Du kan miste ferie med arbeidsavklaringspenger

Arbeidsgiver med ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har fortsatt et arbeidsgiveransvar og skal følge arbeidsmiljøloven, men det kan være du ikke har mulighet til å ta ferie.

I en artikkel i FinansFokus skriver advokatfullmektig Merethe Berggaard at det er en tendens i finansnæringen til å behandle ansatte på AAP som om de ikke lenger har de samme rettighetene som andre ansatte.

– Arbeidsgivere kan ikke fraskrive seg sitt arbeidsgiveransvar når en ansatt delvis er i jobb og mottar arbeidsavklaringspenger, påpeker hun.

Berggaard er ansatt i sekretariatet til Finansforbundet, som gir ut dette medlemsmagasinet.

Definert som ansatt

AAP skal erstatte inntektsbortfall som følge av skade, sykdom eller lyte. Ifølge NAV er målet at du skal klare å skaffe deg arbeid, eller beholde arbeid, i løpet av perioden med arbeidsavklaringspenger. Mange som mottar denne ytelsen kommer heldigvis fullt ut tilbake til arbeidslivet.

– Ifølge arbeidsmiljøloven § 1-8 nr. 2 er arbeidsgiver definert som enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Hvis en ansatt som har mottatt sykepenger i ett år går over på arbeidsavklaringspenger, vil fortsatt arbeidstaker være ansatt hos arbeidsgiver – med mindre oppsigelse foreligger, skriver advokaten.

LES OGSÅ: Du kan bli oppsagt mens du er syk

Sykepenger og nedbemanning

Berggards poeng er at dersom arbeidsgiver har ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger, har de fortsatt et arbeidsgiveransvar. Det betyr at arbeidsgiver blant annet plikter å betale lønn, forsikringer og lignende forholdsmessig til den graden arbeidstaker er i jobb. Arbeidsgiver har imidlertid ikke plikt til å betale sykepenger dersom arbeidstaker blir fraværende på grunn av sykdom.

– Arbeidskontrakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er like gjeldende som før arbeidsavklaringspenger ble innvilget. Dette innebærer blant annet at den ansattes avlønningsform, som for eksempel fast månedslønn, fortsatt skal praktiseres dersom partene ikke blir enige om annet.

Portrettbilde awv Merethe Berggaard
Jurist Merethe Berggaard jobber i sekretariatet i Finansforbundet. Foto: Trine Dahl-Johansen

Ferie og AAP

Selv om arbeidsgiver har ansvar for deg betyr det ikke at du har rett til å avvikle ferie. For å få arbeidsavklaringspenger må du nemlig gjennomføre aktiviteter som du har avtalt med NAV. Hensikten med en tidsbegrenset ytelse som AAP er at man skal avklare arbeidsevne, og eventuelt finne andre muligheter for deg i arbeidslivet, og det foregår selv om du skulle hatt ferie. Definisjonen på feriefravær når du mottar AAP er at du:

  • tar fri fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode
  • reiser bort, i Norge og/eller til utlandet, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode

Hvis du vil reise til utlandet utenfor EU/EØS må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser. Du kan få beholde AAP i inntil fire uker per kalenderår ved utenlandsopphold, men hvor mye du får utbetalt avhenger av om oppholdet regnes som ferie eller ikke.

Er du statsborger i et EU/EØS-land og mottar AAP må du ikke lenger søke NAV om å reise. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger skal du ha en godkjent aktivitetsplan med avtalte aktiviteter som skal følges. Du kan oppholde deg i et annet EU/EØS-land dersom oppholdet kan kombineres med avtalte aktiviteter. Kontakt NAV dersom oppholdet er til hinder for gjennomføring av avtalt aktivitet, eller dersom du ønsker å gjennomføre aktivitetene i oppholdslandet. NAV må da vurdere om den nye aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.

LES OGSÅ: Du beholder sykepengene om du mister jobben

Aktivitetsplikt

Du må likevel informere om feriefravær på spørsmåletpå meldekortet. Feriefravær fører til redusert utbetaling, opplyser etaten på sine nettsider.

NAV er tydelige i sitt regelverk når det gjelder ferieavvikling, men skiller noe på situasjonen for de som er på full AAP og de som skal ha ferie fra deltidsstilling.

– I utgangspunktet har du ikke rett på AAP når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. I noen tilfeller kan du likevel beholde AAP, selv om du tar fri eller skal reise bort. I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet og du vil få utbetalt AAP som normalt. Det gjelder i disse tilfellene:

  • Du har avklart med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i perioden.
  • Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.

Mange fyller ut meldekortet for AAP feil i forbindelse med at de har hatt fri. Om du er usikker er det lurt å sjekke med NAV om du skal krysse av for fravær. Har du fått innvilget at du skal beholde AAP mens du er i utlandet, eller ikke har aktivitetsplikt når du tok fri, skal du ikke krysse av for fravær. Om du gjør det får du feilaktig trekk i stønaden.

Pålagt ferie

Har du en deltidsstilling og får AAP ved siden av kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie fra deltidsstillingen. Hvis du har opparbeidet deg rett til feriepenger i jobben vil du få utbetalt dette. Feriepenger fører ikke til reduksjon i AAP-utbetalingen.

– Hvis NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i den perioden du tar fri fra deltidsjobben din har du ikke fravær som skal føres på meldekortet. Siden du ikke arbeider i denne perioden skal du heller ikke føre arbeidstimer på meldekortet. Du vil få utbetalt AAP for full tid, opplyser NAV.

Tar du derimot ferie fra deltidsjobben i en periode hvor du har avtalt andre aktiviteter med NAV må du vurdere om du vil ta fri fra disse aktivitetene også. Tar du fri har du ikke krav på AAP og må krysse av for fravær på meldekortet.

De som har deltidsstilling som lærer har et litt annet regelverk å forholde seg til. De skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge de aktivitetene de har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt. Den delen av sommeren hvor de tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver skal lærere føre timer på meldekortet som om de var på jobb.

LES OGSÅ: Ulønnet arbeid reduserer AAP-utbetalingen

AAP og sykdom

Hvis du ikke klarer å gjennomføre avtalt aktivitet på grunn av forbigående sykdom har du fortsatt rett til arbeidsavklaringspenger. Må du være borte fra tiltak eller annen aktivitet i lang tid på grunn av sykdom vil NAV vurdere om aktivitetsplanen din bør endres.

Flytte til utlandet med AAP

For å kunne ta med seg AAP om du skal flytte utenlands er det et vilkår at det er mulig for deg å gjennomføre arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet du skal flytte til. Det er kun innen EØS-området og Sveits du kan søke om å få beholde AAP når du skal flytte til andre land. Hvis du skal flytte til et land utenfor EØS, kan du ikke søke om å få beholde AAP.

HOLD DEG OPPDATERT – BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: