Skatt på etterbetaling av trygdeytelser og pensjoner

Får du etterbetalt penger i forbindelse med offentlige eller private pensjoner og ytelser, må du beregne å betale en god del i skatt av beløpet. Skattebeløpet avgjøres av hvilken ytelse det er snakk om.

Det kan ta mange måneder fra du har søkt en ytelse fra NAV, eller har klaget på et vedtak, til det blir avgjort. I en del tilfeller kan du ha krav på etterbetaling. Utbetalingen du får kan bli mye lavere enn forventet, for skattesatsen på noen slike etteroppgjør er større enn det du vanligvis betaler i skatt.

Lavest skatt gjelder

Skatten skal betales det året utbetalingen skjer. Generelt sier skatteregelverket (FSFIN § 14-3-1) at skatt og trygdeavgift på etterbetalte offentlige eller private pensjoner, og på trygdeytelser utbetalt gjennom NAV, som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger, skal ved skattleggingen for utbetalingsåret beregnes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ville ha utgjort om beløpene var blitt skattlagt i opptjeningsårene.

– Det gjelder likevel bare når skattyteren har skattemessig fordel av det alle årene sett under ett. Skattyteren har krav på å bli skattlagt etter det alternativ som gir lavest skatt sammenlagt. Eventuell rentegodtgjørelse skal holdes utenfor ved sammenligningen, forklarer Skatteetaten til Spondylitten.

LES OGSÅ: Skattebegrensning for deg med liten skatteevne

Penger fra tidligere år

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør for tidligere år er omfattet av noen standardsatser, som
NAV og andre pensjonsutbetalere skal bruke. Forskuddstrekk er regulert i skattebetalingsforskiften § 5-5-3:

  • 44 % som standardsats for uføretrygd. Unntak 40 % for brukere som skatter til Finnmark og deler av Troms.
  • 32 % for pensjoner og supplerende stønad. Unntak 28 % for brukere som skatter til Finnmark og deler av Troms.
  • 15 % for brukere som er pliktig til å betale kildeskatt, gjelder pensjoner og uføretrygd.
  • Svalbardskatt trekkes med 13,1 % for pensjonsytelser og 16,2 % for uføretrygd og ytelser som trer inn i stedet for arbeidsinntekt.

Uføretrygd er benevnelsen på ytelsen som gis fra folketrygden og er pensjonsgivende inntekt. Uførepensjon er benevnelsen som brukes om utbetalingen man får om man har hatt en tjenestepensjon via arbeidsgiver.

– Grunnen til at det foretas ulikt forskuddstrekk for pensjoner og uføreytelser er at beskatningen er forskjellig for disse ytelsene. Da uføreytelser skattlegges som lønn, er satsen for forskuddstrekket satt høyere for disse ytelsene enn for pensjoner, forklarer Skatteetaten.

De legger til at bakgrunnen til forskriftsbestemmelsen om så stort skattetrekk er at forskuddstrekket ellers kan bli for lavt, dersom man la skattyters gjeldende skattekort til grunn. Der er det ikke tatt hensyn til blant annet etterbetalinger, noe som ville kunne medføre restskatt.

LES OGSÅ: Ung ufør som uføretrygdet og på AAP

Etterbetaling inneværende år

Når det gjelder skatt på etterbetalinger for inneværende år gjelder det andre regler.

– For etterbetalinger som gjelder for tidligere perioder i inneværende år, vil skattekortets del 2 bli benyttet. Det vil si prosenttrekk dersom skattyter har tabellkort, og prosentsatsen dersom skatteyter har prosentkort. Det avhenger av personens totale inntekt hva denne er satt til, enten 32 prosent eller 44 prosent, forklarer Skatteetaten.

Norske pengesedler i en hånd
Utbetalingen du får kan bli mye lavere enn forventet, for skattesatsen på noen slike etteroppgjør er større enn det du vanligvis betaler i skatt. Foto: Sakkawokkie/Dreamstime.com

Påvirker ikke inntektsgrensen

Dersom man får etterbetalt ytelser man har krav på, som for eksempel unguførtillegg på uføretrygd, eller andre ytelser man har krav på, kan det dreie seg om mange års tillegg og større summer. Etterbetalingen regnes som pensjonsgivende inntekt, men den påvirker ikke uføretrygden din, selv om du det året går over inntektsgrensen din.

– Denne typen inntekter skal ikke føre til reduksjon av uføretrygden. Man skal derfor heller ikke få krav om tilbakebetaling hvis man har mottatt en slik etterbetaling. Som hovedregel skal mottaker av uføretrygd melde fra om alle endringer som kan ha betydning for uføretrygden. Det skal imidlertid ikke være nødvendig å melde i fra om etterbetalinger fra NAV, opplyser ytelsesavdelingen i NAV til Spondylitten.

LES OGSÅ: Delvis ufør? Pass deg for uførefella!

Endret ligning

Etterbetalingen du får skattlegges og inntektsføres på utbetalingsåret, men Skatteetaten omberegner for å se om skattyter ville spart skatt dersom vedkommende hadde fått den skattlagt på riktig år (det året etterbetalingen gjelder for). Den eventuelt mindre skatt vedkommende hadde fått trekkes fra i utbetalingsåret.

Fordeling av etterbetalingen flere år tilbake forutsetter endring av ligning for de aktuelle årene. Du kan ta kontakt med Skatteetaten for nærmere informasjon om dette.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN FOR BARE 250 KRONER I ÅRET

Kanskje du også liker disse: