Hvordan påvirker svangerskapet sykdomsaktivitet?

Selv om noen får økte plager i andre trimester, opplever de fleste stabil, lav sykdomsaktivitet og god psykisk helse fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. Det viser en ny norsk studie av kvinner med aksial spondyloartritt.

Tidligere ble aksial spondyloartritt (axSpA) sett på som en sykdom som rammer menn. Etter introduksjon av begrepet ikke-radiologisk axSpA – uten karakteristiske forandringer på konvensjonell røntgen av iliosakralleddene – er forholdet menn:kvinner bare 2-3:1.3. De fleste får sykdommen i 20-30 årsalderen, nettopp i den alderen mange kvinner planlegger svangerskap.

Hva sier forskningen?

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved St. Olavs hospital i Trondheim har sett nærmere på hvordan et svangerskap vil påvirke sykdommen til kvinner. Kristin Ursin oppsummerer det i en artikkel i Best Practice, hvor hun forteller om en stor retrospektiv studie fra 1998. Der fant forskerne ikke noe klart mønster i sykdomsaktivitet under svangerskapet. Andre studier har vist gradvis økende ryggsmerte og redusert funksjon utover i svangerskapet, der en studie viste tilsvarende mønster hos friske. Forfatterne argumenterte for at dette skyldtes svangerskapsrelaterte biomekaniske endringer.

En prospektiv studie fra 2017 viste at blant 61 kvinner med axSpA opplevde en fjerdedel forverring under svangerskapet, de fleste i andre trimester. Motsatt fant man i en retrospektiv studie fra samme år bedring av symptomer i siste del av svangerskapet. De fleste studiene på området har vist forverring i sykdomsaktivitet etter fødselen.

LES OGSÅ: Drømmen om barn er mulig

Landsdekkende

Ursin er en av forskerne bak en stor norsk studie på dette området. Hovedmålet med studien fra det norske RevNatus-registeret var å studere sykdomsaktivitet prospektivt hos en stor samling av kvinner med aksial spondyloartritt under og etter svangerskap, ved bruk av validerte sykdomsmål. I studien så de også på selvrapportert fysisk funksjon, smerte og mental helse.

RevNatus er et landsdekkende register for oppfølging av kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom i Norge. Det følger kvinnene fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. Registeret ble etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) i 2006. RevNatus skiller ikke mellom radiologisk og ikke-radiologisk axSpA. Dette er den hittil største prospektive studien på axSpA i svangerskapet.

Mor med baby
Generelt har kvinner med aksial spondyloartritt lav sykdomsaktivitet og god psykisk helse fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. Foto: Sebcz/Dreamstime.com

Metoden

Studiepopulasjonen besto av kvinner med aksial spondyloartritt inkludert i registeret i perioden 2006-2016. De ble vurdert hos sin lokale revmatolog syv ganger underveis, før svangerskapet, i hvert trimester, samt seks uker, seks måneder og tolv måneder etter fødsel. På hvert tidspunkt ble sykdomsaktivitet registrert ved hjelp av pasientrapportert grad av smerte i henholdsvis rygg, ledd og senefester, samt morgenstivhet og generell sykdomsfølelse. CRP og fysisk funksjon ble også registrert på hvert tidspunkt. I tillegg ble selvrapportert fysisk funksjon, smerte og mental helse målt.

LES OGSÅ: God planlegging før under og etter svangerskapet

Resultater

Studien inkluderte 179 svangerskap hos 166 kvinner med aksial spondyloartritt. Populasjonen besto av kvinner med gjennomsnittsalder 31 år og gjennomsnittlig sykdomsvarighet 6 år. Forskerne fant at sykdomsaktiviteten var lav og stabil gjennom hele perioden. Like fullt fant de at sykdomsaktiviteten var signifikant høyere i andre trimester enn seks uker etter fødselen. Gjennomsnittlig CRP var lav i hele perioden og de fant ingen sammenheng mellom CRP og tidspunkt i studieperioden.

Medisiner

Kvinnene rapporterte mye smerte gjennom hele perioden. De rapporterte signifikant mer smerte i andre trimester enn seks uker etter. Fysisk funksjon var dårligst i tredje trimester, signifikant dårligere enn seks uker etter fødselen. Til tross for smerter og perioder med dårligere funksjon, rapporterte kvinnene stabil og god mental helse, best seks uker etter fødselen.

Andelen kvinner som brukte NSAIDs var høyest i andre trimester, da sykdomsaktiviteten var høyest, mens bruken av steroider var høyest i tredje trimester, da flertallet seponerte NSAIDs. Mens bare fem prosent av kvinnene brukte tumor nekrose faktor-hemmer (TNF-hemmer) i svangerskapet, startet omtrent 40 prosent av kvinnene TNF-hemmer innen ett år etter fødselen. De fleste av dem hadde brukt medikamentet før de be gravide. Rundt 20 prosent av kvinnene brukte ingen medikamenter mot sin revmatiske sykdom før svangerskapet, mot hele 70 prosent i tredje trimester.

LES OGSÅ: Spondyloartritter og fertilitet

Restarter biologisk behandling

Andre studier har også vist lignende resultater. En prospektiv studie av 61 svangerskap hos kvinner med axSpA viste også høyest sykdomsaktivitet i andre trimester, men i motsetning til tidligere studier fant de norske forskerne ingen forverring etter fødselen.

– Dette har sannsynligvis en sammenheng med at mer enn 40 prosent (re)startet TNF-hemmer. Alt i alt gjør (re)start av medikamenter at vi ikke kan si noe sikkert om sykdommens naturlige forløp etter fødselen, skriver Ursin i artikkelen.

Spørsmålet om forverringen i andre trimester representerer en «sann» forverring av sykdomsaktivitet, er fortsatt ubesvart. Forverringen kan være relatert til seponering av TNF-hemmer før/ved konsepsjon. Tatt i betraktning at endringene i de pasientrapporterte resultatene var så små, til tross for at nesten 40 prosent sluttet med TNF-hemmere, kan de ikke utelukke at svangerskapet faktisk har en fordelaktig effekt på sykdomsaktiviteten.

Vil berolige unge kvinner

Forskere har hevdet at forverringen kvinner med axSpA opplever i slutten av svangerskapet skyldes svangerskapsrelaterte biomekaniske endringer, men resultatene fra den norske studien viser høyest score i andre trimester, ikke i tredje trimester, når den biomekaniske belastningen er størst. Fysisk funksjon derimot var verst i tredje trimester, slik det er vist ved revmatoid artritt og hos friske gravide.

– Basert på prospektivt innsamlede data analysert med egnet statistisk metode kan vi nå berolige unge kvinner med axSpA. Selv om noen får økte plager i andre trimester, opplever de fleste stabil, lav sykdomsaktivitet og god psykisk helse fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen, konkluderer Ursin.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: