Nye anbefalinger for bruk av biologisk medisin

Nye anbefalinger foreligger for hvilken biologisk behandling som skal gis. De nye retningslinjene gjelder ved oppstart og ved skifte av legemiddel fra 1. mai 2017 og et år fremover.

For aksial spondyloartritt med påviste røntgenforandringer eller MR-funn (Bekhterevs sykdom) og psoriasisartritt er det rimeligste alternativet ved infusjon nå infliksimab (Remsima). Ved injeksjon og hjemmebehandling er det etanercept (Benepali) i ferdig fylt penn som er det billigste alternativet. Som nummer to på listen kommer sekukinumab (Cosentyx).

For de som har fått diagnosen ikke-radiografisk aksial spondyloartritt er det etanercept (Benepali) i penn som kommer billigst ut, etterfulgt av samme medisin i ferdig fylt sprøyte og etanercept (Enbrel).

Når det gjelder spondyloartropatier hos barn (juvenil idiopatisk artritt) er førstevalget for biologisk hjemmebehandling etanercept (Enbrel) og infusjonsbehandling Abatacept (Orencia).

LES OGSÅ: Dette er regelverket for bilkjøring og medisiner

Behandling mage og tarm

For pasienter med ulcerøs kolitt er det golimumab (Simponi) som skal benyttes først for voksne som administrerer medisinen selv og infliksimab (Remsima) som infusjon.

Mann som setter medisin i magen med en ferdig fylt penn
Ferdigfylt penn med en biotilsvarende til etanercept er nå det billigste alternativet. Foto: Farina6000/Dreamstime.com

For barn er det kun infusjonsbehandling som er godkjent. Den billigste er nå infliksimab (Remsima).

Pasienter med Crohns sykdom får først teste Adalimumab (Humira). Ved infusjonsbehandling kan det benyttes infliksimab (Remsima). Det gjelder også barn og ungdom med denne lidelsen.

Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Du finner en fullstendig oversikt over de ulike biologiske- og biotilsvarende medisinene som er godkjent for behandling av spondyloartrittpasienter her.

Spesielle forhold

Anbefalingen gjelder ved oppstart av biologisk behandling og ved skifte av legemiddel. Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos den enkelte pasient. Det kan blant annet være forhold som brukervennlighet, spesielle sykdomsmanifestasjoner, reisekostnader, bivirkningsprofil og ønske om graviditet. I slike tilfeller skal behandlende lege begrunne avvik fra føringen om å velge rimeligste alternativ. Denne begrunnelsen skal dokumenteres i pasientens journal.

Målstyrt behandling

Spesialistgruppen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) oppfordrer sykehusene til å følge publiserte anbefalinger om målstyrt behandling.

– Hvis behandlingsmål ikke nås hos den enkelte pasient etter en viss observasjonstid (vanligvis 6 mnd), anbefales endring av behandling. Skifte av legemiddel kan gi reduserte kostnader på grunn av lavere tilbudspris for flere av de aktuelle legemidlene, skriver de i sine anbefalinger.

Når doseøkning vurderes på grunn av utilstrekkelig effekt, eller behandlende lege velger en dose som er høyere enn anbefalt dose i preparatomtalen, skal de økte kostnader veies mot forventet helsegevinst ved doseøkning mot skifte av preparat. Ved likt virkestoff anbefales å gjennomføre bruk av rimeligste alternativ.

LES OGSÅ: Forstoppelse på grunn av medisinbruk plager mange

Rettssak

De siste årenes billigste biologiske medisin, certolizumab (Cimzia), kommer et stykke ned på listen for både den radiografiske- og den ikke-radiografiske varianten av aksial spondyloartritt. Legemiddelfirmaet UCB Pharma klaget på årets anbudskonkurranse, som de mente var avgjort på feilaktig grunnlag. Gjennom flere år har de presset prisene på biologiske legemidler.

Bilde av et drypp med uklare mennesker i bakgrunnen
Pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt som skal ha infusjonsbehandling skal benytte infliksimab (Remsima). Foto: Foto: Hongqi Zhang/Dreamstime.com

For første gang er imidlertid alle legemiddelpriser hemmelige i anbudsrunden. UCB Pharma mente at LIS ut fra de nye anbefalingene hadde inkludert selskaper som har inngitt pristilbud som strider med kriteriene i konkurranseutlysningen. De mente derfor at LIS hadde brutt kravene og forutberegnelighet og likebehandling i anbudskonkurranser. Dette fikk de ikke medhold i i Øst-Finnmark Tingrett.

Nye banker på

I denne anudsrunden har LIS også mottatt tilbud fra Biogen Norway AS (etanercept 25 mg), Eli Lilly (baricitinib), Pfizer Norge AS (tofacitinib) og Sandoz (GP2013 rituksimab). Legemidlene har ikke markedsføringstillatelse per dags dato, og det er ikke tatt avgjørelse om bruk i Beslutningsforum for nye metoder. Det er også mottatt tilbud fra Janssen-Cilag på ny pakning av Stelara til Crohns sykdom. Det er ikke tatt avgjørelse om bruk av Stelara for Crohns sykdom i beslutningsforumet.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

LEGEMIDDELINNKJØPSSAMARBEIDET (LIS)

  • LIS eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige sykehus.
  • Formålet er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetak, og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling.
  • Disse anbefalingene gjelder for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer i perioden 1. mai 2017 til 30. april 2018.

Kanskje du også liker disse: