Ønsker å fjerne særfradragsordningen

Finansdepartementet har satt særfradragordningen for store sykdomsutgifter under lupen. En arbeidsgruppe mener den beste løsningen vil være å oppheve den. Nå er saken ute på høring.

Rapporten er sendt på høring til en rekke instanser. Den er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe, som har kartlagt og evaluert dagens særfradragsordning, og vurdert alternative løsninger til ordningen.
– Arbeidsgruppen har her gjort et grundig og solid arbeid på et viktig område. Rapporten gir Finansdepartementet et godt grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere dagens ordning, sier statssekretær Roger Schjerva i en pressemelding.

LES OGSÅ: Jublet for stopp i behandlingsreisekutt

Ikke tilfredsstillende

Dagens ordning er at skatteytere som har en varig sykdom eller svakhet kan trekke fra særfradrag på skatten, dersom de har hatt minst 9180 kroner i utgifter i løpet av skatteåret. Dette beløpet trekkes fra skattepliktig inntekt.

Finansdepartementet mener at særfradragsordningen for store sykdomsutgifter ikke fungerer tilfredsstillende, blant annet fordi kriteriene for å få fradrag er vage og skjønnsmessige.

Både blant skattyterne og skattemyndighetene er det stor usikkerhet knyttet til hvilke utgifter man kan få fradrag for og hvordan utgiftene skal dokumenteres. Ordningen skaper dessuten betydelige administrative problemer.

STØTT OSS I VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI MEDLEM!

Penger til andre formål

I januar i fjor ble det derfor nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe. De har nå kartlagt og vurdert dagens ordning. De har vurdert både en avvikling av særfradragsordningen og mulige forbedringer av ordningen.

Arbeidsgruppens flertall mener at den beste løsningen vil være å oppheve særfradragsordningen i skattesystemet. De skriver at de midlene som i dag gis i form at skattelette bør brukes til å styrke offentlige stønads- og tilskuddsordninger som ivaretar de samme formålene som særfradraget, eller til helseformål en ellers ønsker å prioritere.

Mindretallet tar ikke stilling til om særfradragsordningen bør avvikles eller beholdes, og viser til at denne vurderingen må tas i en politisk beslutningsprosess. Rapporten er nå sendt på en bred høring, med høringsfrist 15. august 2010. Hele høringsuttalelsen kan du lese på regjeringen.no.

Medlemsorganisasjoner i FFO holdt møte om særfradragsordningen 6. mai. Les mer på FFOs nettsider.

NRFs nettsider kan du lese mer om møtet og se NRFs høringsuttalelse.

Artikkelen sto på trykk i Bekhterever’n i 2010

LES OGSÅ: Skuffende at regjeringen dropper NAV-ombud

Kanskje du også liker disse: