Bostøtten blir mer fleksibel

Nye regler for bostøtte gjør at stønaden fra 2017 skal ta utgangspunkt i siste måneds inntekt. Noen har dermed miste den statlige ytelsen.

– De som mister inntekt brått, skal raskt fanges opp av det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Endringen gjennomføres ved at Husbanken henter oppdaterte inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Alle offentlige og private arbeidsgivere og NAV innrapporterer hver måned utbetalinger, lønn og andre ytelser til skattemyndighetene. Husbanken blir blant de første som gjør bruk av denne muligheten for å behovsprøve en ytelse opp mot oppdaterte inntektsdata.

Reell situasjon

Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Fra årsskiftet skal bostøtten beregnes ut fra den siste månedens inntekt. Det betyr at den fanger opp inntektsendringer med en gang, slik at støtten til enhver tid er tilpasset søkernes reelle økonomiske situasjon.

Tidligere har inntektstall fra likningen gitt grunnlag for beregningen, men disse tallene er et til to år gamle.

– Med denne endringen blir bostøtten mer rettferdig. Bostøtten er en viktig ordning, og vi må passe på at den går til dem som virkelig trenger den, sier Sanner.

Unngår krav

Det betyr at en del husstander vil miste bostøtten. Dette er husstander som ifølge oppdaterte inntektstall har for høy inntekt til å få denne stønaden.

– Målet er å unngå at folk får bostøtte de ikke skulle hatt og senere må betale tilbake store beløp til staten. Et slikt krav om tilbakebetaling kan være en stor belastning, sier Sanner.

Husstander som ikke har hatt vesentlige inntektsendringer siden forrige likning, vil få omtrent samme bostøtte etter omleggingen.

LES OGSÅ: Isbading ga uventet effekt for psoriasisartrittpasient

Barns inntekter utelates

Fra nyttår blir bostøtten beregnet helt uavhengig av eventuelle inntekter som barna i husstanden har. Endringen betyr at om lag 1 500 vanskeligstilte barnefamilier får høyere bostøtte.

– Et godt sted å bo er viktig for en god oppvekst og mulighetene senere i livet. Derfor er bostøtte til barnefamilier et viktig tiltak for å skape muligheter for alle, sier Sanner i en annen pressemelding.

Han legger til at barn skal ikke finansier familiens livsopphold.

– Det er ikke rimelig at husstanden skal få lavere bostøtte fordi barna går med avisen, er lærling eller har sommerjobb, sier han.

Deler av barns inntekt har hittil tellet med i beregningen av bostøtte. Da forslag til endringer i bostøtteforskriften var på høring tidligere i høst, ga en lang rekke høringsinstanser uttrykk for at de mente det var urimelig at barns inntekt skulle telles med i beregningen av bostøtte.

Endringen følger også opp endringer i sosialtjenesteloven fra 2015. Der ble det slått fast at barns inntekt av arbeid i ferier og fritid ikke skal påvirke vurderingen av økonomiske ytelser til familien.

hus laget av 200-lapper
Foto: Eirik Vassvåg

Holder ikke tritt

Med ny uførereform i 2015, økte den skattbare inntekten til uføre fordi den blir skattlagt som lønn og ikke som pensjon. Brutto uføretrygd har derfor for å kompensere for økt skatt, slik at nettoutbetalingen skulle bli omtrent som før.

For en del har det ført til at de har mistet bostøtten, fordi den beregnes ut i fra brutto inntekt og beregningsreglene for bostøtte ikke har holdt tritt med den generelle inntekts- og boutgiftsutviklingen.

Spondylitten har skrevet tidligere om at det har blitt jobbet med å forhindre at noen faller utenfor bostøtteordningen.

Taper tusenlapper

Grensene for å få bostøtte i Oslo er i følge Dagsavisen satt slik at 100 prosent uføre får utbetalt 86 kroner «for mye» i trygd fra NAV. Gjennomsnittlig utbetaling fra Husbanken lå i fjor på 1.800 kroner for uføre. Dermed vil mange uføre tape tusenlapper på de nye inntektsgrensene.

Det samme gjelder for unge uføre i Oslo, som tjener 1.076 kroner «for mye» til å ha krav på bostøtte. Husbanken kan ikke si hvor mange som nå faller utenfor ordningen, men bekrefter overfor Dagsavisen at færre vil ha krav på støtte med de nye inntektsgrensene.

Noen som er på Arbeidsavklaringspenger (AAP) har oppdaget at de månedene de sender tre meldekort istedenfor to, får de ikke bostøtte den påfølgende måneden for utbetaling, fordi beløpet på en måned er større enn inntektsgrensen.

SJEKK HVA DU KAN TREKKE AV SOM MERUTGIFTER PÅ SKATTEN

Overgangsordning for uføre

For å unngå at mange mistet retten til bostøtte, ble det innført en overgangsordning. Ordningen videreføres i 2017, og gjelder kun for uføre som mottok bostøtte i desember 2014, eller som var en del av en husstand som mottok bostøtte.

Overgangsordningen følger den uføre, selv om den uføre flytter eller har opphold i bostøtten i perioder, opplyser Husbanken på sine sider. Det blir gjort et trekk i inntekten til den uføre før beregningen av bostøtte.

Trekket tilsvarer forskjellen mellom brutto uførepensjon i desember 2014 og brutto uføretrygd i januar 2015. Fra 2017 er trekket økt med 3,43 prosent, som tilsvarer økning i folketrygdens grunnløp fra 2015 til januar 2015.

Slik finner du inntektsgrensen

Trekket i inntekt gjør at uføre i overgangsordningen har høyere inntektsgrense enn tabellene viser. Hvis du er med i overgangsordningen, finner du inntektsgrensen din ved å legge til trekket Husbanken gjør i inntekten.

Trekket finner du i beregningsoppgaven i siste bostøttevedtaket du fikk. Hvis du deler trekket med 12, får du det månedlige trekket. I 2017 har trekket økt med 3,43 prosent, så det må du legge til. Nytt trekk vil framgå av vedtaket for januar – som du fikk i midten av februar.

Du finner mer informasjon om bostøtteordningen og endringene på husbanken.no. Der kan du også legge inn dine tall i bostøttekalkulatoren.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: