Du kan ha rett på tilleggsstønader

Dersom du er i et arbeidsrettet tiltak, eller i omskolering, kan du ha rett på tilleggsstønader til ytelsen du får fra NAV.

Regelverket for tilleggsstønader ble endret 1. januar 2016. Hvis du er i en arbeidsrettet aktivitet for å komme i eller å beholde arbeidet ditt, eller er under arbeidsrettet utredning, kan du ha rett til tilleggsstønader. Det gjelder også dersom du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker. Tilleggsstønader kan dekke dokumenterte utgifter, som reiseutgifter, pass av barn og pleie og tilsyn av familiemedlemmer, læremidler, bolig og overnatting, samt flytting.

For å ha rett til stønader må du også oppfylle vilkårene ved minst ett av punktene under:

 • Du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og gjennomfører et arbeidsrettet tiltak.
 • Du er arbeidssøker og er uforskyldt uten arbeid på hjemstedet ditt. Du kan derfor få stønad til reise og flytting.
 • Du er enslig mor eller far og gjennomfører en godkjent utdanning, eller du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, og fyller vilkårene for overgangsstønad.
 • Du er tidligere familiepleier og gjennomfører en godkjent utdanning.
 • Du er gjenlevende ektefelle og gjennomfører en godkjent utdanning, eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • Du er tiltaksdeltaker som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

LES OGSÅ: Tilrettelegging av studier når man er kronisk syk

Reiseutgifter

Hvis du deltar på arbeidsrettet aktivitet, eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket stønad til:

 • Daglig reise – Reiseavstanden må være seks kilometer, eller mer, hver vei mellom hjemmet ditt og aktivitet/utdanningsstedet. NAV kan gjøre unntak på bakgrunn av helsen din. De som får innvilget stønad til daglig reise ved bruk av egen bil må dokumentere utgiftene ved å sende inn en digital kjøreliste på nav.no.
 • Reise til obligatorisk samling – Reiseveien må være minst 30 kilometer én vei mellom hjemmet og aktivitetsstedet ditt. Du får dekket billigste reisemåte. NAV kan godkjenne bruk av egen bil hvis det ikke er offentlig transport tilgjengelig, eller det ikke er praktisk mulig for deg å benytte offentlig transport. Du kan da også få dekket nødvendige utgifter til bomavgift, parkering etc. I særlige tilfeller kan du få dekket utgifter til drosje.
 • Reise ved oppstart og avslutning av aktiviteten og hjemreiser
En kvinne som sover på bussen
Hvis du deltar på arbeidsrettet aktivitet, eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket stønad til reise. Foto: Kaspars Grinvalds/Dreamstime

LES OGSÅ: Du kan få erstatte alle sykedager i ferien

Arbeid utenfor hjemstedet

Hvis du er uforskyldt arbeidsløs og ikke får arbeid på hjemstedet ditt, kan du ha rett til stønad i forbindelse med oppfølging for å komme i arbeid, jobbintervju på annet sted enn bosted, eller tiltredelse på nytt arbeidssted. Reiseavstanden må være 50 kilometer eller mer én vei for at du skal kunne få dekket stønad til slik reise.

I NAVs vurdering av om du er uforskyldt ledig, vil de ikke vektlegge forhold som ligger lenger tilbake i tid enn åtte uker. Du får dekket billigste reisemåte. NAV kan godkjenne bruk av egen bil hvis det ikke er offentlig transport tilgjengelig, eller det ikke er praktisk mulig for deg å benytte offentlig transport. Du kan da også få dekket nødvendige utgifter til bomavgift, parkering etc. I særlige tilfeller kan du få dekket utgifter til drosje.

Du kan også få dekket utgifter til reise dersom du er villig til å starte i arbeid på et annet sted i Norge, i Norden eller andre EU/EØS land. Kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 dersom du har spørsmål rundt dette.

Barnepass og familiemedlemmer

Hvis du deltar på en arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få stønad til pass av barn, og stønad til utgifter til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer. Hvis du er enslig mor eller far, eller gjenlevende ektefelle, kan du ha rett til dekning av tilsynsutgifter dersom du gjennomfører godkjent utdanning, eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker.

Hvis både du og den andre av barnets forelder deltar på en arbeidsrettet aktivitet, vil bare én av dere få stønad til pass av barn. Hvis du eller flere pårørende deltar på en arbeidsrettet aktivitet, vil bare én av de pårørende få stønad til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer.

Disse stønadene utbetales etter fast sats. Hvis du mottar stønad til pass av flere barn vil du få høyere sats for ett av barna enn for de andre. Oversikt over satsene for tilleggsstønader finner du på nav.no.

LES OGSÅ: Sykepenger og enkeltstående behandlingsdager

Læremidler

Hvis du deltar på et utdanningstiltak og du ikke har rett til gratis læremidler etter annet regelverk, kan du få dekket nødvendige utgifter til læremidler. Hva du kan få i stønad avhenger av ditt utdanningsnivå, og om du studerer på heltid eller deltid. Er du elev med ungdomsrett i videregående skole, får du mest sannsynlig gratis læremidler og utstyrsstipend gjennom fylkeskommunen. Du vil derfor ikke få dekket læremidler som tilleggsstønad gjennom NAV.

Er du elev i videregående skole med voksenrett, lærling eller lærerkandidat, har du ikke samme rett til læremidler fra fylkeskommunen og kan få dekket utgifter til læremidler med tilleggsstønad gjennom NAV.

Du er selv ansvarlig for å disponere beløpet, som skal dekke utgifter til lærebøker, kladdebøker, kopiering, internett, datautstyr og annet undervisningsmateriell. Beløpet skal også dekke arbeidsmateriell når du gjennomfører praktisk opplæring eller fagprøve, som blomster, metaller, verktøy, verneutstyr, arbeidsklær og lignende.

Hvis du på grunn av funksjonshemming har særlig store utgifter til bøker og undervisningsmateriell sammenlignet med andre elever, kan du få dekket de faktiske utgiftene du har til læremidler. Skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr dekkes ikke av stønad til læremidler.

LES OGSÅ: Nå kan du betale Spondylitten med AvtaleGiro

Bolig og overnatting

Hvis du deltar på en arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket nødvendige merutgifter til bolig eller overnatting. Du kan få dekket overnattingsutgifter som kommer i tillegg til de du måtte ha til bolig på hjemstedet, eller utgifter du har fordi boutgiftene dine på tiltaksstedet er høyere enn de som du tidligere hadde på hjemstedet ditt.

Hvis du har rett til bostøtte gjennom bustøttelova, har du ikke rett til stønad til de samme boutgiftene gjennom NAV.

Hvis du har høyere ekstrautgifter til bolig på grunn funksjonshemming, sammenliknet med andre i samme situasjon som deg, kan du få dekket dine faktiske utgifter.

Flytting

Hvis du må flytte fra hjemstedet ditt for å delta på arbeidsrettet aktivitet, kan du få dekket utgifter til flytting. Du kan også få dekket flytting hvis du må flytte fra hjemstedet ditt for å ta imot tilbud om arbeid på annet sted.

Et par som bærer flytteesker ut av en lastebil
Hvis du må flytte fra hjemstedet ditt for å delta på arbeidsrettet aktivitet, kan du få dekket utgifter til flytting. Foto: Monkey Business Images/Dreamstime

Du kan velge mellom å benytte et flyttebyrå eller flytte selv. Hvis du bruker et flyttebyrå må du innhente to skriftlige tilbud. Du kan få dekket det laveste tilbudet. Hvis du selv innhenter tilbud fra flyttebyrå, og likevel velger å flytte selv, kan du få dekket nødvendige flytteutgifter opp til beløpet i det laveste tilbudet.

Hvis du flytter fordi du har fått ny jobb, kan du få dekket utgifter til flytting dersom du skal starte i arbeid på et annet sted i Norge, i Norden eller andre EU/EØS land. Kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 dersom du har spørsmål.

LES OGSÅ: Blir du sett av de som behandler deg?

Hvordan søker du?

Du må søke om tilleggsstønader på nett ved å bruke digital søknad på nav.no. Hvis du ikke gjennomfører den arbeidsrettede aktiviteten din vil du miste stønaden. Om du får endringer i familiesituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt. I slike tilfeller må du derfor melde fra til NAV så fort som mulig.

Det er ikke fast utbetalingsdato for tilleggsstønader. Stønad utbetales på tre ulike måter:

 • Hvis du har vedtak om tilleggsstønader som skal dekke løpende utgifter vil du motta månedlige utbetalinger. Stønad utbetales månedlig på samme dato som vedtaket ble innvilget.
 • Hvis du har vedtak om tilleggsstønad som skal dekke en engangsutgift vil du motta utbetaling så snart vedtaket har blitt innvilget og datoen du vil ha utgiften har passert. I begge disse tilfellene vil du ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at stønaden har blitt utbetalt fra NAV.
 • Hvis du har vedtak om daglig reise med egen bil vil du motta utbetaling av stønad omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjøreliste.

Kilde: NAV.no

HOLD DEG OPPDATERT! BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN FOR 200 KRONER I ÅRET.

Kanskje du også liker disse: