Arbeidsavklaringspenger

 • Du kan miste ferie med arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsgiver med ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har fortsatt et arbeidsgiveransvar og skal følge arbeidsmiljøloven, men det kan være du ikke har mulighet til å ta ferie.

 • Ulønnet arbeid reduserer AAP-utbetaling

  Hensikten med arbeidsavklaringspenger er å vurdere hvor stor arbeidsevne du har. All aktivitet du gjør skal føres opp på meldekortet – også det frivillige arbeidet du ikke får betalt for.

 • Ung ufør som uføretrygdet og på AAP

  Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og andre spondyloartritter kommer ofte ikke under begrepet alvorlig sykdom. Dermed er det ikke sikkert man betraktes som ung ufør, selv om sykdommen oppsto før man fylte 26 år. Det er også forskjell på ung ufør på AAP og ung ufør som uføretrygdet.

 • Sykemelding og behandlingsreise til utlandet

  Sykemelding og rett til sykepenger er ikke omfattet av den nye forskriften om Behandlingsreiser til utlandet. Den retten er sikret via folketrygdloven.

 • Delvis ufør – pass deg for uførefella!

  Blir du delvis ufør kan du i noen tilfeller få lavere uføretrygd om du senere blir mer ufør. Dette gjelder de som bare får offentlig tjenestepensjon og ingenting fra folketrygden.

 • Du kan ha rett på tilleggsstønader

  Dersom du er i et arbeidsrettet tiltak, eller i omskolering, kan du ha rett på tilleggsstønader til ytelsen du får fra NAV.

 • Nei til kortere tid på AAP og krav om flytting

  SpAfo Norge er i et høringssvar sterkt imot at stønadsperioden på AAP reduseres. Forbundet reagerer også på en karenstid på ett år, samt krav om flytting for å få arbeid.

 • Høringssvar – Nei til redusert ytelsesperiode og krav om flytting

  Endringer i ytelsen arbeidsavklaringspenger er ute på høring. Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) er enig i noen av endringene departementet foreslår å gjennomføre, men reagerer sterkt på noen av forslagene. Her er hele høringssvaret.

 • Bekhterevsak på Stortinget

  Etter at Bekhterever’n tok kontakt med leder av Finanskomiteen på Stortinget om bortfallet av særfradraget for uførhet når man er på AAP, har han tatt spørsmålet videre som et skriftlig spørsmål til Finansministeren.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!