Kronikerne belastes med økte sykdomsutgifter

Økte egenandeler for fysikalskbehandling foreslås innført i 2017 for mennesker med kroniske sykdommer. SpAfo Norge reagerer sterkt på at kronikerne nok en gang skal belastes med økte sykdomsutgifter.

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for 2015-16 å innføre egenandel på fysioterapi for enkelte belastede diagnosegrupper fra januar 2017. Dette medfører at en ny egenandel, som i dag er på 2670 kroner, påføres en gruppe pasienter som allerede har store kostnader på grunn av sin sykdom.

Gruppen omfatter mennesker med en rekke kroniske sykdommer, blant annet de med ulike spondyloartritter, som aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt og andre beslektede diagnoser.

Bilde av Jon Hagfors
– SpAfo Norge følger saken nøye. Dette forslaget vil påføre kronikergruppen enda større utgifter i forbindelse med deres lidelser, sier leder Jon Hagfors. Foto: Elisabeth O. Nilsen

Følger saken nøye

Formålet til Regjeringen er å sikre likebehandling og best mulig utnyttelse av ressursene, går det frem av tilleggsproposisjonen. Forslaget om innføring av nye egenandeler for denne gruppen vil ifølge regjeringen bli sendt ut på høring i løpet av første halvår 2016.

– Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) følger saken nøye. Dette forslaget vil påføre kronikergruppen enda større utgifter i forbindelse med deres lidelser. Flere av disse har lav inntekt og følgelig lav pensjon, sier leder av forbundet, Jon Hagfors.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Sparer ikke samfunnet

Målet med fritaket fra egenandel på fysioterapi har så langt vært å skjerme og bidra til å holde sykdomsutgiftene på et levelig nivå for dem som lever med de kroniske sykdommene.

– Mange er helt avhengige av fysikalsk behandling for å klare seg i hverdagen og for å opprettholde livskvaliteten. Behandlingen er også en viktig hjelp for at disse pasientene skal kunne delta i samfunns- og arbeidsliv så lenge som mulig. I tillegg til det å klare seg selv, motvirke sosial isolasjon, samt unngå, eller utsette, det å bli storforbruker av kommunale helse- og omsorgstjenester, sier nestleder Odd Mikkelsen.

– Regjeringens forslag, slik vi ser det på lang sikt, vil tvert imot bidra til økte kostnader og ikke innsparinger for samfunnet. Nok en gang skal kronikerne belastes med økte sykdomsutgifter, legger Hagfors til.

Les mer om de nye anbefalingene for fysikalsk behandling her!

Bilde av Odd Mikkelsen
– Mange er helt avhengige av fysikalsk behandling for å klare seg i hverdagen og for å opprettholde livskvaliteten, sier nestleder Odd Mikkelsen. Foto: Elisabeth O. Nilsen

LES OGSÅ: Utholdenhetstrening er nyttig for bekhterevere

Utgiftspostene økes

Mange med disse sykdommene har redusert arbeidskapasitet, og dermed redusert inntekt. Mange har også uføretrygd. Dersom det blir innført egenandel på fysikalsk behandling vil dette bli nok en utgift som belaster en allerede stram økonomi.

De siste årene har det kommet mange endringer, som har ført til ekstra kostander for de som er kronisk syke. Endringen til ny uføretrygd har redusert inntekten til en god del, barnetillegget i uføretrygden er redusert og trygdeavgiften på pensjoner ble økt i 2014 fra 4,7 prosent til 5,1 prosent. Riktignok kom det samtidig en skattelette på alminnelig inntekt på 1 prosent, men dette veier bare opp for noe.

Fradraget på skatten for store sykdomsutgifter fases ut, og er nå redusert til 67 prosent fratrekk av de totale merutgiftene. Særfradrag for uførhet fases også ut.

Flere steder er det innført egenbetaling for bassengbehandling i gruppe, etter at tilbudet ble lagt ned i helseforetakene, fordi muligheten til å få støtte til dette tilbudet ble fjernet.

I tillegg benytter flere av pasientene i denne gruppen medisiner regelmessig som ikke ligger under blåreseptordningen. Dette gir en uforholdsmessig ekstra utgift i forbindelse med kronisk sykdom. Dette kommer i tillegg til belastningen det er å leve med en slik kronisk lidelse.

LES MER OM DET Å LEVE MED SPONDYLOARTRITTER HER!

Diagnoselisten

Pasienter med en diagnose som omfattes av diagnoselisten har i dag rett til fritak for egenandel hos fysioterapeuter ansatt i, eller med, driftsavtale med kommunen. Trygderefusjoner for behandling hos fysioterapeuter med driftsavtale til pasienter på diagnoselisten utgjorde 81 prosent av all utbetalt refusjon til avtalefysioterapeutene i 2014.

Diagnoselisten med fri fysikalsk behandling omfatter i dag 36 sykdomsgrupper med til sammen 100 sykdommer eller diagnoser. I 2014 fikk cirka 245 000 personer behandling under diagnoselisten og hadde dermed fritak for egenandeler for fysioterapi. Om lag 213 000 personer betalte en eller flere egenandeler ved behandling hos fysioterapeut.

Statens utgift i 2014 som følge av diagnoselisten var 885 millioner kroner, mens utgiften til refusjon av egenandeler under egenandelstak 2 var 160 millioner kroner.

LES OGSÅ: Fortsatt forskjellsbehandling i refusjonsordningen

– Risiko for overbehandling

Regjeringen mener det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom diagnosen og behovet for fysioterapi. Personer med diagnoser som ikke står på listen kan ha mer alvorlige plager og større behov for fysioterapibehandling, sammenliknet med de med diagnoser som er på listen. «Når diagnoselistepasienter kan motta gratis behandling, er det en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling. Diagnoselisten kan slik bidra til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser. Diagnoselisten oppleves også som urettferdig av grupper med diagnoser som ikke hører inn under listen», skriver de i proposisjonen.

I tillegg legger de vekt på at det er vanskelig å se tungtveiende grunner for at det skal gis fritak for egenandeler for fysioterapibehandling for pasienter med de angitte diagnosene, i tillegg til en generell skjerming for alle pasienter gjennom tak 2.

«For de samme pasienter og for alle øvrige brukere, uansett diagnose, er det egenandeler for lege- og psykologhjelp med videre», skriver de.

Det vil ikke bli foreslått endringer i forhold til fritak for egenbetaling for behandling i forbindelse med yrkesskade.

I Statsbudsjettet er det foreslått at tak 2-ordningen skal automatiseres. Regjeringen mener dette i tillegg til å være effektiviserende for HELFO og til stor fordel for pasientene, vil gjøre det mulig for HELFO å håndtere mange flere frikortmottakere.

Tekst: Kolbjørg Øyen og Trine Dahl-Johansen

LES OGSÅ: Klimabehandling gir store helsegevinster

Kanskje du også liker disse: