Redusert utenlandsrefusjon og milliontap i valget mellom AFP og uføretrygd

Om kort tid sendes Spondylitten ut over hele landet. Der forteller vi om Helfos innstramming av regelverket for utenlandsbehandling og hvem som blir regnet som Ung ufør ved ulike ytelser. Vi veileder deg også i forhold til AFP og uføretrygd, for gjør du ikke riktig valg kan du tape flere millioner kroner.

Den kommende utgaven av Spondylitten handler blant annet om refusjon for fysikalsk behandling man kjøper i utlandet. De siste månedene har vi flere ganger fått beskjed om at leserne våre har fått avslag på refusjonssøknad for alt, eller deler av, utgiftene de har hatt.

Regelverket har ikke endret seg, men Helfo har innført en innstramming i refusjonsordningen og bruker den allerede i saksbehandlingen. De argumenterer med at man kun kan få refundert behandlinger som er «vanlig» å få i Norge, og begrenser derfor hvor mange behandlinger de godkjenner i løpet av en uke.

To kvinner tøyer, en i bro presser den andre fremover
Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

I folketrygdloven er det imidlertid ikke noen begrensing på antall behandlinger man kan få hos en fysioterapeut per uke. Det virker derfor ganske urimelig at de innfører en slik endring i forvaltningspraksisen. Spondylitten har sett nærmere på hva endringene består i, og forteller også om de nye kravene til hvordan faktura skal utformes og hva epikrisen skal inneholde for at refusjonen skal godkjennes.

LES OGSÅ: Mer bevegelige med Igalo-behandling

Uføretrygd eller AFP?

Hva lønner seg av avtalefestet pensjon (AFP) og uføretrygd? Vi har sett nærmere på ordningen og funnet ut at du kan tape flere millioner kroner om du velger feil! I utgangspunktet kan det virke som et enkelt regnestykke; Med AFP får man om lag 50 prosent av inntekten sin, med uføretrygd og AAP får man 66 prosent og full lønn i sykepengeperioden. Men da vi begynte å grave litt i dette fant vi raskt ut at det ikke er så enkelt, for noen vil det faktisk være mer lønnsomt å velge AFP. Man må nemlig se på hva som er netto pensjonsverdi i hele pensjonsperioden.

Vi har derfor fått hjelp fra en pensjonsrådgiver, som viser noen eksempler på hvordan det kan slå ut i to gitte tilfeller. Det er mange faktorer som spiller inn og pensjonskalkulatorene tar ikke høyde for svært mange av disse. Det gjelder blant annet reguleringen av utbetalingen til de ulike ytelsene, hvordan disse beskattes og opptjening av pensjonspoeng.

Norske pengesedler klemmes i en hånd
Foto: Sakkawokkie/Dreamstime.com

KJENNER DU NOEN SOM PLAGES MED RYGGEN? LES OM DEN NYE NETTSIDEN VÅR SPØROMRYGGSMERTE.NO

Små mål ble store topper

Forsidebildet vårt denne gangen er av Linda Karina Wang. Hun ønsket å leve litt bedre med psoriasisartrittdiagnosen hun hadde fått. Derfor satte hun seg små mål, som hun utvidet etter hvert som hun nådde dem. I fjor passerte hun 100 toppturer, deltok i diverse løp og nå i juni deltar hun i Viking Challenger, hvor hun skal løpe opp Gaustatoppen. I den kommende utgaven forteller hun om hvordan hun fant sin vei og hvordan man kan motivere seg selv når kroppen streiker og alt ser uoverkommelig ut.

LES OGSÅ: Tarmsykdom og radiografisk aksial spondyloartritt

Forskningsstoff

Vi har også med mye stoff om nyheter fra forskningen. Mer enn en tredjedel av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom viser for eksempel tegn til å også ha aksial eller perifer spondyloartritt. En italiensk studie påviser entesitter ved inflammatorisk tarmsykdom, selv i fraværet av kliniske symptomer. Entesitter er betennelsestilstander i senefester, som man ofte ser hos pasienter med spondyloartritter.

Uveitt er en av de vanligste tilleggslidelsene ved ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). Øyebetennelsen forekommer hos 20-30 posent av pasientene med denne lidelsen. De fleste tilfellene av uveitt skyldes en immunologisk reaksjon i øyet, og sees derfor ofte hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Sørkoreansk forskning peker nå på noen potensielle risikofaktorer for å utvikle uveitt hos personer med ankyloserende spondylitt.

Dame med munnbind sjekker reagensrør med klar væske
Foto: Showtimeag/Dreamstime.com

En studie konstaterer at tidlig AS har sammenheng med vitamin D-mangel. En annen har sett på om det er forskjell på menn og kvinner med aksial spondyloartritt. Kinesiske forskere mener dessuten at psykiske lidelser, søvnforstyrrelser og stressende livshendelser hos pasienter med ankyloserende spondylitt bør vektlegges i større grad. Israelske forskere mener at aktiv betennelse i nakken bør inkluderes som en alternativ diagnose ved nakkesmerte hos mennesker med ankyloserende spondylitt.

LES OGSÅ: Lavere uføregrad gir også rett til uføretrygd

Ung ufør

Vi har også sett nærmere på det å bli ung ufør, og hva som skal til for å få dette tillegget på de ulike ytelser fra det offentlige. Diagnoser innenfor spondyloartrittkategorien havner ofte ikke under begrepet alvorlig sykdom. Dermed er det ikke sikkert man betraktes som ung ufør, selv om sykdommen oppsto før man fylte 26 år.

Klubbe i lakkert tre
Foto: Pexels.com

Det er også forskjell på ung ufør på AAP og ung ufør som uføretrygdet. Det at du har fått innvilget ung ufør-tillegg på AAP betyr ikke at du har rett til det om du skulle bli uføretrygdet. Spondylitten har derfor sett nærmere på regelverket og sjekket vedtak i noen klagesaker til Trygderetten.

SPONDYLITTEN VEILEDER DEG – KUN 200 KRONER FOR ET HELT ÅR

Kanskje du også liker disse: