Ny refusjonsordning – Pasientene må skaffe dokumentasjonen

Fra 01.01.11 ble refusjonsordningen for fysioterapi i utlandet endret. Den nye ordningen var mye omstridt før den trådte i kraft, og førte til usikkerhet rundt hva man får dekket. I tillegg vil man ikke lenger kunne få refusjon for behandling utenfor EØS-området.

Den tidligere ordningen sikret dekning i form av forhåndsgodkjenning av fysioterapibehandling på steder som hadde refusjonsavtale med Norge. Man kunne ha med rekvisisjon for inntil 24 behandlinger og behandlingsstedet krevde selv inn refusjon for behandlingen.

Må legge ut kostnaden

Fra 01.01.11 må man selv legge ut for fysioterapibehandling i utlandet, og mulighet for refusjon gjelder kun innen EØS-området. Den nye refusjonsordningen innebærer at man som pasient selv må dekke hele kostnaden for behandling, og deretter søke refusjon fra HELFO. Det gis ikke forhåndsgodkjenning, så man kan aldri være hundre prosent sikker på at man får refundert alle utgiftene til behandling. En stor risiko for mange, da det er en stor kostnad å betale behandlingen fullt ut selv.

LES OGSÅ: Fortsatt forskjellsbehandling i refusjonsordningen

Vilkår for refusjon

Det kan være vanskelig for den enkelte pasient å sette seg inn i regelverket som refusjonssøknader blir behandlet etter. For å få refusjon for utgiftene, må vilkårene som gjelder for dekning av utgifter til fysioterapi/manuellterapi mottatt i Norge være oppfylt. Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, der det framgår diagnose og behandlingens hensikt. Det gis kun refusjon for helsehjelp som du ville fått dekket (helt eller delvis) dersom hjelpen var mottatt i Norge. Det betyr også at hvis kostnaden overstiger det behandlingen ville kostet i Norge, må du selv dekke merkostnaden.

Bekhterever’n har spurt HELFO, men de kan ikke oppgi takster for hva behandling koster i Norge.

Dokumentasjonen må være oversatt til norsk av offentlig godkjent translatør. Foto: Wessel Du Plooy/Dreamstime.com
Dokumentasjonen må være oversatt til norsk av offentlig godkjent translatør. Foto: Wessel Du Plooy/Dreamstime.com

Ikke begrenset antall behandlinger

Tidligere kunne man kun få dekket inntil 24 behandlinger per opphold i utlandet med forhåndsgodkjent rekvisisjon. Med den nye ordningen er det ikke lenger begrensning på antall behandlinger. En henvisning kan kun gjelde for 24 behandlinger, men det er nå mulig å ha med flere henvisninger, der hver kan gjelde opp til 24 behandlinger. Dette vil være en stor fordel i forhold til opphold i utlandet over en lengre periode. Behandlingen må påbegynnes innen seks måneder etter at henvisningen er skrevet.

Krav til dokumentasjon

Det stilles en del krav til dokumentasjon for å få godkjent utgiftene til behandlingen. Fysioterapeuten/manuellterapeuten må ha godkjent offentlig autorisasjon og praktisere lovlig i det landet behandlingen gis. Når spesialistgodkjenning er et vilkår i Norge, må behandlingen du mottar i et annet EØS-land være utført av helsepersonell med tilsvarende spesialistgodkjenning. Dette gjelder manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi. Du er selv ansvarlig for å dokumentere at alle vilkårene er oppfylt, og for å få denne dokumentasjonen oversatt.

Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dokumentasjon som foreligger på et annet språk, må som hovedregel være oversatt til norsk av offentlig godkjent translatør. Behandler må dokumentere hvilken type behandling som er utført, og utgiftene må i tillegg dokumenteres i form av original regning og kvittering på at tjenesten er betalt.

Frist for å kreve refusjon

Fristen for å fremme krav om refusjon er seks måneder fra behandlingsdato. Det er utarbeidet et eget skjema som skal benyttes. Dette skjemaet finner du på HELFOS nettsider www.helfo.no. Refusjonsbeløpet tilsvarer maksimalt de antatte kostnadene det offentlige ville blitt belastet med dersom helsetjenesten var mottatt i Norge.

Egenandeler

Man må selv dekke egenandel tilsvarende det man betaler for tilsvarende behandling i Norge. En del diagnoser, som Bekhterevs sykdom, har fritak for egenandel på fysikalsk behandling i Norge, og dermed også for mottatt behandling innenfor EØS-landene. Skal man betale egenandel, vil egenandelen medregnes på egenandelstak 2.

Hvis du vurderer å få behandling innenfor EØS, bør du ta kontakt med behandler/behandlingsstedet før avreise. Foto: Trine Dahl-Johansen
Hvis du vurderer å få behandling innenfor EØS, bør du ta kontakt med behandler/behandlingsstedet før avreise. Foto: Trine Dahl-Johansen

Tilbakevirkende kraft

Den nye refusjonsordningen er gitt tre års tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som selv har dekket behandling fra og med 01.01.08 kan søke refusjon av kostnader. Krav om refusjon for perioden 01.01.08 til 31.12.10 må sendes HELFO innen 30.06.11.

Avsluttende tips og råd

Hvis du vurderer å få behandling innenfor EØS, bør du ta kontakt med behandler/behandlingsstedet før avreise for å undersøke om kravene for refusjon er oppfylt. Det er også greit å få klarhet i om behandler skaffer nødvendig dokumentasjon. Regelverket kan virke noe flytende, og saksbehandling på dette området er nytt i de forskjellige HELFO-regionene. Forhåpentligvis vil det komme klarere fram etter hvert hva man kan forvente å få dekket. Pris vil variere da behandlere fritt kan sette den takst de ønsker, men takster utover det det ville kostet for tilsvarende behandling i Norge, må du selv dekke.

LES OGSÅ: Klimabehandling gir store helsegevinster

Kanskje du også liker disse: