Vil forhindre at noen faller ut av bostøtteordningen

Får du statlig bostøtte og er uføretrygdet vil den nye uførereformen trolig føre til at du mister bidraget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å sette inn tiltak for å forhindre at uførepensjonister faller ut av ordningen.

Mange uføretrygdede er urolige etter at forslaget til nytt statsbudsjett ble lagt fram. 1. januar 2015 erstattes dagens uførepensjon med ny uføretrygd, som betyr at mange uføretrygdede får høyere skattbar inntekt. Noen vil dermed miste den statlige bostøtten, siden forslaget til statsbudsjett ikke regulerer dette inntektstaket.

Vil gjelde fra juli 2016

Det finnes to typer bostøtte:

  • Den statlige bostøtten er den bredeste og mest omfattende støtteordningen. Den er beregnet på deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Den beregnes blant annet på grunnlag av skattbar inntekt. Ordningen administreres av Husbanken.
  • Et kommunalt boligtilskudd gir bostøtte i forhold til de utgifter man har. Søker du kommunalt boligtilskudd er du pliktig til også å søke statlig bostøtte. Det går til fradrag i boutgiftene før kommunalt boligtilskudd beregnes. Ordningen administreres av velferdsetatene i de ulike kommunene.

Hvor mye man får i statlig bostøtte avhenger av hvilken kommune man bor i. Om man ser på en som er ung ufør bosatt i Oslo kan bortfallet av bostøtten innebære rundt 2000 kroner i måneden. Husbanken har imidlertid nylig lagt ut på sine nettsider at ny uføretrygd i hovedsak ikke vil få betydning for bostøttemottakere før i juli 2016.

– I hovedsak så vil endringen ikke få betydning for bostøttemottakere før vi tar i bruk skatteoppgjøret for 2015. Det gjør vi fra og med juli 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal legge fram et forslag for Stortinget til hvordan bostøttemottakere med trygd skal behandles etter 1. juli 2016. Inntil Stortinget har tatt stilling til om bostøtten skal tilpasses uførereformen, så ønsker KMD å sette inn tiltak for å forhindre at uførepensjonister faller ut av ordningen i perioden januar 2015-juli 2016, skriver de.

LES OGSÅ: Bare en av åtte politikere valgte svarte

Foto: Scandinavian Stochphoto

Skjermingsforslag

De foreslår derfor to skjermingstiltak for grupper som kan bli berørt allerede fra januar 2015.

  • Den uføre får skattbar inntekt i 2015 over meldepliktgrensen
    Noen uføre vil få så høy skattbar inntekt i 2015, at de plikter å melde fra om det. De mister da retten til bostøtte. KMD ønsker å heve grensen for meldeplikt og etterkontroll med 45 000 kroner. Dette skal være et midlertidig tiltak fram til juli 2016.
  • Den uføre får høyere faktisk inntekt
    Noen uføre har høy inntekt i siste skatteoppgjør, og skulle derfor blitt beregnet med utgangspunkt i den faktiske inntekten. Når den skattbare uføretrygden øker, vil den faktiske inntekten bli så høy, at mottakerne faller ut av ordningen. Dette gjelder omtrent 1000 uføre. KMD ønsker å iverksette en midlertidig skjermingsordning for disse mottakerne. Per i dag vet Husbanken ikke hvordan denne ordningen vil bli utformet

Store konsekvenser

Dette er i tråd med hva Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har bedt myndighetene gjøre noe med.

– Når folketrygdens uførepensjon erstattes av ny uføretrygd fra 2015 vil uføretrygdens bruttoytelse øke. Denne endringen ble vedtatt uten at Stortinget vedtok endringer i grenseverdiene for bostøtten. En økt uføretrygd vil medføre store konsekvenser for enkelte trygdemottakere i forhold til bostøtten, dersom det ikke gjøres noe med inntektstaket. FFO ser samtidig at boutgiftene har økt i store deler av landet, slik at det kan bli økonomisk svært vanskelig for mange trygdemottakere.

SPONDYLITTEN HOLDER DEG OPPDATERT!

Unge er presset

FFO vil derfor spesielt peke på samordningen av ny uføretrygdordning for unge uføre og bostøtteordningen.

– Unge er i en etableringsfase hvor deres økonomiske levekår er spesielt presset. Det er derfor viktig at samordningen med økt brutto uføretrygd til unge uføre etter 2015 sees i sammenheng med reglene for bostøtten for unge uføre. Det må ikke skapes en situasjon der unge uføre blir økonomisk skadelidende.

FFO ber regjeringen snarest legge fram et forslag om tilpasning av bostøtteordningen for unge uføre, i lys av de nye reglene for uføretrygd.

– Det haster med å få dette på plass i god tid før de nye reglene blir satt i verk. Det er svært viktig å se bostøtten i sammenheng med endringene i uføretrygdeordningen, skriver de i sitt nyhetsbrev.

LES OGSÅ: Unge uføre kan miste 42 000 kroner med nytt Statsbudsbudsjett

Kanskje du også liker disse: