbemanning, selv om det å ha redusert arbeidsevne er et sosialt hensyn som arbeidsgiver skal vektlegge ved nedbemanningsprosesser fordi det som regel vil være vanskeligere å finne nytt arbeid.

LES OGSÅ: Delvis ufør? -Pass deg for uførefella!

Taper med dagpenger

Sykepenger erstatter hele den tapte arbeidsinntekten din i et år, mens du bare kan få opptil 62,4 prosent av inntektene du hadde året før, dersom du får dagpenger. Hvis gjennomsnittet de tre siste årene før du søkte om dagpenger gir deg en høyere utbetaling er det den som skal gjelde for dagpengeutbetalingen. Det vil uansett være et stort økonomisk tap å melde seg arbeidsledig og gå over til dagpenger, om du fortsatt er syk.

Også i oppsigelsestiden

Dinside.no forteller at man beholder retten til sykepenger fra NAV også etter at oppsigelsestiden er utløpt. Dette gjelder dersom man fortsatt er syk og fyller vilkårene for rett til sykepenger. NAV forteller til nettstedet at dersom man blir sykemeldt i oppsigelsestiden, plikter arbeidsgiveren å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden fram til oppsigelsesdagen. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er utløpt, er det NAV som tar over utbetalingen av ytelsen.

LES OGSÅ: Ulønnet arbeid reduserer AAP-utbetalingen

Må søke refusjon

Dersom du har fått innvilget at arbeidsgiver har fritak for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal arbeidsgiver likevel betale ut sykepengene. Bedriften skal søke NAV om å få refundert beløpet i etterkant. Du må da signere på refusjonsskjemaet som skal sendes inn, for å bekrefte at du har fått utbetalt pengene som det søkes om refusjon for.

Permittering

Sykemeldte kan også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykemeldt. Når du er friskmeldt vil du da enten få:

  • lønn fra arbeidsgiver, om friskmeldingen kommer i varslingsperioden (14 dager)
  • lønn fra arbeidsgiver om friskmeldingen er i arbeidsgiverperioden på tre dager,
  • lønn fra staten (med maks grunnlag 6 G) om friskmeldingsperioden kommer i de 17 dager etter arbeidsgiverperioden
  • dagpenger om friskmeldingen kommer etter de ovennevnte tre tilfeller.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: