– Informasjon er ikke samvalg

– Det at pasienten mottar løpende informasjon om sin helsesituasjon og behandling er viktig, men sikrer ikke i seg selv god og reell brukermedvirkning, skriver Pasientombudet i en rapport.

Pasient- og brukerombudet er altså tydelige på hva som menes med samvalg. Pasientens og brukerens rett til medvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. I lovens § 3-1 står det at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

3D-mann som går mot en paragraf
Pasient- og brukerombudet kan hjelpe i mange ulike saker. Foto: Clipart.com

– Ved brukermedvirkning på individnivå deler helsepersonell og pasient den beste tilgjengelige kunnskap når beslutninger skal tas. Spesielt gjelder dette når en behandling ikke nødvendigvis er best for alle pasienter i en gruppe, men der pasientens verdier og personlige preferanser kan ha stor betydning. Samvalg krever trening i å definere alle beslutningspunkter i et pasientforløp og å kartlegge pasientens faktiske ønske om å delta aktivt i beslutninger om egen helse, skriver pasientombudet i sin årsrapport for 2015.

LES OGSÅ: Pasient- og brukerombudet er der for deg

Reell brukermedvirkning

De ser ofte at brukermedvirkning forveksles med informasjon.

– Det at pasient eller bruker mottar løpende informasjon om sin helsesituasjon og behandling er viktig, men sikrer ikke i seg selv god og reell brukermedvirkning. Pasienter, brukere og pårørende kan ofte bidra med informasjon som er av vesentlig betydning for de som skal utrede, stille diagnoser, planlegge behandling eller fatte vedtak. Da er det viktig at det settes av tid og skapes situasjoner der det er naturlig og trygt for pasienten, brukeren og pårørende å fortelle det de vil si. Når helsepersonell setter av tid til å lytte er det naturligvis avgjørende for tillitsforholdet at opplysningene blir tatt på alvor og ikke avfeid, skriver de i rapporten.

Ombudet mener at god kommunikasjon ligger i bunnen for all brukermedvirkning.

– Vi må kunne forvente at helsepersonellet og tjenesteyterne er de som tar hovedansvaret for en god kommunikasjon. Pasienter, brukere og pårørende befinner seg ofte i en krise, de er syke, nedkjørte og kan være redde. Det kan være et vanskelig utgangspunkt for trygg, god, ivaretakende og hensiktsmessig dialog. Da må den profesjonelle part ha verktøyet, treningen, tiden og ansvaret for å sikre kommunikasjonen, står det.

De anbefaler derfor at det må legges til rette for at helsepersonell trenes i kommunikasjon.

LES OGSÅ: Nå kan du betale Spondylitten med AvtaleGiro

Bør slippe betaling

I årsrapporten for 2016 skriver ombudet at de anbefaler en informasjonskampanje rettet mot landets innbyggere for å skape kunnskap om pasient- og brukerrettighetene. De har påpekt i flere år at kunnskapen om dette er for dårlig i befolkningen. Samtidig anbefaler de en kampanje rettet mot tjenesteyterne, for å skape kunnskap om pasient- og brukerrettighetene

De mener at helsetjenestene i større grad må orientere pasienter og brukere om pasient- og brukerombudsordningen og at tilsynsordningen bør styrkes. I sine anbefalinger skriver de også at pasienter som venter over en time etter fastsatt tid hos fastlegen bør slippe å betale og at fastlegeordningen bør evalueres.

BLI SETT MED SPAFO NORGE! LAST NED RAMME TIL PROFILBILDET DITT PÅ FACEBOOK HER!

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

Pasient- og brukerombudet er et uavhengig organ, som skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med ombudet i fylket der du bor. Du kan få hjelp til å gjøre en vurdering av din sak og de gir råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

All hjelp fra dem er gratis og de har taushetsplikt. Du kan være anonym når du tar kontakt med ombudet, om du ønsker det. Ombudet kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom de ikke kan hjelpe deg

Kanskje du også liker disse: