Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Her er oversikten over de ulike indikasjonene for biologiske medisiner i Norge.

Artikkelen er oppdatert med nye legemidler og anbefalinger i februar 2024

Her finner du en oversikt over biologiske legemidler som er godkjent for bruk ved de ulike spondyloartrittdiagnosene. Hvilke av legemidlene som anbefales som førstevalg for de ulike diagnosene varierer fra år til år, etter en anbudsrunde.

For biologiske legemidler er det opprettet en egen spesialistgruppe, som vurderer de tilbudene som kommer fra legemiddelindustrien. Infusjonsbehandling på sykehus og hjemmebehandling er sidestilt i anbudsrundene. De nye innkjøpsavtalene til Sykehusinnkjøp er delt i to fra 1. februar 2020. Nå er det adressen din som avgjør hvilken biologisk behandling du får.

Flere er godkjent

Der det er mottatt tilbud fra flere leverandører på samme virkestoff (biotilsvarende og kopimedisin) er kun rimeligste alternativ med på anbudslista. Dette gjelder blant annet virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab. Det finnes mange ulike biologiske preparater, og anbudslistene nevner bare de som er anbefalt med tanke på lavest mulig pris. Det betyr at det kan finnes flere alternativer som er godkjent for behandling av de ulike diagnosene, men som ikke står på listene over anbefalte behandlinger akkurat nå. Nederst finner du en fullstendig liste over alle biologiske legemidler som er godkjent for behandling av spondyloartrittdiagnosene.

Anbefalingene på TNF/BIO-listene gjelder ved oppstart av biologisk behandling og ved skifte av legemiddel. Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos den enkelte pasient. Det kan blant annet være forhold som brukervennlighet, spesielle sykdomsmanifestasjoner, reisekostnader, bivirkningsprofil og ønske om graviditet. I slike tilfeller skal behandlende lege begrunne avvik fra føringen om å velge rimeligste alternativ. Denne begrunnelsen skal dokumenteres i pasientens journal.

DU KAN LESE MER OM DEN TODELTE INNKJØPSAVTALEN HER

Endring av pågående behandling

Hvis behandlingsmål ikke nås hos den enkelte pasient etter en viss observasjonstid (vanligvis 6 måneder), anbefales endring av behandling. I de nye TNF/BIO-listene fra 2024 er det presisert gjeldende praksis for revurdering av pågående behandling, ut i fra medisinske vurderinger.

– Hvis pågående behandling skal endres, anbefaler spesialistgruppen at det rimeligste alternativet som dekker den enkelte pasients behov benyttes. Dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal dette spesifiseres og dokumenteres i pasientens journal. Når doseøkning vurderes på grunn av utilstrekkelig effekt, skal økte kostnader veies opp mot kostnader og forventet helsegevinst ved skifte av preparat, står det.

LES OGSÅ: Reduksjon i leddforandringer med biologisk medisin

Oppdatert anbefalinger for bruk av JAK-hemmere

Per februar 2024 har det kommet oppdaterte anbefalinger knyttet til bruk av JAK-hemmere. Det er beskrevet at de bør kun brukes hvis ingen andre egnede behandlingsalternativer er tilgjengelig hos pasienter som er 65 år og eldre, er røykere eller tidligere langtidsrøykere eller har andre kardiovaskulære risikofaktorer eller risikofaktorer for kreft.

JAK-hemmeren Xeljans (tofacitinib) ble januar 2022 revidert på nytt og godkjent for bruk for behandling mot ulcerøs kolitt og psoriasisartritt for voksne., etter at produsenten senket prisen. Beslutningsforum for nye metoder trakk tilbake godkjenningen for bruk i spesialisthelsetjenesten i 2019, da prisen økte kraftig fra tidligere anbudsrunder. Dette var første gangen beslutningsforumet trakk tilbake en godkjenning på denne måten, og sendte et sterkt signal om at de ikke liker legemiddelfirmaenes prisjusteringer etter at medisiner har fått godkjenning for bruk.

Har vedtatt endring om biobytte i apotek

Legemiddelverket mener at det er trygt å bytte mellom originale biologiske medisiner og biotilsvarende under pågående behandling. De mener bytte er nødvendig for å oppnå konkurranse mellom behandlingsmessig likeverdige legemidler. Stortinget har enstemmig vedtatt en lovendring, som gjør at ordningen med legemiddelbytte i apotek skal inkludere biologiske medisiner. Det innebærer generelt at apoteket skal kunne utlevere et biologisk legemiddel med samme virkestoff, men et annet merkenavn enn det som er forskrevet, uten først å avklare bytte med den som har forskrevet legemidlet. Dersom du likevel ønsker det produktet legen har skrevet på resepten må du betale differansen, selv om du ikke er pliktig til å betale egenandel.

Sykehusinnkjøp har forhandlet fram en revidert oppgjørsavtale mellom de regionale helseforetakene og Apotekforeningen. Det innebærer at apotekene ved utlevering av legemidler forskrevet på H-resept, kan gjennomføre generisk bytte som er oppført på «Byttelisten» utarbeidet av Direktoratet for medisinske produkter – Legemiddelverket. Fra 2024 gjelder det også biologiske legemidler, der apoteket kan foreta bytte av produkt innen samme virkestoff.

LES OGSÅ: Sterke smertestillende kan dekkes ved individuell stønad

Alle godkjente biologiske behandlingsmetoder for spondyloartrittsykdommer

Her er oversikt over alle de biologiske- og biotilsvarende medisinene som er godkjent for behandling av spondyloartritt. Det er kun noen få av dem som står som anbefalte behandlingsmetoder på listene til Sykehusinnkjøp, da de baserer seg på priskonkurranse for behandling som kan gis i spesialisthelsetjenesten:

 • Enbrel (etanercept – TNFalfa-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, spondyloartropatier hos barn (juvenil artritt).
 • Benepali (etanercept – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt.
 • Erelzi (etanercept – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin -ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt.
 • Cimzia (certolizumab pegol – TNFalfa-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt.
 • Humira (adalimumab – TNFalfa-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Hyrimoz (adalimumab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Imraldi (adalimumab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Amgevita (adalimumab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Yuflyma (adalimumab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Hulio (adalimumab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Remicade (infliximab – TNFalfa-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, de to sistnevnte også hos barn.
 • Zessly (infliximab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, de to sistnevnte også hos barn.
 • Inflectra (infliximab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, de to sistnevnte også hos barn.
 • Remsima – intravenøs behandling (infliximab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, de to sistnevnte også hos barn.
 • Remsima – subcutan behandling (infliximab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – Voksne med ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.
 • Flixabi (infliximab – TNFalfa-hemmer) biotilsvarende medisin – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, de to sistnevnte også hos barn.
 • Simponi (golimumab – TNFalfa-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, ulcerøs kolitt.
 • Cosentyx (sekukinumab -IL17-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyliartritt, psoriasisartritt, juvenil psoriasisartritt
 • Taltz (Iksekizumab – IL17-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt
 • Tremfya (guselkumab – IL23-hemmer) – psoriasisartritt
 • Skyrizi (risankizumab IL23-hemmer) – psoriasisartritt, Crohns sykdom
 • Bimzelx (bimekizumab – IL-17F og IL-17A4 hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt
 • RoActemra (tocilizumab IL6-hemmer) – spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Stelara (ustekinumab -IL12/23-hemmer) – psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt. (Vil kun være tilgjengelig til maksimal utsalgspris fra apotek og skal normalt ikke brukes ved nyforskrivning. Kan søke på nytt i neste anbudsrunde).
 • Xeljans (tofacitinib – JAK-hemmer) – psoriasisartritt, ulcerøs kolitt, ankyloserende spondylitt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Rinvoq (upadacitinib – JAK-hemmer) – ankyloserende spondylitt/radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt
 • Jyseleca (filgotinib – JAK-hemmer) – ulcerøs kolitt
 • Entyvio (vedolizumab) – Crohns sykdom (ikke for barn og unge), ulcerøs kolitt.
 • Orencia (abatacept – CD28-hemmer) – psoriasisartritt, spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • MabThera (rituximab) – spondyloartritter hos barn (juvenil artritt).
 • Zeposia (ozanimod) – ulcerøs kolitt

Her finner du lenke til oppdaterte LIS-anbefalinger.

Kanskje du også liker disse: