Sterke smertestillende kan dekkes via individuell stønad

Bidragsordningen for dekning av medisiner på hvit resept fases ut, men noen legemidler vil nå kunne dekkes av blåreseptordningen. Kronisk syke med behov for smertebehandling over lengre tid kan få dekket medisiner ved å søke om det.

Resepten fungerer da på lik linje med blåreseptordningen og du betaler kun vanlig egenandel fram til du får frikort. De gamle bidragsordningen skal avvikles ved at ingen nye inkluderes i den.

Flere metodevurderinger

I 2018 ble det innført endringer i blåreseptregelverket i tråd med «vedtatte prinsipper for prioritering». Alle nye legemidler skal nå metodevurderes før det kan gis refusjon. Det betyr at det skal gjøres en vurdering av nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet før nye legemidler tas inn i blåreseptordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at Regjeringen økte budsjettene for å bidra til å sikre pasienter likeverdig, rettferdig og rask tilgang til legemidler. For å sikre at metodevurderingene gjennomføres innen fastsatte tidsfrister økte de budsjettet til Legemiddelverket. På den måten fikk de større kapasitet til å gjennomføre metodevurderinger av legemidler via folketrygden.

– Regjeringen har sett på hele blåreseptordningen i tråd med prinsippene for prioritering, vedtatt av Stortinget. Det betyr at når folketrygden dekker utgifter til legemiddelbehandling, vet vi at nytten står i forhold til ressursbruk og alvorligheten til sykdommen som behandles, skriver de.

LES OGSÅ: Bilkjøring og sterke smertestillende

Gammel ordning

Bidragsordningen er en gammel ordning som er videreført fra før blåresept ble innført, og bygger ikke på disse prinsippene for prioritering. Regjeringen ønsker derfor å gradvis avvikle den delen av bidragsordningen som gjelder reseptpliktige legemidler. Det omfatter de som har kunnet søke om å få dekket mesteparten av utgiftene de har til legemidler på hvit resept. Pasienter som per i dag får støtte i denne delen av bidragsordningen vil fortsatt kunne få dette etter søknad, med mindre de dekkes av andre ordninger.

Med det nye regelverket vil finansieringsansvaret for flere legemidler bli overført til helseforetakene, og noen legemidler vil i større grad kunne omfattes av blåreseptordningen.

Flere på blåresept

Så hva betyr dette for pasientene som har medisiner på hvit resept, uten refusjon fra folketrygden? Spondylitten tok kontakt med Helsedirektoratet. De forklarer at den nye ordningen fra 1. januar 2018 i større grad skal sikre likebehandling av retten til nødvendige legemidler, uavhengig om legemidlene gis i eller utenfor spesialisthelsetjenesten.

– I praksis har det vært sperret for legemidler til visse sykdommer i blåreseptdekning, selv om de oppfyller prioriteringskriteriene angitt i Prioriteringsmeldingen. Noen av disse legemidlene refunderes på bidragsordningen § 5-22 (under formålet Legemidler mv.) og vil nå kunne dekkes etter blåreseptordningen. Andre legemidler som refunderes etter bidragsordningen er legemidler som de regionale helseforetakene har/bør ha finansieringsansvar for, og som kan dekkes der videre. De fleste legemidlene som refunderes på bidragsordningen i dag er imidlertid brukt til behandling som ikke oppfyller prioriteringskriteriene, De anses derfor ikke som det offentliges ansvar å dekke, opplyser Harald Lislevand i Helsedirektoratet.

Hånd med hvite piller
En rekke smertestillende legemidler er forhåndsgodkjent på blåresept for flere kroniske smertetilstander, men mange er også unntatt bidragsordningen. Foto: Pexels.com

Individuell stønad

– En rekke smertestillende legemidler er forhåndsgodkjent på blåresept for flere kroniske smertetilstander, men mange er også unntatt bidragsordningen. De med kronisk sykdom og behov over lengre tid vil imidlertid kunne få dekket utgiftene over blåreseptordningen i stedet. Man kan søke og få dekket behandling med både svake og sterke smertestillende legemidler ved sterke kroniske smerter over ordningen med individuell stønad. For å få slik refusjon/stønad er det et krav om at det dreier som om en kronisk/alvorlig sykdom og behov for langvarig behandling, forklarer han.

LES OGSÅ: Hypnose som smerteterapi

Fastlegen kan søke

Det er bare fastlegen din, eller lege ved en tverrfaglig smerteklinikk, som kan søke om individuell stønad til deg for legemidler som inneholder opioider. Muligheten for at fastlegen kunne søke om en slik refusjon av smertestillende ble iverksatt høsten 2016. Fastlegen kan nå søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter. For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter må lege ved en tverrfaglig smerteklinikk søke. Døgndoser som overstiger 300 mg morfinekvivalenter dekkes ikke på blå resept.

Blir søknaden om individuell stønad innvilget, får du tilsendt et vedtak i posten som det er svært viktig at du tar vare på. Dette må du vise fram på apoteket hver gang du henter ut medisin, eller du kan be dem ta en kopi og oppbevare den på apoteket. Vedtaket dukker ikke automatisk opp i systemet hos apotek du ikke har avtalt dette med.

Legefrakk med penner og stetoskop
Fastlegen, eller lege ved en tverrfaglig smerteklinikk, kan søke om individuell stønad til legemidler som inneholder opioider. Foto: Pexels.com

Morfinekvivalenter

Morfinekvivalenter er ikke det samme som mg som står utenpå medisinpakken. Bruker du for eksempel 100 mg Nobligan retard to ganger i døgnet, som er en depotmedisin, viser HELFOs omregningstabell at du bruker 20 morfinekvivalenter.

Hvis du bytter fastlegekontor må du selv gi melding til Helfo om dette, siden godkjenningen for utskriving gis til navngitt fastlege og leger ved samme kontor. Du vil da få et nytt vedtak.

LES OGSÅ: Du kan trene bort fotsmertene

Varighet

Regelverket for forskrivning av sterke smertestillende medisiner i kategori A og B er strengt. Som hovedregel gjelder denne typen resepter bare for én gangs ekspedisjon. Resepten kan heller ikke reiteres, altså at man kan hente ut medikamentet flere ganger eller flere pakker samtidig. Pasienten må dermed ta kontakt med legekontoret for fornying hver gang man begynner å gå tom.

Unntaket er dersom medisinen skrives ut for folketrygdens regning. Har du fått innvilget A- eller B-preparater via individuell stønad kan resepten dermed gjelde flere utleveringer. Hovedregelen er at man kan hente ut for tre måneders forbruk. Dersom du har god grunn for det skal du kunne hente ut inntil seks måneders forbruk, hvis du for eksempel skal reise.

Plikt til å følge opp

Det betyr ikke at du automatisk får resept som gjelder for et helt år. Legen din kan be deg om å møte et par ganger i året for å snakke om denne typen resepter, da de har plikt til å følge opp om behandlingen de forskriver er nødvendig og den beste for deg, da det dreier seg om vanedannende legemidler.

Mange vil oppleve at legen har satt på en tekst som angir hvor lenge resepten skal vare. Dette gjøres for at både du og legen lettere skal huske når det er tid for å skrive ut ny resept. Noen medisinpakninger er ment å vare mer enn en måned, mens andre varer kortere, avhengig av hvilken dosering legen har bestemt.

Mer informasjon om individuell stønad finner du på helsenorge.no

BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: