Du kan bli oppsagt mens du er syk

De første tolv månedene du er syk er du vernet fra oppsigelse på grunn av sykdom. Etter dette gjelder de ordinære kravene i arbeidsmiljøloven § 15-7. Arbeidsgiver må da forholde seg til de vanlige kravene for oppsigelse.

Det er mange forhold som må vurderes i forbindelse med en oppsigelse og det ligger et lovverk i bunnen. Spondylitten har snakket med jurist Merethe Berggaard om regelverket. Hun jobber i sekretariatet i Finansforbundet og møter denne tematikken stadig oftere i sitt arbeid.

– Hva må en arbeidsgiver gjøre dersom en arbeidstaker får redusert arbeidsevne?

– Dersom arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av sykdom eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid (jf. Arbeidsmiljøloven § 4-6). Lov om forbud mot diskriminering og trakassering § 22 har en tilsvarende bestemmelse, som går videre enn arbeidsmiljølovens bestemmelse, forteller hun.

LES OGSÅ: Du kan få erstattet sykedager i ferien

Må ha saklig grunn

– Når har arbeidsgiver rett til å si opp en som er sykemeldt/på AAP?

– Du er vernet fra oppsigelse på grunn av sykdom de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Etter dette året er du ikke vernet av arbeidsmiljøloven § 15-8, men de ordinære kravene ved en oppsigelse gjelder (jf. arbeidsmiljøloven § 15-7). Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å si deg opp.

– Hvordan skal man vurdere om en oppsigelse er saklig?

– Etter verneperioden må arbeidsgiver som ønsker å si opp en ansatt vurdere om det foreligger saklig grunn til oppsigelse. Dette beror på en konkret helhetsvurdering. Momenter i en slik vurdering er blant annet hvor stort fravær den ansatte har hatt, prognosen for fremtidig fravær, om arbeidsgiver har gjort nok for å tilrettelegge, om den ansatte har medvirket i blant annet dialogmøter og oppfølgingsplaner, (jf. arbeidsmiljøloven. 2-3 nr.1 og nr.2 f og g og lov om folketrygd § 8-8), bedriftens økonomi og størrelse, virkningen på kollegaer, arbeidstakers ansettelsestid og alder.

3D-mann med rød klubbe på vei til å banke
Både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven har betydning for oppsigelse av en som er syk. Foto: Vasilkov/Dreamstime

Varsel om oppsigelse

– Hva slags regler gjelder når det kommer til varsel om oppsigelse i denne typen tilfeller?

– Dersom arbeidsgiver vurderer å gi en ansatt oppsigelse må arbeidsgiver kalle inn til drøftelsesmøte (jf. arbeidsmiljøloven § 15-1). Det fremgår av denne bestemmelsen at før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte – med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Denne bestemmelsen gjelder der arbeidsgiver vurderer oppsigelse uansett om det er sykdom eller andre grunner til at arbeidsgiver vurderer oppsigelse.

LES OGSÅ: Jakten på den ideelle jobben for en kroniker

Nedbemanning

– Hvilke regler gjelder når det er nedbemanning og man er kronisk syk/sykemeldt/på AAP?

– Vernet fra oppsigelse det første året (jf. arbeidsmiljøloven § 15-8) gjelder kun ved sykdom. Man er ikke vernet fra oppsigelse på grunn av nedbemanning. Ved nedbemanningsprosesser og andre former for omorganiseringer skal den ansatte i utgangspunktet likestilles med de andre ansatte, men det å ha redusert arbeidsevne er et sosialt hensyn som arbeidsgiver skal vektlegge ved nedbemanningsprosesser fordi det som regel vil være vanskeligere å finne nytt arbeid.

Bestride en oppsigelse

– Vi anbefaler de som tar kontakt med Spafo Norges likepersontjeneste om denne problemstillingen om å benytte fagforbundene sine, men det er jo ikke alle som er tilknyttet det. Er da advokat eneste løsningen?

– Er man organisert bør man ta kontakt med fagforbundet sitt. I Finansforbundet tilbyr vi medlemmene gratis juridisk bistand, noe flere fagforbund gjør. Er man ikke organisert er det viktig å ta kontakt med advokat dersom man mottar en oppsigelse og vil bestride den. Det løper frister som er viktig å overholde dersom oppsigelsen skal bestrides. Fristene skal stå skrevet i oppsigelsen.

LES OGSÅ: Ung ufør som uføretrygdet og på AAP

Stå i arbeidsforholdet

– Finnes noen andre muligheter enn rettssak, som jo både er tidkrevende, belastende og en stor økonomisk utgift? Mange har heller ikke lyst til å arbeide videre et sted man ikke er ønsket.

– Dersom advokaten mener oppsigelsen fra arbeidsgiver ikke er saklig bør man forsøke å få arbeidsgiver til å trekke oppsigelsen. Om det ikke er utsikter til at vedkommende vil komme tilbake i arbeid på grunn av sykdommen, og vedkommende sammen med sin lege har sendt søknad om 100 prosent uføretrygd, kan man forsøke å forhandle frem at arbeidstaker skal få stå i arbeidsforholdet, for eksempel uten arbeidsplikt eller arbeidsrett, frem til uføretidspunktet. Dette kan være viktig dersom for eksempel arbeidstaker har helseforsikring og andre type forsikringer som vedkommende bør stå i frem til uføresøknaden er innvilget.

– Det er viktig at arbeidstaker melder inn skade/sykdom til forsikringsselskapet mens man står i jobb, selv om skaden eller sykdommen ikke er jobbrelatert, da forsikringen ofte også vil dekke skader/sykdommer som ikke er jobbrelatert. Merk at arbeidsgiver ikke har anledning til å melde ut syke arbeidstakere fra pensjonsforsikringen – selv om de slutter i bedriften eller blir oppsagt, sier Berggaard.

LES OGSÅ: Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Ung mann hos legen
Om det er sendt søknad om 100 prosent uføretrygd kan man forsøke å forhandle frem mulighet for å stå i arbeidsforholdet, for eksempel uten arbeidsplikt eller arbeidsrett, frem til uføretidspunktet. Foto: Alexraths/Dreamstime.com

Forhandle sluttpakke

Hun legger til at det i andre tilfeller, der kanskje grunnlaget for oppsigelsen er mer tvilsom og arbeidstaker ikke ønsker å prøve saken for domstolene, kan være mulig å forsøke og forhandle frem en økonomisk sluttpakke.

– Vi råder ikke arbeidstaker til å si opp selv. Det bør fremgå av sluttavtalen at alternativet ville vært oppsigelse. Man bør også alltid forhøre seg med NAV i forkant om hva de mener om å avslutte det arbeidsforholdet man står i når man er syk, sier Berggaard og legger til;

– Med en sluttpakke vil imidlertid arbeidsavklaringspengene reduseres med samme beløp som du får fra arbeidsgiver (jf. lov om folketrygd § 11-24). Også ved en slik pakke bør man forsøke å forhandle frem at arbeidstaker skal være omfattet av selskapets forsikrings- og pensjonsordninger inntil det foreligger friskmelding, så fremt lovgivningen og forsikringsvilkårene tillater det. Merk her det jeg sa tidligere om at arbeidsgiver uansett ikke har lov til å melde syke arbeidstakere ut av pensjonsforsikringen, avslutter hun.

STØTT SPAFO NORGES FRIVILLIGE ARBEID MED ET FAMILIEMEDLEMSKAP TIL 50 KRONER

Kanskje du også liker disse: