Flere partier vil svare

Etter at Spondylitten la ut saken om at kun fire av ti politiske partier svarer på spørsmål om helsepolitikk, kom flere på banen. Vi lar dem derfor få komme med sine svar i innspurten av valgkampen.

Artikkelen om at kun fire partier har valgt å svare i forbindelse med Stortingsvalget 2017 har blitt mye lest og er hyppig delt i sosiale medier den siste uka. De politiske partiene har fått med seg dette.

Senterpartiet ringte en time etter fristen i purringen og sa at dette måtte svares på av en av de elleve representantene, men at de hadde en hektisk tid før valget og ikke rakk å få det til. Vi sendte en ny henvendelse dagen etter og ga dem tre dager til å svare på og ringte to dager senere for å purre nok en gang, men de har ennå ikke svart på den henvendelsen. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Rødt har fortsatt ikke gitt lyd fra seg.

LES OGSÅ: Få med deg nytt høstnummer av Spondylitten

To partier svarer

Høyre sendt svar på spørsmålene fire timer etter at artikkelen var publisert på nett. De opplyser at de ikke hadde fått den første eposten, og hadde jobbet helt siden de så purringen med å svare på alle spørsmålene. Venstre tok kontakt tre dager etter at artikkelen var publisert og lurte på hvilken e-postadresse vi hadde brukt, siden de ikke kunne finne verken den originale e-posten eller purringen.

Vi svarte at vi hadde brukt adressen de opplyser om på nettsiden sin, og ga dem ut dagen til å svare på spørsmålene. Noen dager senere kom en generell politisk uttalelse om helsepolitikk. Denne fikk vi tillatelse til å klippe fra og limte inn svarene til de spørsmålene Spondylitten mente de hørte hjemme.

Du finner den første valgsaken her, hvor du kan lese svar fra Sosialistisk Venstreparti (SV), Miljøpartiet de grønne (MDG) og Helsepartiet.

Arbeiderpartiet (Ap) har allerede svart på de aller fleste spørsmålene i denne artikkelen, som ble publisert her på nettsiden for noen uker siden.

Syke kan stemme hjemme

Valgdagen nærmer seg med stormskritt. Det er fortsatt mulighet til å forhåndsstemme. Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme. Det holder at du ringer kommunen og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør.

Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det valgfunksjonærer fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der. Kommunen kunngjør når fristen for å søke er – et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valgdagen. Dersom du har behov for dette tilbudet må du altså reagere kjapt og kontakte kommunen du bor i.

LES OGSÅ: Behandlingsreiser er nyttig og lønnsomt

Påvirker hverdagen

Et stortingsvalg vil for mange handle om et større bilde enn bare hva som er bra for dem selv. Man må finne det partiet som passer best med hvordan man mener samfunnet skal drives. Likevel er man seg selv nærmest, så for mennesker med muskel- og skjelettplager og kronisk sykdom vil valgresultatet påvirke hverdagen de kommer til å ha de neste fire årene. Spondylitten har derfor sendt noen spørsmål til partiene, som vi vet denne pasientgruppen er opptatt av.

Trenger du fortsatt litt hjelp til å avgjøre hva du skal velge, kan du se hva Høyre og Venstre svarer på de ulike spørsmålene under.

Rehabilitering

1. Bassengbehandling over hele landet har blitt faset ut de siste årene. I oppdrags- og bestillingsdokumenter står det at: «Ingen behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten skal nedlegges før et like godt, eller bedre tilbud, er etablert i kommunehelsetjenesten.

Helseforetakene bestemte seg imidlertid for å omdefinere ordningen fra «spesialisert behandling» til «trening». Dermed forsvant ansvaret spesialisthelsetjenesten hadde, og kommunene måtte ta over – uten at det fulgte konkrete føringer og penger med.

Erna Solberg på talerstol med Høyre-logo bak
Partileder Høyre. Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Kommunene gjemmer seg bak Samhandlingsreformen, og mener den er under opptrapping med overføring av oppgaver til kommunene. Flere uttaler til Spafo Norge at bassengtrening ikke er omtalt som satsningsområdene i denne planen for habilitering og rehabilitering.

De har gjort det helt klart at det ikke er de som har ansvaret for å sikre bassengtilbudet. I samhandlingsreformen har det ikke vært fokus på dette, og de mener at rehabilitering av kronisk syke pasienter ikke er nevnt i oppdragsdokumentet de har fått fra regjeringen.

– Hva vil ditt parti gjøre for at kronisk syke pasienter med muskel- og skjelettplager skal få den rehabiliteringen de trenger i hverdagen?

Høyre: Muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer er en stor gruppe lidelser som representerer en stor del av sykdomsbyrden i Norge. Dette er pasienter som ofte opplever å bli sendt fra den ene undersøkelsen til den andre uten at det finnes svar. Dette øker belastningen på pasientene psykisk. De opplever å ikke bli trodd på sine fysiske plager og får ikke riktig behandling. Vi vil innføre pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og smerte og utmattelsessykdommer. Dette arbeidet skal følge samme mal som utarbeidelsen av pakkeforløp kreft.

Mange mennesker i Norge sliter med kroniske helseplager på grunn av skader, sykdom eller fordi de har gjennomgått en tøff behandling for livstruende sykdommer. For livskvaliteten er det viktig at man i størst mulig grad gis mulighet til å leve et vanlig liv, med tilknytning til arbeidslivet, et sosialt nettverk og familie. Høyre vil derfor styrke rehabiliteringen ved akutt og varig sykdom. Høyre vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste sykdommene, men samtidig skal det være spesialiserte rehabiliteringstilbud som spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for.

Venstre: Vi er opptatt av at kronikere skal få like god og behandling som alle andre. For Venstre har er det viktig å redusere «klasseskillet» mellom kronisk alvorlig sykdom og akutte «blå-lys»-sykdommer, hvor de siste ofte vinner kampen om resursene. Vi er det partiet som går lengst i ønsket om å styrke helsetjenestene i kommunen som gjør den viktigste jobben inn mot en rekke pasientgrupper.

Stortinget har nettopp behandlet primærhelsemeldingen som har som mål å styrke oppfølgingen i kommunene, blant annet med etableringen av primærhelseteam. HelseOmsorg21-strategien har som mål å fremme en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som kjennetegnes av høy kvalitet og pasientsikkerhet, en strategi det blir viktig å følge opp.

LES OGSÅ: Avliver mytene om behandlingsreiselotteriet

Klimabehandling

2. Rehabilitering i varmt klima er en post på Statsbudsjettet, og en del av Spesialisthelsetjenesten. Rundt halvparten av de 4000 søkerne får reise hvert år, og behovet vil øke med mindre tilgang på hverdagsrehabilitering i basseng i kommunene. Ordningen ble nylig hjemlet i forskrift i lovverket, men i forskriften ble også retten til å ha med ledsager inkludert. Kostnaden skal belastes pasientbudsjettet, så enda færre pasienter får slik behandlingsreise.

– Hva ønsker dere å gjøre med denne typen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten?

Høyre: Høyre vil styrke sykehusenes økonomi, slik at sykehusene skal ha et økonomisk handlingsrom til å prioritere behandlingsreiser til pasienter som har rett på dette.

Venstre: Venstre har særlig vært opptatt av mobil helse, som bl.a. vil innebære at flere kronikere kan få oppfølging av spesialist på avstand. Vi har også sørget for at alle kommuner skal ha ergoterapeuter innen 2020, og har sørget for økt støtte til velferdsteknolgi og rehabilitering. I tillegg har vi sørget for 10 mill. kroner ekstra over statsbudsjettet i denne perioden til forskning på muskel- og skjelettlidelser.

LES OGSÅ: Slik får du 2000 kroner til småhjelpemidler

Inkluderende arbeidsliv

3. – Hvilke planer og tanker har dere om hva som skal til for at de som ikke kan jobbe fullt kan få plass i arbeidslivet? Hvordan ønsker dere å oppnå et inkluderende arbeidsliv for kronisk syke?

Høyre: Vi mener arbeid er den viktigste kilden til gode levekår, og alle som kan jobbe må få tilbud om dette. Men for de som ikke kan jobbe er det viktig for et likestilt liv at ordningene er gode nok til at forskjellen mellom de som er i og utenfor jobb ikke blir for store. Det er ikke bra for et samfunn at det skjer. Uføretrygd og Arbeidsavklaringsordningen (AAP) er viktige ordninger for de uten jobb.

Arbeidsavklaringsordningen er endret med virkning fra 1.1.2018. Personer på AAP vil da kun ha 3 år maksimal stønadsperiode, med mulighet for at stønadsperioden unntaksvis kan forlenges i inntil to år. For noen vil dette være for kort tid for å komme i arbeid eller for «raskt» til å ende opp som varig ufør.

Venstre: Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for tilhørighet, sosialt nettverk, helse og livskvalitet for den enkelte. Vi må derfor hele tiden jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Dette er noe Venstre har arbeidet systematisk og grundig med over mange år. Vi har ikke råd til at funksjonshemmede som ønsker å bidra står utenfor arbeidslivet og ikke kan få brukt sin arbeidskraft, enten den er 100% eller redusert.

Trine Skei Grande smiler med en perm med papirer
Partileder i Venstre, Trine Skei Grande. Foto: Caroline Roka

Venstre har ved flere anledninger sørget for mer penger til ulike ordninger for å få til en bedre tilrettelegging i arbeidslivet. Denne perioden har vi sørget for over 500 ekstra ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser og 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne over statsbudsjettene, for å nevne noe. Venstre vil også sørge for at arbeidsplasser tilrettelegges fysisk den enkeltes behov. Ofte er det enkelt å legge til rette for at folk kan være i jobb, for eksempel ved å installere rullestolrampe eller gi folk mulighet til redusert arbeidstid eller tilpassede arbeidsoppgaver

Vi ønsker også et enda mer fleksibel trygdesystem der det blir lettere å kombinere arbeid med trygd. Et inkluderende arbeidsliv handler om å sørge for at det finnes jobbmuligheter til alle, uavhengig av funksjon, arbeidsevne og kompetanse. F.eks. vil vi gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe i fulle stillinger, med redusert arbeidsevne. Slik kan den syke beholde lønnen og ikke «støtes» ut av arbeidslivet, og arbeidsgiver kan kompenseres for at det tilrettelegges innenfor stillingen. Vi må ha mange og varierte løsninger for å inkludere ulike behov og funksjonsnivåer.

LES OGSÅ: Slik fungerer egenandelsordningen for fysioterapi

Egenandelsordningene

4. Diagnoselisten ble fjernet og mange kronisk syke måtte ut med 1990 kroner i egenandel hos fysioterapeut fra 2017. Dette har ført til at noen kronisk syke har redusert hverdagsrehabiliteringen fordi de ikke har råd til å gå like ofte som før. Det er varslet at de to egenandelstakene skal slås sammen om kort tid. Det er også varslet at bidragsordningen for de som benytter legemidler på hvit resept skal forsvinne fra 2018.

– Hva er ditt partis planer for egenandelsordningene fremover?

Høyre: Høyre vil sikre et godt helsetilbud til alle ved å holde egenandelene på et lavt nivå.

Venstre: Venstre ville videreføre sykdomslisten knyttet til dekning av utgifter til fysioterapi inntil en bedre ordning var på plass, men fikk ikke gjennomslag for dette i forhandlingene. Vi vil ha en mer rettferdig og harmonisert modell, som skjermer de aller sykeste, som i dag betaler to egenandeler. Vi har derfor sørget for at for egenandelssystemet nå skal utredes med det formål å endre modellen til ett felles egenandelstak i 2018.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI FAST LESER FOR BARE 100 KRONER UT ÅRET!

Planen for uføretrygdede

5. Med uførereformen ble uføretrygdedes bruttoinntekt økt, for å kompensere for økt skatt. Nettoutbetalingen ble omtrent lik for de fleste. Dette førte til at mange som trenger bostøtte mistet denne ordningen.

– Hva er ditt partis planer for de uføretrygdede?

Høyre: Vi vil gi tilpasset hjelp og legge bedre til rette for dem som vil tilbake i arbeidslivet, og la den frivillige sektoren og sosiale entreprenører delta mer i velferdsarbeidet. Høyre vil senke tersklene for deltagelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid. Noen opplever et NAV-system som ikke gir dem den oppfølgingen de trenger. Andre får hjelp, men ikke hjelp som er tilpasset deres situasjon. For Høyre er valgfrihet viktig. Å bestemme over sitt eget liv styrker selvfølelsen, selvrespekten og motivasjonen. Frivilligheten og de sosiale entreprenørene er sentrale bidragsytere til den velferden vi har i samfunnet. Noen jobber etter velprøvde metoder, andre forsøker å skape nye. Høyre ønsker å styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet i samfunnet.

Venstre: Alle mennesker trenger et sted å bo, noe som er et grunnleggende behov for alle mennesker, de med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke med uføretrygd, eller andre med lav inntekt. Vi er gjort oppmerksomme på at regelverket, etter at trygdereformen ble innført slår uheldig ut. Det var behov for en reform, og den ble initiert av den rød-grønne regjeringen og innført under den sittende regjeringen. Reformen hadde bred støtte i Stortinget.

Men, når regelverk slår uheldig ut er det grunn til å se på det. Vi har reagert på dette utslaget og har stilt et skriftlig spørsmål til ansvarlig statsråd. Vi har utfordret han direkte ved å be han redegjøre for grunnen til at Husbankens inntektsgrenser for uføre er satt slik at uføre som mottar grunnsatts uføretrygd ikke samtidig kvalifiserer for å motta bostøtte. Vi må sikre et regelverk som gjør at alle får en god behovsprøving, og at det legges til rette for at unge uføre får innpass på boligmarkedet.

6. Neste år skal sykelønnsavtalen opp til vurdering. Nesten samtlige ungdomspartier mener sykelønna må kuttes fra 100 prosents i dag til mellom 70 og 90 prosent.

– Hva mener dere i moderpartiene om dette utspillet?

Høyre: Vi vil beholde full lønn under sykelønnsperioden.

Venstre: (red.anm. Se svaret fra Venstre i spørsmål 3)

Om du trenger mer hjelp til å ta valget ditt, finner du en oversikt nederst i denne artikkelen om hva de ulike partiene sier at de ønsker å gjøre for de uføre.

Du kan også lese Norges handikapforbunds partiguide, hvor de har gitt terningkast til de ulike partiene.

SPONDYLITTEN VEILEDER DEG – BLI MEDLEM FOR BARE 100 KRONER UT ÅRET!

Kanskje du også liker disse: