Noen må betale egenandel ved reseptfornyelse

Noen sykehus og fastlegekontor krever egenandel når pasienter ber om reseptfornyelse utenom konsultasjoner. Det har de ikke anledning til, mener HELFO. Men dersom det også inkluderer en samtale om pasientens helsetilstand er egenandelen innenfor regelverket.

Da 2021 så dagens lys lå det også klart flere endringer for betaling av egenandeler. De to frikorttakene var slått sammen, og takster for egenandel på telefon- og videokonsultasjon hos behandlere ble implementert fast i egenandelsordningen. Utover i januar dukket det opp noen overraskelser for pasienter som bruker biologisk behandling.

Denne typen medisiner finansieres av helseforetakene og man betaler ikke egenandel når man henter medisinen på apoteket. Ved fornyelse av resept ble noen pasienter plutselig avkrevd en egenandel på 375 kroner, selv om de ikke hadde samtale med revmatologen, kun revmasykepleier. Dette til tross for at fornyelse av resept skal være gratis, ifølge lovverket.

LES OGSÅ: Ikke lov å ta egenandel for ny resept via PasientSky

Skal være gratis

På nettsiden til helsenorge.no står det:
Når du får e-resept i sammenheng med konsultasjon hos legen betaler du vanlig takst. Fornyer du resepten uten legetime, er fornyelsen av resepten gratis og du kan gå direkte til apotek eller bandasjist.

I Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten står det heller ikke noe om at det er lov å ta egenandel for kun fornyelse av resept. Det er imidlertid åpnet opp for å ta 375 kroner i egenandel for telefon- og videokonsultasjoner med blant annet legespesialister. Ved fornyelse i forbindelse med slik konsultasjon utløses det en slik egenandel.

LES OGSÅ: Ikke bedre resultater ved individualisert behandling

Flere måtte betale

De pasientene Spondylitten var i kontakt med fortalte alle at de tilhørte St. Olavs Hospital i Trondheim. En fortalte at vedkommende var i kontakt med revmatologisk avdeling for fornyelse av resept, og ble oppringt av revmasykepleier som følge av sykehusets ordning med tilbakeringing. Det ble kun snakket om fornyelse av resepten, og ikke gitt beskjed om at dette ville utløse en egenandel på 375 kroner. Likevel kom det en faktura i posten.

En annen fortalte at revmasykepleier ringte tilbake og hadde en samtale om situasjonen til pasienten, og at det deretter ble fornyet resept på biologisk medisin. En tredje fortalte at hun var i kontakt med St. Olavs Hospital om ny resept på biologisk medisin, og fikk da vite at slike H-resepter, som kun legespesialisten kan skrive ut, utløser denne nye egenandelen fra 2021.

– Ikke poliklinisk helsehjelp

Spondylitten tok derfor kontakt med HELFO for å finne ut om det er korrekt å ta egenandel for fornyelse av slike H-resepter. Vi mistenkte at sykehuset nå koder dette som telefonkonsultasjon, selv om pasienten ikke har snakket med legespesialisten. Vi ville vite om det var korrekt å gjøre det på den måten, når man kun snakker med en sykepleier eller annet kontorpersonale.

– Pasienten kan avkreves en egenandel på 375 kroner som betaling for poliklinisk helsehjelp fra de behandlerne som er listet opp i pasientbetalingsforskriften § 4 andre ledd. Egenandelen kan også utløses der konsultasjonen foretas på video eller telefon. Kun rekvirering av ny resept er ikke å anse som poliklinisk helsehjelp, og utløser heller ikke egenandel, sier Camilla Nagelstad Dalland.

Hun er avdelingsdirektør for HELFO Regleverk, resultatstyring og HR-forvaltning.

– God pasientbehandling

Spondylitten tok også kontakt med St. Olavs Hospital, for å finne ut hvordan de har tolket regelverket.

– Hva er grunnen til at dere har begynt å ta egenandel for fornyelse av resepter, og takserer det på lik linje med en telefonkonsultasjon med revmatolog, selv om man bare har snakket med revmasykepleier?

– Vi tar ikke egenandel for fornyelse av resepter, vi tar betalt for en sykepleierkonsultasjon hvor fornyelse inngår. Dette skjer ved at pasienten ringer og anmoder om fornyelse. Pasienten blir da ringt tilbake og får en strukturert konsultasjon med sykepleier om tilstanden, om pasienten følger opp med laboratorieprøver og så videre. Dersom vi finner det OK at pasienten fortsetter behandlingen, skrives en resept av lege innen fem dager, men som regel samme eller neste dag, forklarer Dr. Erik Rødevand.

Han er avdelingssjef ved revmatologisk avdeling, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

– Vi mener at dette er god pasientbehandling som ivaretar pasientsikkerheten, og er å regne som en konsultasjon som tilfredsstiller kravene til egenandel. Mange får også frikort etter hvert. Dette er også diskutert med Brukergruppen i Revmatologisk avdeling, som stiller seg bak ordningen, legger han til.

3D-mann med gammel telefon
– Vi tar ikke egenandel for fornyelse av resepter, vi tar betalt for en sykepleierkonsultasjon hvor fornyelse inngår, sier Dr. Erik Rødevand. Illustrasjonsfoto: Vasilkov/Dreamstime.com

Ny sjekkrunde

Denne måten å tolke regelverket for egenandel i spesialisthelsetjenesten på var imidlertid ikke velkjent blant brukerne. Spondylitten sjekket derfor med Helsedirektoratet om hvordan de stiller seg til den nye praksisen ved St. Olavs Hospital. I vår dialog informerte vi blant annet om ett av tilfellene vi hadde fått høre om, hvor pasienten fortalte at det dreide seg om en tilbakeringing, men at det kun ble snakket om fornyelse av resepten og ikke var en konsultasjon om tilstanden. Avdelingsleder i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, viser også til forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten §4 andre ledd, der det blant annet står:

Som betaling for poliklinisk helsehjelp som blir ytt av leger, psykologer, tannleger, sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, audiografer, ortoptister optikere, stråleterapeuter, sosionomer, vernepleiere, pedagoger, barnevernspedagoger, logopeder og kliniske farmasøyter kan pasienten kreves for 375 kroner.

Videre framgår det i sjette ledd:

Det kan kreves betaling fra pasient for poliklinisk helsehjelp som blir ytt av personell som nevnt i andre ledd når helsehjelpen blir ytt ved avstandskonsultasjon ved telefon eller video. Pasienten skal ikke betale egenandel for nettbasert behandlingsprogram.

Regelverket for telefonkonsultasjon

Mathisen forklarer at det kun kan kreves egenandel dersom det også kan kreves ISF-refusjon for telefonkonsultasjonen. Helsedirektoratet har gitt nærmere retningslinjer om telefonkonsultasjoner i ISF-regelverket. Det står i kapittel 6.22 blant annet at:

Telefonkonsultasjoner inngår i beregningsgrunnlaget for ISF når de kommer til erstatning for en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i spesialisthelsetjenestens lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller som videokonsultasjon. I tillegg til å erstatte en fysisk konsultasjon, skal konsultasjonen innebære reell helsehjelp og bære preg av en konsultasjon. Dette innebærer blant annet at:

 • Kontakten innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veiledning om videre oppfølging og behandling
 • Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet

Pasienten må være informert

I regelverket om slik innsatsstyrt finansiering (ISF) står det også at det kreves at pasienten må være informert om at kontakten er en konsultasjon, og at det kan kreves egenandel.

Kontakten skal som hovedregel være planlagt i forkant, og pasienten må ha mulighet til å velge en annen konsultasjonsform. Det framgår også av ISF-regelverket når det ikke kan kreves refusjon, og derfor heller ikke egenandel. Blant annet er det:

 • ved telefonhenvendelser om innhenting av saksopplysninger, fastsetting av timeavtaler eller andre administrative formål
 • ved enkel beskjed om prøvesvar uten samtidig rådgivning
 • ved enkle henvendelser for oppfølging etter tidligere behandling. For eksempel ved henvendelse over telefon i forkant og etterkant av operasjon, hvor behandler stiller enkle spørsmål for å vurdere om det er behov for videre kontroll på sykehuset.

– På bakgrunn av dette kan det synes som at praksisen som beskrives i Spondylittens henvendelse ikke er i henhold til regelverket. Imidlertid må vi ta forbehold om at vi ikke kjenner til det konkrete innholdet i telefonsamtalene det vises til, sier avdelingsdirektør Mathisen.

LES OGSÅ: Et gen kan forutsi effekt av TNFalfa-hemmere

Talebeskjed fra desember 2020

En ny runde til St. Olavs Hospital ble derfor nødvendig, siden det kunne virke som at noen pasienter ikke ble godt nok informert om praksisen som ble endret fra starten av 2021. Eva K. Lyngvær, seksjonsleder ved revmatologisk poliklinikk, forklarte da at de hadde gjort mye for å informere pasientene som skal fornye H-resept.

– Den 8. desember 2020 ble det lagt inn en talebeskjed i Callback tilbakeringingsystemet vårt. Talebeskjeden, som kommer når de trykker tastevalg 3 (Resept), opplyser om at pasienter som skal fornye resept etter 1. januar 2021 må betale egenandel på kr. 375,- for telefonkonsultasjonen. Denne talebeskjeden skal være gjeldende ut 2021, sier hun.

Lyngvær forteller at sykepleierne som betjener Callback i tillegg har siden høsten 2020 informert om endringen som skulle komme. De har informert når pasientene har ringt for å fornye sine H-resepter.

Sjekkliste med spørsmål

– Vi er nå i gang med et prosjekt for blant annet å forbedre avdelingens hjemmeside. Som et strakstiltak la vi inn informasjon der om egenandel på telefonkonsultasjon i forbindelse med fornying av H-resept, sier hun.

Som en tilleggsopplysning angående telefonkonsultasjonens innhold nevner hun at sykepleierne benytter en sjekkliste med spørsmål. Hun håper det kan være oppklarende for hvordan det fungerer ved deres revmatologiske avdeling, og at konsultasjonen er i henhold til lovverket om å kunne kreve egenandel. Der spørres det blant annet om:

 • Hvordan har pasienten det?
 • Hvilken medisin(er) bruker du?
 • Hvordan tar du dem? Hvor ofte?
 • Har du hatt pauser i behandlingen?
 • Effekt? Bivirkning?
 • Har du hatt medisinske hendelser? Infeksjoner?
 • I tilfelle, opphold med behandling?
 • Fått nye sykdommer?
 • Tar du blod- og urinprøver? Hvor ofte?
 • Er prøvene uten anmerkning?

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-21. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: