Slik bruker du fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg åpner for mulighet til å dra på rehabilitering andre steder enn der man bor. Bruker du litt tid på å sette deg inn i tilbudet til rehabiliteringssentrene i Norge, finner du kanskje noe som passer deg og din situasjon perfekt.

1. juli 2017 ble fritt rehabiliteringsvalg innført i Norge. Det som nå heter Fritt behandlingsvalg erstatter og utvider ordningen med fritt sykehusvalg, og gir deg rett til å velge hvor du skal motta både rehabilitering og behandling.

Alle pasienter som har rett til rehabilitering kan velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, som har avtale med regionale helseforetak.

Støre-regjeringen har imidlertid bestemt at ordningen skal fjernes fra 2023, så vil du velge rehabiliteringssted i henhold til den gamle ordningen må du være rask.

LES OGSÅ: Rehabilitering for spondylitter med tilleggslidelser

Henvisning

Du trenger henvisning før du kan få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er som oftest fastlegen som henviser deg til slik helsehjelp.

Det skal alltid defineres et mål med rehabiliteringen i henvisningen. Dersom dette ikke er gjort vil du som regel bli avvist og får beskjed om at behovet ditt kan dekkes i egen kommune.

Andre behandlere, som for eksempel psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til spesialist innen sine fagområder. Det er spesialisthelsetjenesten som avgjør om du har rett til behandling og rehabilitering.

En gruppe kvinnlige og mannelige leger diskuterer rundt et bord
Innen ti virkedager skal behandlingsstedet vurdere om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist. Foto: Andresr/Dreamstime.com

Behandleren din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gir deg henvisningen så du selv kan sende den. Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik tillatelse.

Prioritering

De offentlige behandlingsstedene, og noen private, er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger du ett som er utenfor din egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, må du være klar over at du kan bli avvist.​

Når behandlingsstedet har mottatt henvisningen, skal det innen ti virkedager vurdere om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal du få raskere svar.

Etter at behandlingsstedet har vurdert om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist, vil du motta et brev med positivt eller negativt svar. Dersom de mener du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Fristen gjelder for oppstart av utredning eller behandling. Du vil også få vite tidspunkt for første oppmøte. Dersom behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen, kontakter HELFO deg for å høre om du ønsker behandling et annet sted.

LES OGSÅ: Rehabilitering i Norge ga god effekt

Bytte behandlingssted

Hvis du har rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten du finner på helsenorge.no, under Velg behandlingssted. Du kan bytte behandlingssted mens du står på venteliste. Da kontakter du stedet der du står på venteliste og ber om at henvisningen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker.

Det kan være lurt å kontakte behandlingsstedet du vurderer å bytte til før henvisningen sendes over. Da slipper du å oppleve at de ikke har kapasitet, og at henvisningen må sendes frem og tilbake.

Ny vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av en spesialist. Du kan spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en ny vurdering ved et annet behandlingssted om du får avslag på behandlingen du er henvist til. Du kan også klage på avslaget. Den sendes de som har avvist henvisningen din.

I tjenesten Velg behandlingssted kan du sammenligne forventede ventetider, få en indikasjon på kvaliteten av behandlingen og se antall behandlinger utført ved et behandlingssted i løpet av et år.  Om du trenger oppfølging over tid, kan nærhet til behandlingssted og pårørende ha betydning ved valg av behandlingssted.

Du kan velge forskjellig behandlingssted i ulike trinn av helsehjelpen. Det vil si at vurdering av helsetilstanden din kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og rehabilitering kan mottas ved et tredje. Vær oppmerksom på at enkelte behandlingssteder selv vil utrede pasienter de skal behandle.

LES OGSÅ: Hvorfor er trening viktig for revmatiske pasienter?

Det finnes noen unntak​

Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om. Din helsetilstand og medisinbruk kan også ha betydning for hva du kan velge. Noen behandlingssteder kan for eksempel ikke ta imot pasienter som behandles for flere diagnoser samtidig.

Du kan ikke velge behandlingssted når du trenger akutt behandling. I noen tilfeller kan du velge å motta behandling i utlandet. Se mer informasjon om dette på helsenorge.no.

Steg-for-steg

Helsenorge.no har laget en steg-for-steg-instruksjon om hvordan du bruker fritt behandlingsvalg. Det kan likevel være vanskelig å vite hvilken kategori man skal velge når det for eksempel gjelder rehabilitering. Det finnes nemlig en rekke kategorier innen dette feltet.

Om du skal ha rehabilitering i forbindelse med din spondyloartritt/inflammatoriske revmatiske sykdom skal du søke etter rehabilitering i søkefeltet på siden om behandlingsvalg, og velge Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske). Da dukker det opp en liste over behandlingssteder. Per midten av april 2019 var det 17 ulike steder å velge mellom.

Listen vil gi deg kunnskap om hvilke som har avtale med det offentlige om å behandle personer med din type henvisning. Det finnes ulike rehabiliteringsopphold, så du må finne ut hvilken type du ønsker og sjekke nettsidene til de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Merk deg at ikke alle behandlingsstedene på listen kan tildele rett til helsehjelp. Henvisningen må derfor først innom dem, men så kan du bytte etter at du har fått innvilget vedtak om helsehjelp.

På nettsiden til helsenorge.no kan du huke av for at du bare vil se hvilke institusjoner som har mulighet til å ta avgjørelsen. I skrivende stund er det bare fem av de 17 stedene som kan gjøre det.

LES OGSÅ: En liten tur betyr mye

Varierende ventetid

Ventetiden kan variere stort. Ved Lillehammer Revmatismesykehus i Oppland opplyses det i midten av april 2019 at man må vente 16 uker for å få en plass på grupperehabilitering for inneliggende pasienter. Meråker Kurbad i Trøndelag har bare tre ukers ventetid.

Hos Rehabilitering Vest i Rogaland må man vente 28 uker for å få plass for innleggelse og individuell oppfølging. Ved Godthaab Helse- og Rehabilitering i Akershus og Nordtun HelseRehab i Nordland bare er en ukes ventetid for samme behandlingstilbud.

Vær oppmerksom på at det ofte ikke er oppgitt ventetid for flere av rehabiliteringsinstitusjonene på nettsiden.

Gammelt vekkerur oppå norske pengesedler
Ventetiden kan variere mye, så sjekk andre behandlingssteder også. Foto: Rolandm/Dreamstime.com

Estimert ventetid

Ventetidene som oppgis i tabellen på nettsiden er estimert ventetid og ikke nødvendigvis nøyaktig hvor lenge du må vente. Tallet angir hvor mange uker behandlingsstedet antar du maksimalt må vente på utredning eller behandling der.

Alle henvisninger vurderes individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av:

  • hvor alvorlig sykdommen din er
  • din helsetilstand
  • din medisinbruk
  • om du behandles for flere diagnoser samtidig

Hvis du først skal til utredning og deretter til dagbehandling eller innleggelse, må du legge sammen ventetidene for å finne den totale ventetiden.

LES OGSÅ: Revmatologens diagnosejakt for vond rygg

Betaling

Behandling i spesialisthelsetjenesten er i utgangspunktet gratis. For enkelte behandlinger må du likevel betale en egenandel. Hvor mye du betaler i egenandeler avhenger av hva slags behandling du får. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. For psykisk helse og rus er grensen 18 år.

Husk at du må betale gebyr dersom du ikke møter til oppsatt time, uansett om du har frikort eller ikke. Si i fra i god tid om du ikke kan benytte tilbudet, så andre kan få plassen.

Kilde: Helsenorge.no

SPONDYLITTEN VEILEDER DEG – BLI FAST LESER I DAG!

REISE I FORBINDELSE MED FRITT BEHANDLINGSVALG

  • Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt, men man betaler en egenandel fram til man har fått frikort. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.
  • Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport.
  • Skal du fly til behandling, må du ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt. De hjelper deg med å bestille flyturen. Hvis du bestiller og betaler en flyreise på egenhånd, kan du søke om å få reisen dekket etter at reisen er gjennomført.

Kilde: Helsenorge.no

Kanskje du også liker disse: