– Behandlingsreiser er nyttig og lønnsomt

Norsk revmatologisk forening mener utvelgelsen av pasienter til statlige behandlingsreiser må bygge på behandlingsmessig nytte.

Selv om det er gjennomført lite forskning på emnet, mener Norsk revmatologisk forening at det fysiske og psykiske løftet pasientene får, gir klinisk nytte og at det er lønnsomt kostnadsmessig.

De ble i 2011 oppfordret av pasientforeninger til å avklare sitt faglige standpunkt til klimabehandling og de statlige behandlingsreisene for revmatikere. Revmatologene ba derfor Fagrådet om å komme med sine råd rundt dette, og fagrådet leverte en uttalelse i april 2012.

Studie om leddgikt

Etter det gjorde styret deres to vedtak, først angående kvaliteten på forskningen som er gjennomført vedrørende nytten av statlige behandlingsreiser.

De har basert vedtaket sitt på den første delen av studien til Dr. Yndis Staalesen Strumse, med flere, fra 2009. Den handlet om leddgiktpasienter (RA). Strumse er ansatt ved Seksjon for behandlingsreiser til utlandet på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Dame sitter og blar i mapper på et kontor
Yndis Staalesen Strumse. Foto: Trine Dahl-Johansen

Vedtaket er ikke basert på studien hennes fra 2011, om klimabehandling for bekhterevere, som Spondylitten har skrevet om tidligere.

Der kommer det fram at personer med Bekhterevs sykdom har store helsegevinster av et fire ukers rehabiliteringsprogram, enten det gjennomføres i et middelhavsland eller i Norge. Behandling i et varmt klima gir generelt større effekt av lengre varighet enn en tilsvarende behandling i Norge.

Svake studier

I det første vedtaket sitt skriver Fagrådet:

Behandlingsreiser for pasienter med RA har en noe større og lengre effekt enn lignende behandling utført i norske rehabiliteringssentre. Evidensen er likevel svak til moderat for RA og spondyloartritter – kun én randomisert studie for hver sykdom, med mulige seleksjonsskjevheter – og svak for andre leddsykdommer, da det kun foreligger ikke-kontrollerte studier.

I notatene til Fagrådet utdyper de at det av innlysende årsaker ikke er mulig å få til dobbelt-blindkontrollert studiedesign på rehabiliteringsprogram i varmt vs. kaldt klima. Det gjør at forskning på dette temaet blir en utfordring.

Flere ukontrollerte studier har tidligere vist effekt rett etter avsluttet terapi, og langtidseffekt i henholdsvis tre og seks måneder etterpå. Det er brukt effektmål som smerteintensitet, det er målt fysisk funksjon og livskvalitet.

LES OGSÅ: Avliver mytene om behandlingsreiselotteriet

Lite forskning

Målsetning og hensikt med de statlige behandlingsreiser er nedfelt i det som kalles NOU 2000:2. Den kom med føringer om prioritering av pasienter med diagnoser hvor det er vist langtidseffekt av klimabehandling. Per april 2017 er aktuelle diagnoser i Revmaprogrammet derfor begrenset til leddgikt (RA), ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt.

Portrettbilde av Karin Øien Forseth
Karin Øien Forseth, seksjon for behandlingsreiser. Foto: Trine Dahl-Johansen

– Som det fremgår av Karin Øien Forseths artikkel fra Tidsskriftet i 2007, og i Best Practice, er det utført relativt få studier på effekt av klimabehandling. Men samtlige har konkludert med at pasienter med revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt blir bedre etter fire ukers klimabehandling, skriver Fagrådet.

Forseth er også ansatt ved Seksjon for behandlingsreiser til utlandet.

Ikke sikker langtidseffekt

Det foreligger kun fire kontrollerte studier, hvorav to på fibromyalgi og to på RA, på dette området. Den eldste kontrollerte RA-studien er fra 1975 og effekt ble der målt med pasientvurderinger og legens vurdering av leddstatus.

Studien konkluderte med signifikant større bedring umiddelbart etter avsluttet behandling i gruppen som ble behandlet i Spania, sammenliknet med dem som fikk ambulant behandling i Sverige. Studiedesignet (cross-over-studie) tillot ikke sikker vurdering av langtidseffekten.

Den andre studien, ved Staalesen Strumse, med flere, ble publisert i 2009. Det er en randomisert, kontrollert, parallellgruppe designstudie, der 124 RA-pasienter ble valgt ut til behandling enten ved Middelhavet (72 pasienter) eller i Norge (52 pasienter).

Det primære effektmålet var opprettholdt forbedring etter 16 uker. Det ble funnet signifikant bedring i Middelhavs-gruppen. Man så i denne studien vedvarende bedring i sykdomsaktivitet, smerte, fatigue og pasientens totale vurdering etter tre måneder. For de med fatigueplager så man effekt også seks måneder etter avsluttet behandling.

– Forfatterne kommenterer på en ryddig måte styrker og svakheter ved studien, inkludert mulige årsaker til forskjell i frafallsprosent. Kun 55 prosent av de som var utvalgt til behandling i Norge fullførte studien, mot 79 prosent i Middelhavs-gruppen, skriver Fagrådet i sin uttalelse.

Totalpakken

Det andre vedtaket styret i Norsk revmatologisk forening gjorde omhandler den kliniske nytten av den behandlingen som tilbys gjennom de statlige behandlingsreisene. I vedtaket står det:

Nytten av behandlingsreiser ligger i totalpakken – både fysisk og psykisk – som tilbys pasienter med revmatisk sykdom, og at en selvstendig klimaeffekt synes å foreligge. Behandlingsreiser er et nyttig behandlingsverktøy i revmatologisk praksis til kostnader som ikke er høyere enn for sammenlignbar behandling uten klimaeffekten i Norge.

I tillegg mener revmatologene at utvelgelsen av pasienter til programmet må bygge på behandlingsmessig nytte, og at dette må bli et førende prinsipp ved revisjoner av ordningen.

LES OGSÅ: Ledsager bør ikke inkluderes uten tilleggsbevilgning

Verdt prisen

Styret og Fagrådet mener artikkelen til Forseth i BestPractice underbygger den kliniske nytten av slike reiser, og konkluderer med at behandlingseffekten i varmt klima sannsynligvis er bedre.

– I et økonomisk perspektiv argumenteres det for at døgnprisen på behandlingsreiser ligger klart lavere enn tilsvarende behandling gitt i Norge, og at det heller ikke er tilstrekkelig med plasser i Norge. En totalvurdering tilsier at behandlingsreiser til utlandet for revmatikere er verdt prisen, skriver de.

Fagrådet mener at fremtidige studier med fordel kanskje kan fokusere mer på i hvilken grad treningsopplegget ved behandlingsreiser fører til endrede/forbedrede treningsvaner etter hjemkomst. Spørsmålet er om de studiene som er gjort til nå i tilstrekkelig grad evner å fange opp en slik ønsket atferdsendring.

Flere studier fremover

I tillegg til Dr. Strumses nyeste studie på klimabehandlinger for bekhterevpasienter fra 2011, har det senere blitt gjort en pilotstudie på denne typen behandling av pasienter med ankyloserende spondylitt i Igalo i Montenegro. Den sammenligner imidlertid ikke resultater med behandling i Norge. Resultatet fra denne studien kan du lese om i Spondylitten i juni.

BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Artikkelen sto første gang i Bekhterever’n i 2011.

Kanskje du også liker disse: