Du kan ha rett på ekstrastipend fra Lånekassen

Få kjenner til ordningen med ekstrastipend for studenter med nedsatt funksjonsevne. 3600 kroner ekstra i måneden gjør det mulig å konsentrere seg om studiene og slippe å jobbe ved siden av.

Blant de som studerer ved landets høyskoler og universiteter er mange avhengig av en deltidsjobb for klare seg økonomisk. Når man har kronisk sykdom vil det være en stor ekstrabelastning i tillegg til studiene.

Det kan gå på bekostning av hvor mye pensum man klarer å få lest, samt føre til sosial isolasjon, fordi det ikke er krefter igjen til å være sammen med medstudenter, familie og gjøre fritidsaktiviteter.

LES OGSÅ: Tilrettelegging av studier

3600 kroner

Stipendet er beregnet på studenter med dysleksi og andre former for funksjonsnedsetting, som ikke kan jobbe ved siden av studiene. Lånekassen tilbyr om lag 3600 kroner i måneden til de som har dette behovet, men de informerer ikke så godt om denne ordningen. Heller ikke studiestedene er flinke nok til å fortelle de med ekstra behov at ordningen finnes.

Nrk.no skriver at Høgskolen i Oslo og Akershus innrømmer at de ikke alltid informerer studentene om ordningen. De sier til statskanalen at de orienterer om stipendet, men at de har vært litt redd for å gi falske forhåpninger.

– Vi har opplevd at terskelen for å få stipendet kan være litt høy. Hvis man er synshemmet, kan det være lett å få innvilget, men vi har også vært i kontakt med studenter som ikke har fått, uten at jeg vet helt hvorfor, sier de.

LES OGSÅ: Slik bruker du fritt behandlingsvalg

Ganske ny ordning

Ordningen med ekstrastipend ble innført i 2011. Da var det 505 studenter som fikk tildelt dette stipendet. I studieåret 2015/2016 var tallet økt til 3382. Når man vet hvilke grupper stipendet er tiltenkt, er det tydelig at det er for få som er klar over ordningen.

Norske penger i rød pung
Ekstra penger i lommeboka gjør at studenter med funksjonshemninger fullt kan konsentrere seg om studiene. Foto: Anasife/Dreamstime.com

I lovtekstens §43-1 står det:

Søkere som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan ha lønnet arbeid i tillegg til utdanning som er omfattet av forskriftens tredje del, gis et stipend på kr 3 631 per måned i tillegg til basisstøtten. Den nedsatte funksjonsevnen skal påvirke studiesituasjonen til søkeren i betydelig grad, slik at lønnet arbeid i tillegg til utdanningen fører til at søkeren ikke kan opprettholde normal studieprogresjon.

Dokumentasjon

I merknadene til paragrafen står det at det må sendes inn dokumentasjon som inneholder en vurdering av søkerens funksjonsnedsettelse og søkerens mulighet for lønnet arbeid og utdanning.

Dokumentasjon skal gis av lege, psykologspesialist, annen spesialist eller logoped med særlig kjennskap til søkerens nedsatte funksjonsevne. Den må vise at søkeren har en nedsatt funksjonsevne som i betydelig grad går utover søkerens studiesituasjon, at søkeren ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av utdanningen uten at dette går utover søkerens planlagte studieprogresjon og at søkeren er i stand til å studere.

LES OGSÅ: Skattebegrensning for deg med liten skatteevne

Sykemelding

Det er en forutsetning at søkeren er i stand til å studere og er studieaktiv i søknadsperioden. Dersom du har rett til sykestipend på søknadstidspunktet, faller muligheten for ekstrastipendet bort. Men om har mottatt ekstrastipend, og blir helt studieufør med rett til sykestipend, har du rett til å beholde tildelt ekstrastipend i perioden med sykestipend.

Nærmere informasjon om hvordan regelverket håndheves i forbindelse med sykemelding kan du få ved å kontakte Lånekassen.

Hele året

Ekstrastipendet kan bli gitt i tolv måneder per undervisningsår. Det må søkes om ekstrastipend i utvidet periode for sommeren om du ikke kan ha lønnet arbeid i sommerferien.

Søknadsfristene 15. november og 15. mars gjelder for søknad om ekstrastipend i undervisningsåret. Stipendet blir behovsprøvd, så sjekk gjeldende regelverk for dette med Lånekassen.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – BLI FAST LESER DU OGSÅ

Kanskje du også liker disse: