Prioriteringsutvalget har behandlet behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet var for 2. gang, oppe til behandling i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten mandag 11. februar 2013.

Tekst: Jon Hagfors

Bekhterever’n og Bekhterev Norge har fulgt spent med på utviklingen og var til stede som observatører under behandlingen. Det ble lagt stor vekt på dokumentasjon av effekten av behandlingen, flere av rådets medlemmer tok til ordet for at man burde vurdere å utvide ordningen og at det var behov for mer forskning på feltet.

LES OGSÅ: Avliver mytene om behandlingsreiselotteriet

Foto Trine DahlJohansen
Foto Trine DahlJohansen

Rådet har fattet følgende vedtak

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge for enkelte pasientgrupper. Rådet anbefaler at nåværende ordning fortsetter. Rådet mener at de tre prioriteringskriteriene skal være normerende for ordningen, og at den sykdomsspesifikke effekten av behandling i varmt og solrikt klima må tillegges størst vekt.

Rådet anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe, blant annet for å klargjøre hvilke dokumentasjonskrav som bør stilles for inkludering i ordningen. Rådet har pekt på nødvendigheten av å evaluere effekt og kostnader av behandlingen, inklusive effekter på arbeidsevne og forbruk av helse- og omsorgstjenester i Norge. Det er også behov for å revurdere hvilke grupper ordningen bør omfatte og fordelingen innen den enkelte pasientgruppe. 

LES OGSÅ: Bassengbehandling gir mindre smerter og tretthet

Kanskje du også liker disse: