Her er de nye listene med tilgjengelige TNF/BIO-medisiner fram til 2024

Fra 1. februar 2022 gjelder nye anbefalinger for hvilke biologiske medisiner pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer kan få skrevet ut hos legespesialistene ved sykehusene.

Sykehusinnkjøp har nå offentliggjort de nye anbudslistene for TNF/BIO-medisiner, som skal gjelde i to år framover. Avtalen de har gjort med legemiddelselskapene omfatter både anbefalinger for bruk når det gjelder virkestoff med biotilsvarende konkurranse, og for legemidler uten biotilsvarende/generisk konkurranse.

To ulike førstevalg

De nye anbefalingene for bruk av denne typen medisiner i spesialisthelsetjenesten skal gjelde fra 1. februar 2022 til 31. mars 2024. I den nye avtalen er Norge også denne gangen delt opp i to regioner. For ett av virkestoffene kommer det an på hvor i landet du bor om du får den ene eller andre biotilsvarende varianten.

Årsaken til inndelingen er arbeidet med å redusere risikoen for mangelsituasjoner for virkestoff med biotilsvarende konkurranse.

Denne runden gjelder inndelingen på landsdel kun medisiner med virkestoffet adalimumab. For to år siden ble nesten alle som benyttet en slik subkutan TNFalfa-hemmer byttet over fra originalen Humira til biotilsvarende Hyrimoz, men det finnes flere biotilsvarende kopier av denne medisinen. På de nye listene er det Imraldi de to neste årene som skal være den biotilsvarende varianten for pasienter i Helse Vest og Helse Midt-Norge. I Helse Sør-Øst og Helse Nord fortsetter man med Hyrimoz.

Noe er likt i hele Norge

For de andre virkestoffene med biotilsvarende konkurranse er det likt for hele landet. De som benytter biologisk medisin med virkestoffet etanercept vil framover få tilbud om den biotilsvarende kopien Erelzi istedenfor Enbrel. De som får infusjoner på sykehuset med infliksimab får tilbud om biotilsvarende Zessly istedenfor biotilsvarende Flixabi, som var den biotilsvarende anbudsvinneren for to år siden.

Felles for begge landsdelene er også at Xeljans (tofacitinib) på nytt er inkludert i anbudslistene. Denne JAK-hemmeren ble i 2019 tatt ut av listene når det gjaldt behandling av psoriasisartritt og moderat til alvorlig ulcerøs kolitt, på grunn av en kraftig prisøkning. Den er nå revurdert og har fått plass igjen etter en prisreduksjon.

Alle detaljer

Det er litt forskjellige medisiner som er godkjent for de ulike spondyloartrittdiagnosene. Dermed er det også litt forskjell på hvilke medisiner som er tilgjengelige i spesialisthelsetjenesten framover. Du finner forkortede medisinanbefalinger for diagnosene aksial spondyloartritt og psoriasisartritt i bildene nederst i artikkelen. I løpet av året vil det også komme oppdateringer med nye medisiner som er tatt inn i anbudet. En fullstendig og mer detaljert oversikt over alle SpA-diagnosene finner du på nettsiden til Sykehusinnkjøp, i dokumentene om TNF/BIO-avtalene.

De pasientene som sogner til Helse Vest og Helse Midt-Norge kan få tilbud om disse behandlingene de to neste årene

De pasientene som sogner til Helse Nord og Helse Sør-Øst kan få tilbud om disse behandlingene de to neste årene

Dyrere medisin må dokumenteres i journal

Felles for hele landet er også anbefalingen med tanke på hvordan legene skal vurdere bytting til ny medisin.

– Hvis pågående behandling må endres av medisinske årsaker anbefaler spesialistgruppen at det rimeligste alternativ som dekker den enkelte pasients behov benyttes. Dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal dette spesifiseres og dokumenteres i pasientens journal. Når doseøkning vurderes på grunn av utilstrekkelig effekt, skal økte kostnader veies mot kostnader og forventet helsegevinst ved skifte av preparat, står det i anbudsdokumentene.

Byttes ikke på apoteket likevel

Stortinget har vedtatt en lovendring, som gjør at ordningen med legemiddelbytte i apotek skal inkludere biologiske medisiner. Det er også inngått en revidert oppgjørsavtale mellom de regionale helseforetakene og Apotekforeningen. Det innebærer at apotekene ved utlevering av legemidler forskrevet på H-resept kan gjennomføre generisk bytte som er oppført på «Byttelisten» utarbeidet av Statens Legemiddelverk. Selv om det nå er innført at apotekene kan foreta et slikt bytte, gjelder ikke det alle H-resepter med biologisk behandling.

– Per 1. februar 2022 vil dette ikke gjelde virkestoff som inngår i denne anskaffelsen. Helseforetakene må derfor selv endre reseptene, står det i det nye anbefalingsdokumentet.

Hemmelige priser

Det er hemmelige legemiddelpriser i denne formen for anbudsprosesser. Det betyr at vi som pasienter ikke får vite eksakt hvor store besparelser det er å velge en medisin kontra en annen.

– Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten, presiserer spesialistgruppen for dette legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS).

Denne avtalen om legemiddelpriser gir ytterligere besparelser enn tidligere, og er denne gangen anslått til å være rundt 100 millioner kroner over tolv måneder.

Finnes flere godkjente medisiner

Det er kun noen få av de biologiske medisinene for spondyloartrittdiagnosene som er inkludert på den nye anbudslista. Det finnes mange flere godkjente behandlingsalternativer i Norge, men om de ikke er inkludert i anbudslista må man som regel betale for behandlingen selv. Du finner originale priser for hver medisin i felleskatalogen.no.

Klikk her for oversikt over alle de biologiske- og biotilsvarende medisinene som er godkjent for behandling av de ulike spondyloartrittene per oktober 2023

Tabell med rangering av biologiske medisiner for de med axSpA
Disse medisinene er anbefalt for de med aksial spondyloartritt de to neste årene. Tabell: TDJ Media AS
Tabell med rangering av biologiske medisiner for de med PsA
Disse medisinene er anbefalt for de med psoriasisartritt de to neste årene. Tabell: TDJ Media AS

Kanskje du også liker disse: