Sykemelding og behandlingsreise til utlandet

Sykemelding og rett til sykepenger er ikke omfattet av den nye forskriften om Behandlingsreiser til utlandet. Den retten er sikret via folketrygdloven.

Artikkelen ble oppdatert 18.04.2023

Dersom du får innvilget en behandlingsreise til solrikt klima har du rett på sykemelding og sykepenger. Du trenger ikke søke om lov til å oppholde deg i utlandet under sykemeldingsperioden.

Behandlingsoppholdet i regi av statlige behandlingsreiser regnes som innleggelse på norsk sykehus. Likevel må en del kjempe en kamp med NAV i ettertid for å få utbetalt sykepenger, fordi de har oppholdt seg i utlandet uten forhåndsgodkjenning.

LES OGSÅ: Sykepenger og enkeltstående behandlingsdager

Rett på sykepenger

I følge regelverket skal man ikke søke om å beholde sykepenger i forbindelse med et slikt utenlandsopphold. Årsaken er at dette regnes som et offentlig helsetilbud. Den nye forskriften for Behandlingsreiser til utlandet er en del av Spesialisthelsetjenesteloven, som ikke dekker dette området. Når det gjelder sykemelding og sykepenger er det folketrygdloven som er lovverket man skal forholde seg til.

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. Sykemeldingen må du selv ordne hos din lege.

I august 2022 kom det en tilføying i NAVs rundskriv knyttet til sykemelding ved behandlingsreiser. Der presiseres det at retten til sykepenger faller bort om man reiser for å ta behandling i privat regi. Det er kun organiserte behandlingsreiser som utløser rett til sykepenger.

Dette sier loven

I loven om sykepenger står det:

Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge. Likevel ytes det sykepenger i utlandet til:

a) en person som er medlem etter § 2-5, 2-6 eller 2-8

b) et medlem som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning, eller som får oppholdet dekket etter avtale med et annet land om trygd.

Etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet. Han eller hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging.

LES OGSÅ: Fikk bedre hverdag med omskolering

Husk å krysse av

Du må likevel huske på å krysse av på sykemeldingen din om at du skal oppholde deg i utlandet.

Du skal legge ved kopi av tilbudsbrevet fra Oslo Universitetssykehus, Seksjon for Behandlingsreiser, som bekrefter innvilget reise. Du kan også få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus.

Må melde fra med AAP

Vær oppmerksom på at dersom du er på arbeidsavklaringspenger (AAP) er det et annet regelverk som trer i kraft. Det er begrenset hvor mange utenlandsopphold du kan ha i løpet av året når du mottar AAP. I tillegg skal det alltid avklares med din veileder hos NAV at du kan reise. Behandlingsreisen bør skrives inn og bekreftes i aktivitetsplanen din, så det er skriftlig dokumentasjon på hvorfor du sender meldekortene fra utlandet.

Om du mottar sosialstønad er det også viktig å sjekke om det er greit at du drar til utlandet for så mange uker. Noen mottar sosialstønad mot at de har aktivitetsplikt, så avklar alltid denne typen reiser med de som følger deg opp hos NAV.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten. Det er kun en liten andel av artiklene våre som legges ut på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt arkiv på MinSide, i tillegg til flere gode medlemsfordeler.

Kanskje du også liker disse: