Tidligere diagnostisering krever flere revmatologer

Norsk revmatologisk forening mener man minst må ha 30 nye revmatologstillinger for å kunne gi revmatikere tidligere diagnose og behandling.

En undersøkelse som Bekhterev Norge gjennomførte på nettet våren 2012 viste at kvinner venter i snitt elleve år fra symptomer til de fikk bekhterevdiagnose. For menn er ventetiden i snitt seks år. Det er viktig med tidlig behandling og diagnose for å forebygge at varig skade oppstår. Dette for å opprettholde bevegelighet og unngå redusert livskvalitet, samt for å kunne fortsatt delta i arbeids- og samfunnsliv. Riktig behandling vil også føre til at man unngår lange sykemeldingsperioder, som kan ende med uførhet og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester i kommunen.

For lange ventetider

Det har skjedd en svært positiv utvikling innen revmatologien de siste årene. Denne utviklingen fortsetter. Tidligere kunne en bli liggende på sykehus i månedsvis, nå benyttes i hovedsak poliklinisk behandling og oppfølging med innføring av nye behandlingsprinsipper. Men endringer av behandlingen og arbeidsmåter medfører behov for flere revmatologer.
Helsenorge.no er ventetiden opptil 72 uker fra fastlegen henviser en pasient for å komme til revmatologisk utredning. Det er alt for lenge å vente. Denne tiden kommer i tillegg til at en ofte har gått med plager og symptomer i mange år før fastlegen endelig henviser til revmatolog.
Behovet for kompetanseheving av fastlegene er også en avgjørende faktor for å få rask behandling. Det er en oppgave for revmatologene å formidle ny kunnskap og viten til fastlegene, slik at de tidlig henviser de rette pasientene.

LES OGSÅ: Fortsatt forskjellbehandling i refusjonsordningen

Helsetilsynet kobles inn

Vi som er tillitsvalgte får også oftere tilbakemelding om at pasienter må vente svært lenge på oppfølgingstime hos revmatolog, i verste fall i flere år. Denne situasjonen kan vi ikke leve med. Vi er gjort kjent med at det for enkelte helseforetak har endt med at Helsetilsynet har vært på besøk for å undersøke om pasientene får oppfylt sine rettigheter. Tilsynet konkluderer med at ikke alle pasienter får forsvarlig kontroll og oppfølging. Slik kan vi ikke ha det! Nå må det handles og flere revmatologer må til

30 nye stillinger

Dette støtter også Norsk revmatologisk forening opp om. De har foretatt en grundig gjennomgang og analysert behovet for revmatologer for å nå målet om diagnostisering og et likeverdig tilbud til mennesker med revmatiske sykdommer.

Analysen viser at kun bedre rammebetingelser, det vil si flere revmatologer, må til for å bedre situasjonen for denne pasientgruppen med livslange sykdommer. Den estimerer også at med et minimum på om lag 30 nye stillinger vil en være godt på vei til å nå målet.

Tiden er moden

Tiden er mer enn moden for en helhetlig opptrappingsplan på området. Dette for å få til et godt behandlingstilbud hva gjelder medikamentell- og ikke-medikamentell behandling, med gode behandlingsforløp, gjerne nedfelt i form av individuell plan for de med slikt behov.

Tilbudet til revmatikerne må bedres betraktelig og vi kan ikke lenger finne oss i at vi blir skjøvet lenger og lenger ned på ventelistene. Dette er noe som Bekhterev Norge vil samarbeide med Norsk revmatologisk forening om for å få dette opp på den politiske agendaen.

Bli fast leser av Spondylitten her!

Kanskje du også liker disse: