Ulønnet arbeid reduserer AAP-utbetaling

Hensikten med arbeidsavklaringspenger er å vurdere hvor stor arbeidsevne du har. All aktivitet du gjør skal føres opp på meldekortet – også det frivillige arbeidet du ikke får betalt for.

Hvis du får innvilget Arbeidsavklaringspenger (AAP) vil du som utgangspunkt få hele stønaden utbetalt. Hvis du arbeider vil NAV redusere stønaden, slik at utbetalingene gjenspeiler hvor mye arbeidsevne du har tapt.

Antall timer du jobber bestemmer hvor mye AAP blir redusert. Hvor mye du tjener har ingen betydning, foruten noen få unntak. Det er hvor mye du evner å arbeide som er vesentlig, ikke hvor stor inntekt du har.

Dette er to ting som NAV skiller på i sine juridiske tolkninger. For de med uføretrygd er det for eksempel hvor mye du klarer å tjene som er vesentlig før ytelsen blir avkortet, ikke hvor mange timer du arbeider.

Gratisarbeid teller

Når man mottar AAP skal alle ting man gjør bidra til å avklare om man har arbeidsevne som ikke er utnyttet. NAV kan redusere AAP om de vurderer at du kunne ha arbeidet mer enn du faktisk gjør. Hvis det er forhold ved den arbeidsrettede aktiviteten din som gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene, og dermed utnytte arbeidsevnen din, skal du likevel ha full AAP.

Dersom du er i aktivitet i egen virksomhet, selvstendig næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet eller liknende, skal du føre alle timene med aktivitet på meldekortet. Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du, eller virksomheten, tjener penger eller ikke. Rent gratisarbeid og arbeid i virksomhet som går med underskudd skal også føres på meldekortet.

– Det har ingen betydning om du utfører arbeidet i eller utenfor normal arbeidstid. Det har heller ingen betydning hvordan du tar penger ut av virksomheten. AAP blir redusert når du utfører arbeid, uavhengig av om du får betalt for arbeidet, og hvordan du skatte- og privatrettslig klassifiserer overføring av verdier, forklarer NAV på sine nettsider.

Reduksjonen for AAP blir beregnet ut fra en arbeidstid på 37,5 timer per uke. Antall timer du har vært i det som regnes som arbeid blir trukket fra. Utbetalingen blir redusert fra første arbeidstime.

Gruppe damer i basseng med fargerike pøller i været
Det frivillige arbeidet du ikke får betalt for skal rapporteres når du mottar AAP. Det gjelder blant annet dersom du stiller opp som frivillig trener i bassenget. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

LES OGSÅ: Lavere uføregrad gir også rett på uføretrygd

AAP og lønnet arbeid

Du kan arbeide opp til 60 prosent av full stilling og motta redusert AAP. Arbeider du mer enn dette mister du retten til AAP for den aktuelle 14-dagersperioden.

Når du er nær ved å begynne i fullt arbeid kan du arbeide inntil 80 prosent og fremdeles få AAP for de siste 20 prosentene. Denne perioden kan vare i inntil tolv måneder. Du kan bare benytte denne muligheten én gang i arbeidsavklaringsperioden. Opptrappingsperioden må være en del av aktivitetsplanen din, og det må foreligge eget vedtak på opptrapping.

Etablering av egen virksomhet

Du kan søke om å få beholde AAP i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få ytelsen i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Det er et krav at etableringen med sannsynlighet fører til at du kan forsørge deg selv, eventuelt i kombinasjon med uføretrygd. Du kan bare søke hvis du har tenkt å starte en ny virksomhet.

LES OGSÅ: Du kan ha rett på tilleggsstønader

Hvor mye får du?

Full ytelse av arbeidsavklaringspenger utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget ditt det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før du ble syk. Du vil få det som gir den beste beregningen i din situasjon. Grunnlaget for hvor mye du får i arbeidsavklaringspenger blir blant annet regnet ut på bakgrunn av din tidligere inntekt, og om du har barn.

Det er imidlertid et maksbeløp for hva du kan få i AAP, som tilsvarer 66 prosent av seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved årsskiftet 2018/2019 er dette maksbeløpet på 383 656 kroner. Årsinntekt over 6G tas ikke med i beregningen av AAP. Ytelsen skattes som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende.

Unge AAP-mottakere

Ung ufør-tillegget på AAP er fra 1. januar 2020 avviklet for nye mottakere, men de som har hatt dette tidligere beholder det. Minstesatsen for unge under 25 år er også redusert fra 2G, som er to ganger grunnbeløpet i folketrygden, til 2/3 av 2G. I sum utgjør dette en nedgang fra 199 716 kroner til 133 144 kroner – altså 66 572 kroner mindre i året. De som allerede var i ordningen rammes ikke av dette.

HOLD DEG OPPDATERT! BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE OG FÅ SPONDYLITTEN DIGITALT ELLER I POSTKASSA.

Kanskje du også liker disse: