Felles handikapbevis skal gi honnørrabatt i EØS

Etter en testperiode ønsker EU å lansere et felleseuropeisk handikapkort for de med funksjonsnedsettelser. Det skal kunne benyttes for å få rabatter og honnørordninger i alle medlemsland og EØS-land. Norge har imidlertid ikke bestemt når dette skal innføres.

I Norge får borgere som er uføretrygdet 50 prosent eller mer utstedt et eget honnørkort. Det gir dem samme rabatter på blant annet kollektivtransport og ved en rekke kultur- og sportsaktiviteter, noe også ordinære pensjonister får. En lignende ordning finnes i en rekke EU-land, men det har til nå ikke vært enkelt å bruke rabattordninger på tvers av landegrensene.

Felles kort

Kortet «European Disability Card» (EDC) er et av tiltakene i EUs nye strategi for å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår fram til 2030. Planen er at alle medlemsland skal innføre det felles kortet innen utgangen av 2023. Handikapbeviset skal være gyldig i alle medlemsland, inkludert EØS-landene.

Hensikten med kortet er å gjøre det enklere for den enkelte å bevege seg på tvers av landegrenser, og nyttiggjøre seg ordninger i landet hvor man til enhver tid oppholder seg.

Har blitt etterlyst

I Spondylitten 1-20 fortalte vi at Samferdselsdepartementet (SD) hadde oppdaget at staten har feiltolket en EU-forordning som berører EØS-borgeres rett til honnørrabatt på kollektivtransport. Det betyr at norske borgere også kan benytte seg av rabattordninger for pensjonister og uføretrygdede i de respektive landene.

Det finnes allerede et felles parkeringskort som gir adgang til å parkere på HC-plasser i ulike EU-land, men ikke når det gjelder rabattordninger som gjelder for funksjonshemmede, særlig innenfor kultur, opplevelser, sport og fritid, selv om noen har brukt parkeringsbeviset til å oppnå nettopp dette.

Vi etterlyste derfor muligheten til å få det norske honnørkortet utstedt på engelsk, slik at uførestatusen ble bekreftet fra myndighetene. SD svarte at de vurderte om honnørkortene også skal inneholde engelsk tekst, men at man fortsatt ville være avhengig av tilleggsdokumentasjon som kreves fra det landet man oppholder seg i.

Fargesterke figurer i ring rundt to figurer i rullestol
Studien fant at man hadde en merverdi for EU-fellesskapet med et slikt kort. Foto: Gerd Altmann from Pixabay

Må søkes om

Det planlagte EDC-kortet vil gjøre at det ikke er behov for ekstra dokumentasjon når man er på reise. Meningen med kortet er at rabattordninger for en rekke tjenester innenfor kollektivtransport, kultur og sport skal koordineres og samles i ett felles bevis. EDC skal gi innehaveren rett til ordningene som gjelder i det landet man til enhver tid befinner seg, selv om ordningene kan være annerledes i eget hjemland.

Pilottestere

Et slikt felles handikapkort har vært testet ut siden 2013 i åtte utvalgte EU-land, og skal framover rulles ut til resten av landene i EU/EØS-fellesskapet. Så langt har erfaringene som er gjort i Belgia, Kypros, Estland, Finland, Italia, Malta, Romania og Slovenia gode. I 2021 ble de publisert en studie, som analyserte innføringen av kortet. De så på både nytten forbundet med et slikt kort, samt kostnadseffektiviteten for de ulike landene. Studien fant at man hadde en merverdi for EU-fellesskapet med et slikt kort.

– Det muliggjør gjensidig anerkjennelse av funksjonshemmingsstatus på tvers av medlemslandene, noe som ikke ville vært gjennomførbart uten intervensjon på EU-nivå, står det i oppsummeringen.

Studien konkluderte også med at kostnaden med å iverksette ordningen og utstede kortet til brukerne var lav.

– For tjenesteleverandører oppveier fordelene klart kostnadene ved å delta. Kortet dekker dessuten nøkkelbehovene til personer med nedsatt funksjonsevne i de gjeldende sektorene, og det er en økende etterspørsel etter kortet fra personer med nedsatt funksjonsevne, står det.

LES OGSÅ: Slik søker du selv om 2020 kroner til smpåhjelpemidler

Norge avventer

Det er ikke avklart når Norge åpner opp for å kunne utstede slike kort, men når det er klart må de som ønsker et slikt bevis søke om det hos norske myndigheter. Spondylitten har sendt en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet, for å finne ut om det er lagt en plan for innføringen og søknadsprosessen i Norge. Det er jo de som har ansvar for det som har med NAV å gjøre, og hvem som blir innvilget uføretrygd og utstedelse av de norske honnørkortene. Presseansvarlig svarte at dette er spørsmål som bør stilles Kulturdepartementet.

Et europeisk handikapbevis vil altså ligge under ansvarsområdet til Kulturdepartementet i Norge. Spondylitten tok kontakt med dem også, og spurte om det var lagt noen plan for når dette kortet skal innføres her i landet, og hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres.

– Innføringen av et felleseuropeisk handikapkort i Norge har hittil ikke vært vurdert. Fra norsk side er vi kjent med EUs prosess og følger inntil videre utviklingen, svarer statssekretær Emma Lind i slutten av 2021.

Mot slutten av 2022 er det fortsatt ingen konkrete planer for når og hvordan ordningen skal innføres til norske brukere.

Hva med pensjonistene?

I informasjonen fra EU er det bare lagt vekt på de som er funksjonshemmet, ikke de som er alderspensjonister. Her i Norge har vi jo et felles honnørkort for de som er uføretrygdet 50 prosent, eller mer, og de som er alderspensjonister. Statssekretæren svarer ikke på spørsmålet om et slikt handikapkort vil kunne gjelde pensjonister også.

LES OGSÅ: Kan man få trening på resept?

LES OGSÅ: Slik unngår du avslag på søknad om rehabilitering

Kanskje du også liker disse: