Kronisk syk og selvstendig næringsdrivende

Det er ikke alltid så lett å forholde seg til en åtte-til-fire-jobb når man har varierende form og både dårlige og gode dager. Tanken på å drive for seg selv som selvstendig næringsdrivende er ofte fristende, men er det så lett?

Det å være sin egen sjef kan virke forlokkende. Ofte tenker man at man da kan jobbe når man har gode dager, og ta det litt roligere på dårlige dager. Men hvordan skal man tjene inn lønna si på dårlige dager?

Arbeidstaker

Som arbeidstaker har man en del rettigheter som gir et godt sikkerhetsnett hvis man blir syk. Man kan benytte egenmeldingsdager, man har rett på sykepenger fra første dag, og man har krav på tilrettelegging i jobben. Man opptjener pensjonsgivende inntekt som legger grunnlag for pensjonsutbetaling, trygd og dagpenger. Som arbeidstager kan det også søkes om fritak for dekning av arbeidsgiverperioden ved risiko for stort sykefravær.

LES OGSÅ: Sjef over egen arbeidshverdag

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er man «sin egen sjef», men vil som regel være avhengig av kunder for å utføre tjenester man kan ta betalt for. Den pensjonsgivende inntekten vil være den inntekten man tar ut og skatter av, men rettighetene til sykepenger og dagpenger, vil ikke være de samme som når man er arbeidstaker.

Aksjeselskap

Hvis det opprettes et aksjeselskap (AS), så vil man bli ansatt i aksjeselskapet og anses da som ordinær arbeidstaker med ordinære rettigheter i forhold til sykepenger. Det inkluderer å få dekket unntak fra utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Dagpenger

For å kunne motta dagpenger er det et krav at arbeidsinntekten er redusert som følge av reduksjon i arbeidstid i et arbeidstakerforhold. Som selvstendig næringsdrivende er man ikke arbeidstaker, og man har dermed ikke rett på dagpenger på bakgrunn av inntekt fra egen næring.

LES MER OM ARBEIDSLIV OG KRONISK SYKDOM

Mer sykepenger

Det kom nye regler for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober 2019. Tidligere kunne man få utbetalt 75 prosent av sykepengegrunnlaget, dersom man ikke har tegnet en tilleggsforsikring. Med det nye regelverket får selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger med 80 prosent dekningsgrad. Er du derimot selvstendig næringsdrivende og frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har forøvrig ikke rett til feriepenger av sykepengene.

Lovendringen gjelder både løpende og nye sykepengetilfeller. Det betyr at dersom du var sykemeldt før 1. oktober 2019 får du utbetalt sykepenger med 75 prosent dekningsgrad til 30. september. Deretter beregnes det sykepenger med den nye satsen på 80 prosent fra 1. oktober.

Tilleggsforsikring

Som selvstendig næringsdrivende må man selv dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, de 16 første kalenderdagene i sykefraværet. Du kan imidlertid tegne tilleggsforsikring som enten kan omfatte at man får dekket 80prosent fra første sykedag, sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag eller sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag. Hvilken premiesats du ønsker velger du selv.

En slik forsikring vil ikke gjelde arbeidsuførhet som oppstår i de fire første ukene (opptjeningstid), regnet fra den dag Arbeids- og velferdsetaten mottok søknaden om forsikring. Premiesatsen beregnes i prosent av din forventede pensjonsgivende årsinntekt.

LES OGSÅ: Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

Beregning av sykepenger

Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G). Når det skal beregns grunnlag for sykepenger for selvstendig næringsdriende tar NAV som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste tre årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring. Har det skjedd varige endringer i arbeidssituasjonen eller virksomhete, eller du nylig har startet opp som selvstendig næringsdrivende, sender du følgende til NAV:

  • Oversikt over innbetalt forskudd
  • Skattemelding som ennå ikke er lagt ut
  • Oppgave fra regnskapsfører eller revisor, dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende inntekt.

For frilansere tar bergeningen utgangspunkt i gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk. Reglene for beregning av sykepenger er de samme som for ordinære arbeidstakere.

Varighet av sykepenger

Du kan maksimalt få sykepenger i  52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. For å få rett til sykepenger fra NAV på nytt må du ha vært tilbake i jobb i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra etaten. Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

LES OGSÅ: AFP eller uføretrygd – feil valg kan gi milliontap

Hjelpemidler

Som selvstendig næringsdrivende vil man kunne ha krav på tilrettelegging og hjelpemidler, slik som andre arbeidstakere. Hjelpemiddelsentralen er tilgjengelig for råd og veiledning uavhengig av om du er selvstendig næringsdrivende. Det oppfordres til å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å bli veiledet rett.

Klarer du å jobbe, men har problemer med å reise til og fra arbeidsstedet? Da kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter at du ble sykmeldt.

Sårbart med sykdom

Hvis man vurderer å etablere eget firma og starte som selvstendig næringsdrivende, er det viktig å ta med i betraktning at man uansett må yte en tjeneste, og at sårbarheten ved sykdom er stor når du er helt avhengig av at du utfører jobben for å få inntekt. Å tenke at man kun skal kunne jobbe i gode perioder og slippe å forholde seg til en arbeidsgiver med faste arbeidstider og dager, er urealistisk, hvis man skal kunne leve av inntekten.

Som arbeidstaker har man et sikkerhetsnett som sikrer inntekt ved sykdom. I tillegg vil man ha muligheter til dagpenger hvis man mister jobben. Jobber man innen det offentlige har man i tillegg ofte gode pensjonsordninger, som sikrer deg en høyere inntekt for eksempel ved uførhet.

Når man skal tenke gjennom kombinasjonen kronisk syk og etablering, bør man sette seg godt inn i fordelene og ulempene med å drive selvstendig. Det kan være riktig for noen, men ikke for alle.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM OG FAST LESER DU OGSÅ!

Tekst: Trine Dahl-Johansen og Tone Rossly

Kanskje du også liker disse: