Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

De som er innunder ordningen med fritak i arbeidsgiverperioden kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 kalenderdager sammenhengende.

Kronisk sykdom kan føre til mer fravær en gjennomsnittet normalt har, men det er ikke nødvendigvis slik. Uansett så kan det være greit å søke om fritak for arbeidsgiverperioden hvis du har en kronisk sykdom som kan medføre høyt sykefravær. Det kan føre til mindre dårlig samvittighet ved fravær, selv om man ikke skal ha det, men mange har det uansett. Det vil også føre til større frihet til å benytte seg av egenmeldingsdager.

LES OGSÅ: Dropper dialogmøte for sykemeldte

Egenmeldingsdager

Hvor mange egenmeldingsdager man kan benytte av gangen og i løpet av et år, avhenger av om bedriften har inngått IA-avtale (avtale om Inkluderende Arbeidsliv inngått med NAV) eller ikke. Det avhenger også av om bedriften har bestemt andre regler utover minsteantallet oppgitt i loven. I bedrifter uten IA-avtale har man i følge loven tre egenmeldingsdager pr. sykefravær, og opp til fire egenmeldingsperioder. I bedrifter med IA-avtale har man lov til å ha inntil åtte egenmeldingsdager sammenhengende og maksimalt 24 enkeltdager. Kun faktisk benyttede dager teller med og det er ikke et bestemt antall egenmeldingsperioder.

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiverperioden er de første 16 kalenderdagene ved et sykefravær. Arbeidsgiver må dekke utgiftene til sykefravær i denne perioden, mens fravær utover disse dagene dekkes fra NAV (forutsatt av at man har opptjent sykepengerettigheter), enten ved at arbeidsgiver legger ut og må kreve refusjon fra NAV, eller at den ansatte selv må søke sykepenger fra NAV. For arbeidstakere med kronisk sykdom kan det søkes fritak for arbeidsgiverperioden, slik at NAV dekker utgiftene fra første fraværsdag.

Fritak for arbeidsgiverperioden

Folketrygdloven § 8-20 lyder: Risiko for særlig stort sykefravær eller svangerskapsrelatert sykefravær – Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

LES OGSÅ: Tilrettelegging av studier

16 egenmeldingsdager

I følge rundskriv til folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd, kan en arbeidsgiver gi bedre rettigheter ved å bestemme at arbeidstakeren kan nytte egenmelding ved sykefravær som varer lenger enn tre dager, men begrenset til 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). En slik utvidelse av retten til å nytte egenmelding vil også gjelde for arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgiveransvaret etter § 8-20.

Det betyr at når man har fått innvilget et slik fritak, så har man også utvidet rett til bruk av egenmeldingsdager innenfor arbeidsgiverperioden.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på NAVs nettsider www.nav.no under Arbeid – oppfølging av sykmeldte. Ønsker du å lese mer om lovtolkningen, finner du mer informasjon på nav.no/rettskildene.

Kanskje du også liker disse: