– Ny særfradragordning skal gjøre det enklere for alle

– En ny ordning skal være enkel å administrere for ligningsmyndighetene og enkel å administrere for skatteyterne, opplyser Hans Olav Syversen (KrF), leder av Finanskomiteen på Stortinget.

Budsjettforliket innebærer at man skal utrede en ny ordning som skal ha samme økonomiske omfang som det særfradraget hadde i 2013.

– Inntil den nye ordningen er på plass, vil særfradraget for store sykdomsutgifter bli videreført på 2013-nivå. Jeg går derfor ut fra at den nye ordningen skal ivareta de grupper som har vært innenfor særfradragsgruppen, men at det blir en annen ordning enn den gamle. Uansett må en slik sak fremmes for Stortinget og vi får da vurdere om den dekker de grupper den bør dekke, sier Syversen til Bekhterever’n.

LES OGSÅ: Særfradraget for sykdomsutgifter opprettholdes

Krevende ordning

Vi har også vært i kontakt med Finansdepartementet om særfradragsordningen. I e-post til Bekhterever’n utdyper de bakgrunnen for at ordningen skal endres.

– I regjeringserklæringen slås det fast at særfradraget for store sykdomsutgifter skal videreføres på 2013-nivå. Særfradragsordningen slik den var utformet, er imidlertid et eksempel på at skattesystemet egner seg dårlig for kompliserte fradragsordninger der en ikke kan basere seg på innrapportering av tredjepartsopplysninger. Ordningen har vært krevende å forholde seg til for både skattytere og ligningsmyndighetene. Regjeringen har derfor varslet at den vil utrede en ny fradragsordning. I Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 3.8 fremgår det at den nye ordningen skal ha samme økonomiske omfang som det særfradraget hadde i 2013, men være innrettet med sikte på at flere funksjonshemmede kan komme inn i arbeidslivet. Det er dessuten viktig at en ny ordning er enkel å forholde seg til for skattyterne og enkel å administrere for ligningsmyndighetene, forteller Finansdepartementet til Bekhterever’n.

Gjelder også for 2014

Inntil en ny ordning er ferdig utredet videreføres særfradraget for store sykdomsutgifter med de reglene som gjelder for inntektsåret 2013.

– Reglene følger av Finansdepartementets forskrift av 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Dette betyr at de som fikk fradrag i 2010 og 2011 kan få fradrag for 67 prosent av fradragsberettiget beløp også for inntektsåret 2014, i selvangivelsen som leveres i 2015, opplyser de.

Borte i 2015

På sine nettsider skriver de at det for 2014 gis et særfradrag med 1/3 av fradragsberettigede utgifter. Fradraget vil være ute av skattesystemet fra 2015. Det får ikke Bekhterever’n til å stemme overens med Skattedirektoratets uttalelse om at det er 67 prosent som er fradragsberettiget, da 1/3 bare er 33,33 prosent. Vi gjorde derfor en ny henvendelse til Finansdepartementet for å få klarhet i dette, men har ikke fått svar.

LES OGSÅ: Ønsker å fjerne særfradragsordningen

Tannbehandling

– Utfasingen gir rom for å styrke eksisterende ordninger på utgiftssiden med 47 millioner kroner i 2014. Midlene fordeles på 30 millioner kroner til en trygdeordning for personer som er tannløse i underkjeven, 10 millioner kroner til økning av refusjoner til tannbehandling til dem med særskilte medisinske lidelser og syv millioner kroner til styrking av tilskudd til tilpasning av bolig, står det på departementets nettsider.

Det er for 2015 lagt opp til å forbedre ordningen med individuell refusjon av legemidler. Forslag om dette er sendt ut på høring, skriver departementet på sine nettsider.

HOLD DEG OPPDATERT! BLI LESER AV SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: